O blogu testynaojcostwo.pl

testynaojcostwo.pl to pier­wszy w Polsce blog o ustal­e­niu ojcost­wa. Pow­stał w 2012 roku. Jego główną ideą jest dostar­czanie infor­ma­cji na tem­at testów DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa. Na łamach testynaojcostwo.pl zna­jdziesz:

  • infor­ma­c­je na tem­at badań gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa,
  • bazę lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w Polsce,
  • porady doty­czące ustal­e­nia ojcost­wa,
  • cieka­wost­ki ze świa­ta gene­ty­ki,

a tak wiele innych tem­atów. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszy­mi artykuła­mi, a także do dyskusji!

Kon­takt | Współpra­ca

Testy na ojcostwo


Pole­camy:

zobacz więcej artykułów >

 

Przeczy­taj więcej:
,,,