img

O blogu testynaojcostwo.pl

Testy na ojcostwo

testynaojcostwo.pl to pier­wszy w Polsce blog o ustal­e­niu ojcost­wa. Pow­stał w 2012 roku. Jego główną ideą jest dostar­czanie infor­ma­cji na tem­at testów DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa. Na blogu testynaojcostwo.pl zna­jdziesz:

  • infor­ma­c­je na tem­at badań gene­ty­cznych w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa,
  • bazę lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w Polsce,
  • porady doty­czące ustal­e­nia ojcost­wa,
  • cieka­wost­ki ze świa­ta gene­ty­ki,

a także wiele innych tem­atów. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z nimi oraz do dyskusji!

Kon­takt | Współpra­ca


Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „Askle­pios”
www.asklepios.org.pl


Pole­camy:

zobacz więcej artykułów >

 

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu