img

Badanie DNA na pokrewieństwo – sprawdź więzy krwi

ojcostwo na podstawie grup krwi, grupa krwi a ojcostwo, czy można sprawdzić ojcostwo na podstawie grup krwi

Czy na pewno mamy wspól­nego ojca? To możli­we, że jesteśmy rodz­iną? Czy to fak­ty­cznie dziecko mojego syna? Na te i inne pyta­nia moż­na uzyskać odpowiedź w bard­zo prosty sposób. Jaki? Wykonu­jąc badanie DNA na pokrewieńst­wo. Ich wynik jest bard­zo przy­dat­ny nie tylko po to, aby poz­nać prawdę, ale też przy sprawach sądowych (np. o ali­men­ty lub spadek).

Spis treś­ci:

Kiedy wykonać badania DNA na pokrewieństwo?

Warto sprawdz­ić więzy krwi i wykon­ać bada­nia DNA na pokrewieńst­wo, gdy…

  • wal­czysz o majątek lub chcesz przekazać spadek,
  • nie widzisz podobieńst­wa między członka­mi rodziny,
  • pode­jrze­wasz zdradę w rodzinie,
  • pode­jrze­wasz pod­mi­anę w szpi­talu, adopcję albo rozdzie­le­nie po nar­o­dz­i­nach,
  • czu­jesz, że jakieś infor­ma­c­je w rodzinie zostały zata­jone i chcesz wresz­cie poz­nać prawdę,
  • pode­jrze­wasz, że bliska oso­ba niesłusznie płaci ali­men­ty,
  • nagle pojaw­iła się oso­ba, która może być Two­ją rodz­iną.

Czy jesteśmy rodziną? Badanie pokrewieństwa pozwoli ustalić więzy krwi

Bada­nia DNA na pokrewieńst­wo dają naprawdę dużo możli­woś­ci. W jaki sposób są najczęś­ciej wyko­rzysty­wane?

  • Badanie pokrewieńst­wa między dzi­ad­ka­mi a wnuka­mi

Zdarza­ją się sytu­acje, kiedy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci co do pokrewieńst­wa między wnukiem czy wnuczką. Pode­jrze­wa­ją romans, nie widzą podobieńst­wa albo dziecko, o którego ist­nie­niu nie mieli wcześniej poję­cia, pojaw­ia się zupełnie niespodziewanie.

Poczy­taj też:

  • Badanie pokrewieńst­wa między rodzeńst­wem – wspól­ni rodzice/ojciec/matka

Dwie siostry, dwóch braci, brat i sios­tra… Czy na pewno są spokrewnieni? Wąt­pli­woś­ci mogą być spowodowane pode­jrzeni­a­mi o adopcję, pod­mi­anę w szpi­talu czy romans rodz­i­ca albo nagłym pojaw­ie­niem się potenc­jal­nego rodzeńst­wa – co jest powszechne szczegól­nie w dobie por­tali społecznoś­ciowych.

Poczy­taj też:

  • Badanie pokrewieńst­wa między dzieck­iem a krewny­mi ojca

Co zro­bić, gdy rodz­i­na nie ma pewnoś­ci, czy dziecko na pewno pochodzi od danego mężczyzny, a wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo jest niemożli­we? Oprócz bada­nia dzi­ad­ków i wnuków moż­na zbadać też np. bratan­ka i wuj­ka oraz inne relac­je.

W zależnoś­ci m.in. od płci badanych osób do bada­nia wyko­rzysty­wane są różne metody anal­izy – dobrane przez lab­o­ra­to­ri­um.

Poczy­taj też:

Dlaczego warto zrobić badanie pokrewieństwa? 3 najważniejsze korzyści z wykonania badania DNA na pokrewieństwo

1. Szansa na unor­mowanie sytu­acji prawnej – wynik bada­nia DNA na pokrewieńst­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie. Przy­da­je się np. w sprawach o spadek albo ali­men­ty. Real­iza­cję takich badań zle­ca­ją też sądy, a co więcej – badanie moż­na wykon­ać z sądową pro­ce­durą i z eksper­tyzą biegłego sądowego.

2. Możli­wość uzyska­nia pewnoś­ci i spoko­ju na całe życie – badanie pokrewieńst­wa wystar­czy wykon­ać raz w życiu, a jego wynik jest dla wielu osób okazją do odetch­nię­cia z ulgą, pozby­cia się wąt­pli­woś­ci i odzyska­nia spoko­ju.

3. Okaz­ja do popraw­ienia relacji w rodzinie – wąt­pli­woś­ci, obwini­an­ie, brak pewnoś­ci… To wszys­tko niszczy rodzinne relac­je. Badanie DNA na pokrewieńst­wo pozwala więc napraw­ić więzi rodzinne, a częs­to także – zyskać całkiem nowego człon­ka rodziny i zbu­dować nową relację.

Czy wynik badania DNA na pokrewieństwo jest pewny? Odpowiada ekspert – mgr Barbara Prokurat

Wynik tes­tu na pokrewieńst­wo (bez udzi­ału ojca) pozwala w określonych sytu­ac­jach uzyskać jed­noz­naczną infor­ma­cję, czy oso­by badane są ze sobą spokrewnione. Taki test gene­ty­czny wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu, ponieważ anal­i­zowane frag­men­ty DNA nie zmieni­a­ją się. Meto­da, jaką real­i­zowane jest badanie, jest dobier­ana przez lab­o­ra­to­ri­um i zależy od płci osób badanych oraz dostęp­nych członków rodziny.

mgr Bar­bara Proku­rat, ekspert ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Z jakich próbek zrobić badanie DNA na pokrewieństwo? Wystarczy smoczek, niedopałek papierosa i wiele innych

Badanie DNA na pokrewieńst­wo – podob­nie jak test ojcost­wa – moż­na wykon­ać na pod­staw­ie różnych próbek, co jest wygodne i dyskretne. Z powodze­niem nada­ją się np. niedopałek papierosa, maszyn­ka do gole­nia, włosy z cebulka­mi, smoczek, pusz­ka po napo­ju, nad­gryzione ciastko, inhala­tor czy nawet pest­ki z arbuza.

Lab­o­ra­to­ria częs­to udostęp­ni­a­ją też możli­wość wyko­na­nia bada­nia na miejs­cu w jed­nej z placówek albo z dowol­nego miejs­ca na świecie (wtedy wystar­czy zamówić zestaw do bada­nia i odesłać prób­ki).


Badanie DNA na pokrewieńst­wo – sprawdź więzy krwi
5 (100%) 7 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test DNA na ojcostwo — czy istnieje możliwość pomyłki?

Mówiąc o diagnostyce medycznej trzeba od razu zaznaczyć, że każde badanie, niezależnie od swojego rodzaju czy miejsca realizacji, może dać...

Zamknij