img

Współpraca

kontakt testy na ojcostwo

O blogu

testynaojcostwo.pl to pier­wszy w Polsce blog o ustal­e­niu ojcost­wa. Pow­stał w 2012 roku. Jego główną ideą jest dostar­czanie infor­ma­cji na tem­at testów DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa

Formy współpracy

Pro­ponu­je­my różne formy współpra­cy —  pub­likac­je artykułów, wiz­ytówek i banerów.

  • Współpra­ca z inny­mi bloga­mi i ser­wisa­mi – zamieszcze­nie obopól­nego wpisu w dziale „Part­nerzy”
  • Współpra­ca ze stron­a­mi inter­ne­towy­mi– oprócz powyższej opcji możli­wa jest wymi­ana banerów, prze­druk treś­ci dostęp­nych na blogu (po wcześniejszym ustal­e­niu warunk­ów)
  • Współpra­ca z lab­o­ra­to­ri­a­mi, detek­ty­wa­mi, prawnika­mi i inny­mi jed­nos­tka­mi — podob­nie jak w innych przy­pad­kach ist­nieje możli­wość wza­jem­nej wymi­any linków, umieszcze­nie banera w bocznym menu, zamieszcze­nie artykułu, dodanie wiz­ytów­ki.

Kon­takt

Szczegółowe infor­ma­c­je o współpra­cy i blogu moż­na uzyskać pisząc na adres redakcja@testynaojcostwo.pl

 Moż­na także sko­rzys­tać z for­mu­la­rza kon­tak­towego:

 

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu