img

Gdzie zrobić test na ojcostwo

Zapraszam do zapoz­na­nia się z ofer­tą poszczegól­nych lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych dzi­ała­ją­cych na tere­nie całej Pol­s­ki. Jeżeli jesteś zain­tere­sowany zamieszcze­niem swo­jego wpisuj skon­tak­tuj się ze mną — KONTAKT


 

REKLAMA

Gdzie zrobić test na ojcostwo?

Laboratorium Diagnostyki Medycznej testDNA — pewne testy na ojcostwo w całym kraju!

ul. Bocheńskiego 38A

40–859 Katow­ice

Tel: (32) 445 34 36, (32) 445 34 26
Tel kom: 665 761 131

Bezpłatna infolinia (połączenia komórkowe i stacjonarne): 800–007-771

Strona www: http://www.testdna.pl lub http://www.ustalojcostwo.pl

Kon­sul­tan­ci dostęp­ni są pod w/w numera­mi tele­fonu codzi­en­nie (także w świę­ta) w godz­i­nach:

 • poniedzi­ałek-piątek 7:00–22:00
 • week­endy i świę­ta 9:00–21:00

Pac­jen­ci mogą także sko­rzys­tać z anon­i­mowego cza­ta na stron­ie inter­ne­towej.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej.

Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już 15 lat. Indy­wid­u­alne pode­jś­cie do klien­ta oraz pro­fesjon­al­na pomoc na każdym etapie wyróż­ni­a­ją fir­mę spośród innych lab­o­ra­toriów.

Co oferuje testDNA?

 • Pobranie mate­ri­ału w wybranej placów­ce medy­cznej — lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da pon­ad 200 punk­tów na tere­nie całej Pol­s­ki
 • Wydanie pewnego i jed­noz­nacznego wyniku wraz z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi uczest­ników tes­tu
 • Pełną opiekę od momen­tu zlece­nia bada­nia po otrzy­manie rezul­tatu
 • Anal­izę DNA na pod­staw­ie 24 mark­erów, dzię­ki czemu pewność wyniku zwięk­sza się 1000krotnie
 • Pro­fesjon­al­ną i miłą kon­sul­tację — Pac­jen­ci mogą dzwonić z każdym zapy­taniem codzi­en­nie (pon.-pt. 7:00–22:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00)
 • Ponowne bezpłatne przesłanie próbek (wymazów z policz­ka) gdy­by za pier­wszym razem prób­ka okaza­ła się złej jakoś­ci
 • Gwarancję niezmi­en­nej ceny — wszys­tkie dodatkowe usłu­gi wlic­zone są w cenę bada­nia
 • Rozłoże­nie płat­noś­ci na raty — wygod­ny i korzyst­ny sys­tem ratal­ny

Nowość! Lab­o­ra­to­ri­um wprowadz­iło do swo­jej ofer­ty bez­pieczny i niein­wazyjny test na ojcost­wo wykony­wany od 8 tygod­nia ciąży. Bez­piecz­na i szy­b­ka pro­ce­du­ra! Wejdź na stronę www.ojcostwoprenatalne.pl i poz­naj szczegóły.

do góry


Krajowe Centrum Badań Genetycznych — szybko, tanio i dyskretnie!

Promocyjne ceny na test wysyłkowy w całej Polsce

Główny punkt pobrań Cen­trumD­NA
ul. Pilotów 22
60–409 Poz­nań

Kon­sul­tan­ci dostęp­ni są pod w/w numera­mi tele­fonu codzi­en­nie (także w świę­ta) w godz­i­nach:

 • poniedzi­ałek-piątek 7:00–22:00
 • week­endy i świę­ta 9:00–21:00

Cen­trumD­NA ofer­u­je pewne i wiary­godne testy na ustal­e­nie ojcost­wa wykony­wane na tere­nie całej Pol­s­ki. Lab­o­ra­to­ri­um rezygnu­jąc z dodatkowych ele­men­tów ofer­ty może zapro­ponować swoim klien­tom testy na ojcost­wo w atrak­cyjnej cenie z zachowaniem wysok­iej jakoś­ci usług. Cen­trumD­NA na pol­skim rynku dzi­ała od praw­ie 7 lat i w tym cza­sie wykon­ali już pon­ad 7 000 tysię­cy anal­iz. Jakość badań została potwierd­zona cer­ty­fikata­mi.

do góry


Warszawskie Centrum Genetyki GenLab — szybko, pewnie i na miejscu!

