img

Badanie pokrewieństwa – na czym polega?

ojcostwo na podstawie grup krwi

Ist­niejące w naszym kra­ju lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją bard­zo sze­ro­ki wach­larz różnego rodza­ju badań. W zakres usług tych placówek wchodzi nie tylko diag­nos­ty­ka medy­cz­na, ale przede wszys­tkim testy pozwala­jące ustal­ić pokrewieńst­wo między dany­mi osoba­mi. Może się to odby­wać na kil­ka sposobów, których wybór zależeć będzie od konkret­nej sytu­acji.

Wszys­tkie metody sprawdza­nia pokrewieńst­wa opier­a­ją się na anal­izie DNA wyi­zolowanego z próbek pochodzą­cych od osób biorą­cych udzi­ał w bada­niu. Próbkę stanowi w tym przy­pad­ku wymaz z wewnętrznej strony policz­ka.

Badanie pokrewieństwa w linii męskiej

Ustal­e­nie pokrewieńst­wa między męski­mi członka­mi rodziny odby­wa się poprzez anal­izę chro­mo­so­mu Y. Posi­ada­ją go wyłącznie mężczyźni i jest on przekazy­wany kole­jnym pokole­niom, a więc z ojca na syna, w prak­ty­cznie niezmienionej formie. Będzie on zatem iden­ty­czny u wszys­t­kich spokrewnionych ze sobą mężczyzn. Badanie tego typu pozwala np. sprawdz­ić czy dwaj mężczyźni są brać­mi i posi­ada­ją tego samego ojca. Anal­iza chro­mo­so­mu Y zna­j­du­je również zas­tosowanie w gene­ty­cznych bada­ni­ach ojcost­wa, gdy dom­nie­many ojciec nie żyje.

Badanie pokrewieństwa w linii żeńskiej

Badanie pokrewieńst­wa w linii żeńskiej pole­ga na anal­izie mito­chon­dri­al­nego DNA. Jest ono dziedz­ic­zone po bio­log­icznej matce zarówno przez córkę, jak i syna. U mężczyzn mtD­NA zani­ka jed­nak na etapie sper­mato­genezy. W efek­cie dalej przekazy­wany jest już wyłącznie przez kobi­ety. Dzię­ki tej metodzie możli­we będzie np. ustal­e­nie czy dwie kobi­ety są sios­tra­mi i mają wspól­ną matkę. Bada­jąc siostrę mat­ki może­my także potwierdz­ić lub wyk­luczyć macierzyńst­wo.

Analiza statystyczna

Anal­iza statysty­cz­na jest kole­jną metodą umożli­wia­jącą wery­fikację bio­log­icznego pokrewieńst­wa między ludź­mi. W tym przy­pad­ku płeć badanych osób nie będzie miała jed­nak znaczenia. Pole­ga ona bowiem na pozyska­niu pro­fili gene­ty­cznych, a w następ­nej kole­jnoś­ci przeprowadze­niu szczegółowej anal­izy statysty­cznej, której zadaniem jest określe­nie praw­dopodobieńst­wa z jakim oso­by te mogą być ze sobą spokrewnione.


Zobacz też:

Badanie pokrewieńst­wa – na czym pole­ga?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Test DNA na ojcostwo — czy istnieje możliwość pomyłki?

Mówiąc o diagnostyce medycznej trzeba od razu zaznaczyć, że każde badanie, niezależnie od swojego rodzaju czy miejsca realizacji, może dać...

Zamknij