img

Częste pytania

Palenie papierosów przed testem na ojcostwo

Pal­isz papierosy i zas­tanaw­iasz się, czy ma to jak­iś wpływ na wynik bada­nia gene­ty­cznego? Warto wiedzieć, że pale­nie papierosów przed testem na ojcost­wo nie wpły­wa na wynik bada­nia i nie ma żad­nego znaczenia dla DNA. Może się jedynie zdarzyć, że – jeśli wykonu­jesz badanie na pod­staw­ie wymazu z policz­ka –…

Czytaj więcej
jak zarejestrować dziecko

Stałeś się właśnie dum­nym tatą wspani­ałego malucha? Ter­az czeka Cię rejes­trac­ja dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Ta pros­ta instrukc­ja pomoże Ci zro­bić to krok po kroku. 1. Przy­go­tuj wyma­gane doku­men­ty Doku­men­ty konieczne do zgłoszenia dziec­ka to jedynie dowód oso­bisty lub pasz­port oso­by, która dokonu­je zgłoszenia. Jest on potrzeb­ny tylko…

Czytaj więcej
Prywatny czy sądowy test na ojcostwo

Wyni­ki pry­wat­nych i sądowych testów na ojcost­wo są równie jed­noz­naczne. Inaczej wyglą­da tylko sposób pobiera­nia próbek. W bada­ni­ach sądowych ich przy­go­towanie ma miejsce placów­ce medy­cznej, a tożsamość badanych zosta­je potwierd­zona. Test pry­wat­ny może być anon­i­mowy, a prób­ki pac­jent pobiera samodziel­nie w domu. Testy DNA na ojcost­wo rozwiązaniem prob­le­mu? Na pomoc…

Czytaj więcej
Bezpłatny test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja: 20 sierp­nia 2016 r.  Testów na ojcost­wo nie wykonu­je się w celach medy­cznych, a tylko takie są refun­dowane przez NFZ. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak bezpłat­ny test na ojcost­wo. Za jego real­iza­cję płaci oso­ba, która się go doma­ga, prze­ważnie jest nią zlece­nio­daw­ca. Ist­nieje jed­nak kil­ka…

Czytaj więcej
uznanie dziecka nienarodzonego

Uznanie dziec­ka nien­ar­o­d­zonego Zapisy Kodek­su Rodzin­nego i Opiekuńczego mówią, że ojcost­wo może zostać przyz­nane mężczyźnie na 3 sposo­by: poprzez dom­nie­manie ojcost­wa, uznanie ojcost­wa oraz ustal­e­nie ojcost­wa na drodze sądowej. Co więcej mężczyz­na może uznać dziecko, które zostało już poczęte, ale nie przyszło jeszcze na świat. Jak odby­wa­ją się wszys­tkie te…

Czytaj więcej
pobranie próbek do testu na ojcostwo instrukcja

Oso­by, które nigdy wcześniej nie miały sty­cznoś­ci z bada­ni­a­mi gene­ty­czny­mi i usta­laniem ojcost­wa mogą myśleć, że pobór próbek do takich badań jest czymś skom­p­likowanym, wyma­ga­ją­cym wiedzy, doświad­czenia i udzi­ału per­son­elu medy­cznego. Tym­cza­sem źródłem DNA do tes­tu na ojcost­wo będzie w tym przy­pad­ku zwycza­jny wymaz z policz­ka, którego pobranie jest niein­wazyjne,…

Czytaj więcej
Jak zaprzeczyć ojcostwo

Zaprzecze­nie ojcost­wa nie jest sprawą aż tak skom­p­likowaną, jak Ci się zapewne wyda­je. Musisz oczy­wiś­cie dos­tosować się do pewnych pro­ce­dur i dotrzy­mać określonych ter­minów. Wszys­tko to jest jed­nak osią­galne prak­ty­cznie dla każdego, również dla Ciebie! Jak zaprzeczyć ojcost­wo? Z artykułu dowiesz się: Na czym pole­ga zaprzecze­nie ojcost­wa? Kto i kiedy…

Czytaj więcej

Uda­jąc się na różnego rodza­ju bada­nia diag­nos­ty­czne nierzad­ko zmuszeni jesteśmy odpowied­nio się do nich przy­go­tować. Bo prze­cież na pobranie krwi do pod­sta­wowej mor­fologii przy­chodz­imy na czc­zo, przed wyko­naniem USG jamy brzusznej musimy staw­ić się z pełnym pęcherzem. Takich przykładów moż­na by wymienić co najm­niej kil­ka. Stąd pojaw­ia się pytanie czy…

Czytaj więcej
Co zrobić gdy nie można pobrać wymazów z policzka

Wymaz z błony ślu­zowej policz­ka jest mate­ri­ałem steryl­nym i bard­zo trwałym, co więcej zna­j­du­jące się w nim DNA potrafi przez dłu­gi czas zachować swo­je właś­ci­woś­ci. Z tego też wzglę­du należy do najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych źródeł mate­ri­ału gene­ty­cznego w pry­wat­nych oraz sądowych tes­tach na ojcost­wo. Aby móc pobrać taki wymaz potrzeb­ny jest…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu