Współpraca

kontakt testy na ojcostwo

O blogu

testynaojcostwo.pl to pier­wszy w Polsce blog o ustal­e­niu ojcost­wa. Pow­stał w 2012 roku. Jego główną ideą jest dostar­czanie infor­ma­cji na tem­at testów DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa

Formy współpracy

Pro­ponu­je­my różne formy współpra­cy —  pub­likac­je artykułów, wiz­ytówek i banerów.

  • Współpra­ca z inny­mi bloga­mi i ser­wisa­mi – zamieszcze­nie obopól­nego wpisu w dziale „Part­nerzy”
  • Współpra­ca ze stron­a­mi inter­ne­towy­mi– oprócz powyższej opcji możli­wa jest wymi­ana banerów, prze­druk treś­ci dostęp­nych na blogu (po wcześniejszym ustal­e­niu warunk­ów)
  • Współpra­ca z lab­o­ra­to­ri­a­mi, detek­ty­wa­mi, prawnika­mi i inny­mi jed­nos­tka­mi — podob­nie jak w innych przy­pad­kach ist­nieje możli­wość wza­jem­nej wymi­any linków, umieszcze­nie banera w bocznym menu, zamieszcze­nie artykułu, dodanie wiz­ytów­ki.

Kon­takt

Szczegółowe infor­ma­c­je o współpra­cy i blogu moż­na uzyskać pisząc na adres redakcja@testynaojcostwo.pl

 Moż­na także sko­rzys­tać z for­mu­la­rza kon­tak­towego:

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przez Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” z siedz­ibą w Katow­icach, ul. 1 Maja 9 lok. 8 (kod pocz­towy: 40–224) zare­je­strowane w Rejestrze Sto­warzyszeń, Innych Orga­ni­za­cji Społecznych i Zawodowych, Fun­dacji Oraz Samodziel­nych Pub­licznych Zakładów Opie­ki Zdrowot­nej pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.

 

 

Przeczy­taj więcej:
,,,