img

Jak wykryć zdradę? Prosty test na niewierność

jak wykryć zdradę

Jak wykryć zdradę? Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy twój part­ner lub part­ner­ka Cię zdradza, możesz wykon­ać prosty i szy­b­ki test. Wystar­czy zebrać prób­ki takie jak np. bieliz­na czy poś­ciel i dostar­czyć je do lab­o­ra­to­ri­um. Test pole­ga na wykryciu obec­noś­ci nasienia na próbce i ustal­e­niu, od kogo ona pochodzi.

Jak wykryć zdradę? Detekcja nasienia i badania DNA

Pier­wszym etapem jest sprawdze­nie, czy na dostar­c­zonym mate­ri­ale zna­j­du­je się nasie­nie. Jeśli tak, oso­ba zle­ca­ją­ca test może zde­cy­dować się na bada­nia DNA. Lab­o­ra­to­ri­um usta­la wtedy pro­fil gene­ty­czny z prób­ki spermy i w kole­jnym etapie porównu­je go z pro­filem uzyskanym z prób­ki porów­naw­czej. Pozwala to odpowiedzieć na pytanie, czy pochodzą one od jed­nej i tej samej oso­by.

Materiał porównawczy w testach na zdradę: włosy i inne próbki

DNA moż­na wyi­zolować z bard­zo różnych próbek, a następ­nie sprawdz­ić, czy jest ono iden­ty­czne z tym ze śladów nasienia. Mikrośla­dy to różnego rodza­ju przed­mio­ty, głównie codzi­en­nego użytku, należące do danej oso­by i na których moż­na znaleźć jej DNA.

Zobacz też: DNA z włosa i innych niety­powych próbek

Oprócz śladów nasienia zal­icza­ją się do nich m.in. plamy krwi, włosy z cebulka­mi, maszyn­ka do gole­nia, szc­zotecz­ka do zębów, szk­lan­ka, sztućce, kubek, wypalony papieros, chus­tecz­ka higien­icz­na z wydzieliną z nosa czy paty­czek z woskow­iną uszną. Zebrane prób­ki wystar­czy pozostaw­ić do wyschnię­cia (gdy są mokre) i włożyć do czys­tej papierowej kop­er­ty lub kar­tonu.

Test na zdradę – jego wynik jako dowód w sprawie rozwodowej?

Zdra­da jest wystar­cza­ją­cym argu­mentem na udzie­le­nie małżonkom roz­wodu, jeśli towarzyszy jej całkow­ity rozkład poży­cia małżeńskiego. Ważne jest również to, aby strona wnoszą­ca pozew o rozwód była w stanie tę zdradę udowod­nić przed sądem.

A dowo­dem niewier­noś­ci part­nera może być prak­ty­cznie cokol­wiek: fotografie, listy, e-maile, smsy, obdukc­je lekarskie czy właśnie test zdrady opar­ty na detekcji wydzieliny bio­log­icznej, takiej jak nasie­nie. Dla sądu wszys­tkie te dowody będą potwierdze­niem, że strony utrzymy­wały kon­tak­ty poza­małżeńskie i staną się solid­ną pod­stawą do unieważnienia małżeńst­wa.

Nie zawsze wynik tes­tu na niewier­ność jest potrzeb­ny jako dowód w spraw­ie roz­wodowej. Wielu ludzi robi go dla włas­nej infor­ma­cji, aby pozbyć się pode­jrzeń (gdy ozna­ki zdrady żony są wyraźne) i zyskać spokój. Negaty­wny rezul­tat tes­tu, a więc taki, który nie wykaże zdrady, potrafi nawet cza­sem ura­tować związek przed roz­pa­dem i przy okazji jeszcze go umoc­nić.

Ciekawy artykuł: 3 ozna­ki zdrady żony, o których powinieneś pamię­tać

Badanie DNA lepsze od psychotestu?

W internecie moż­na znaleźć masę „testów na zdradę”. Prze­ważnie pod tym hasłem kryją się jed­nak anki­ety, tzw. „psy­chotesty”. Wiele osób odpowia­da więc na pyta­nia typu: „Jak częs­to się kłó­ci­cie?”, „Czy ostat­nio roz­maw­ia­cie ze sobą mniej niż zwyk­le?”. Ludzie szuka­ją w nich rozwiąza­nia swoich prob­lemów, potwierdzenia na nieucz­ci­wość part­nera.

Tym­cza­sem wyni­ki takich anki­et nie stanow­ią żad­nego dowodu i nie rozwiązu­ją prob­le­mu. Jak wykryć zdradę? Z testem na niewier­ność. On potrafi jed­noz­nacznie wskazać obec­ność nasienia i określić, czy DNA otrzy­mane z wydzieliny na bieliźnie należy do konkret­nej oso­by czy też nie.

A badania DNA na ustalenie ojcostwa?

Dla niek­tórych osób dowo­dem na zdradę jest również wynik bada­nia DNA na ojcost­wo (wykony­wanego przed poro­dem lub po). Taki test robią najczęś­ciej panowie, którzy chcą mieć pewność, że wychowu­ją lub będą wychowywać swo­je dzieci. Zdarza się, że impulsem do jego wyko­na­nia jest właśnie pode­jrze­nie part­ner­ki o niewier­ność.

Właśnie dlat­ego wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo jest bard­zo częs­to tym, co na nowo scala part­nerów i ich syp­ią­cy się związek. Test na ojcost­wo pole­ga na anal­izie DNA potenc­jal­nego ojca i dziec­ka oraz na porów­na­niu otrzy­manych pro­fili gene­ty­cznych. Podob­nie jak w teś­cie na zdradę próbkę do bada­nia może stanow­ić wymaz z policz­ka albo mikroślad.

To może Cię zain­tere­sować: Zdradę pomógł mi wykryć… dziecię­cy smoczek

Odkrycie zdrady – czasem niesie wiele dobrego

Niemal na każdym kroku jesteśmy wys­taw­iani na różnego rodza­ju pokusy, które powodu­ją, że trud­no nam dochować wier­noś­ci. Podob­no zdradza­my coraz częś­ciej…

Zdra­da jest zwyk­le wynikiem jakichś prob­lemów w związku, nieza­spoko­je­nia potrzeb fizy­cznych i emocjon­al­nych drugiego człowieka. To znak, że w relacji dwo­j­ga ludzi dzieje się źle. Udowod­nie­nie zdrady nie zawsze musi jed­nak oznaczać koniec związku.

Dla niek­tórych osób zdra­da part­nera jest impulsem do zmi­any na lep­sze. Wiele par po odkryciu prawdy zaczy­na wresz­cie ze sobą szcz­erze roz­maw­iać i wspól­nie rozwiązy­wać prob­le­my, które do tej pory były zami­atane pod dywan. Z drugiej strony negaty­wny wynik tes­tu może uspokoić pode­jr­zli­wego part­nera i popraw­ić wza­jemne relac­je w związku. Moż­na nim zatem więcej zyskać niż stracić.

Zobacz też: Jak żyć po zdradzie?

zdję­cie: ©StockSnap/pixabay.com

Jak wykryć zdradę? Prosty test na niewier­ność
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
zrobiłam badanie ojcostwa w ciąży
Zrobiłam badanie ojcostwa w ciąży – historia J.

„Witam, ostatnio na tej stronie przeczytałam historię Moniki, która zdecydowała się na test na ojcostwo. Chciałam pokazać, że jest nas...

Zamknij