Główny punkt pobrańlogo_genlab
Ul. Indiry Gand­hi 11
02–776 Warsza­wa

Godziny otwar­cia placów­ki: Poniedzi­ałek-piątek od 8.00 do 16:30

Tel: (22) 100 36 15

Mail: biuro@genlab.pl
Strona www: http://genlab.pl

Warsza­wskie Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab zaprasza Pac­jen­tów z Warsza­wy i okolicznych miejs­cowoś­ci na pobranie mate­ri­ału do tes­tu na ojcost­wo. W naszej placów­ce moż­na wykon­ać zarówno test dla włas­nej wiedzy jak i na potrze­by sądowe. Wynik tes­tu jest infor­ma­cją pewną i wiary­god­ną — potwierdze­nie ojcost­wa z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,99% lub wyk­lucze­nie ojcost­wa w 100%.

do góry


Gdańskie Centrum Genetyki Eurogen — przyjdź na pobranie materiału!

Główny punkt pobrań:eurogen_logotyp_20130705
ul. Aksamit­na 1
80–858 Gdańsk

Godziny otwar­cia: poniedzi­ałek-piątek od 8.00–17.00

Tel: (58) 766 40 76

Mail: biuro@eurogen.pl

Strona www: http://www.eurogen.pl/

Cen­trum Gene­ty­ki Euro­gen spec­jal­izu­je się przede wszys­tkim w wykony­wa­niu testów na ustal­e­nie ojcost­wa — bada­nia real­izu­ją na potrze­by klien­tów indy­wid­u­al­nych oraz sądów. Jakość wykony­wanych badań została potwierd­zona przez liczne cer­ty­fikaty. Euro­gen ofer­u­je wszys­tkim swoim klien­tom pewny i wiary­god­ny wynik bada­nia ojcost­wa oraz fachową i miłą obsługę na każdym etapie bada­nia.

do góry


Białostockie Centrum Genetyki LabGen — umów się na wizytę!

Główny punkt pobrań:LabGen-logo
ul.1000-lecia Państ­wa Pol­skiego 10/21
15–869 Białys­tok

Tel. (85) 871 08 80

e-mail: biuro@laboratoriumgenetyczne.pl

Cen­trum Gene­ty­ki Lab­Gen to cer­ty­fikowany ośrodek, który wykonu­je pry­watne i sądowe testy na ustal­e­nie ojcost­wa. Z usług Lab­Genu korzys­ta­ją zarówno pac­jen­ci indy­wid­u­al­ni, jak i sądy, proku­ratu­ra czy polic­ja. Na badanie ojcost­wa moż­na przyjść od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8:00 do 16:00, wcześniej jed­nak najlepiej umówić się tele­fon­icznie na taką wiz­ytę. Zaprasza­my!


premiumLEX badania DNA dla wymagających

premiumLEX

ul. Bocheńskiego 38A,40–859 Katow­ice

www.premium.testdna.pl

e-mail: premium@testdna.pl

+48 796 644 115

pre­mi­um­LEX  należy do grupy testD­NA rozwi­ja­jącej się w branży testów na ojcost­wo od 2003 roku. Spec­jal­izuje się w tes­tach gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa na potrze­by pry­watne  i sądowe. testD­NA staw­ia na najwyższą jakość zarówno w anal­izach ojcost­wa  jak i w obsłudze Klien­ta, dzię­ki czemu  udało jej się wypra­cować pozy­cję lid­era w tes­tach DNA na ojcost­wo.

pre­mi­um­LEX jest wynikiem naszych wielo­let­nich starań o najwyższy poziom jakoś­ci ofer­owanych przez nas usług.Pozwala nam to przed­stawić wyjątkową ofer­tę badań DNA i usług pro­fesjon­al­nych skierowaną do sądów, kance­larii, firm i osób pry­wat­nych. pre­mi­um­LEX to mar­ka, którą kon­sek­went­nie doskon­al­imy. Sukces zawdz­ięcza zaawan­sowanemu sys­te­mowi kon­troli jakoś­ci, a także ciągłe­mu roz­wo­jowi pro­duk­tów. Współpra­ca z eksper­tami oraz z sąda­mi jest potwierdze­niem najwyższego zau­fa­nia.


Czat

 

Chcesz zamieścić swój wpis na moim blogu? Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną mailowo lub przez formularz kontaktowy!

do góry

Przeczy­taj więcej:
,,,