Dziecko

Święta w rodzinie patchworkowej

Two­ją rodz­inę moż­na zal­iczyć do tzw. rodzin patch­workowych? Na pewno ciężko Wam ustal­ić, w jaki sposób spędzi­cie Świę­ta… Najczęś­ciej trud­no wyobraz­ić sobie wszys­t­kich (np. byłą part­nerkę i jej nowego męża czy byłych i obec­nych teś­ciów) przy wspól­nym stole. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak przetr­wać Świę­ta w rodzinie patch­workowej. 1. Pamię­taj o…

Czytaj więcej
bezstresowe wychowanie

Cho­ci­aż założe­nia bezstre­sowego wychowa­nia wyda­ją się być dla dziec­ka dobre, tak naprawdę chęć całkowitej elim­i­nacji stre­su z życia malucha może spowodować więcej prob­lemów niż pożytku. Poz­naj minusy bezstre­sowego wychowa­nia i dowiedz się, dlaczego może zaszkodz­ić. 1. Nieprzys­tosowanie do real­iów życia Stres to nieodłączny ele­ment życia. Towarzyszy dziecku nie tylko na…

Czytaj więcej

Cho­ci­aż bycie tatą to jed­na z piękniejszych ról i źródło ciągłej radoś­ci, musisz przy­go­tować się też na kłopo­ty. Uśmiech dziec­ka wyna­grodzi nawet najwięk­sze trud­noś­ci, jed­nak najpierw musisz się z nimi zmierzyć. Poz­naj zatem ciemne strony rodzi­cielst­wa! 1. Ogrom­na odpowiedzial­ność  Two­je dziecko jest od Ciebie całkowicie zależne – pole­ga więc na…

Czytaj więcej
11 sposobów na umilenie dziecku jazdy samochodem

Dłu­ga podróż samo­cho­dem bywa naprawdę męczą­ca – szczegól­nie gdy dziecko płacze, marudzi i po pros­tu jest znud­zone. Warto uroz­maicić malu­chowi drogę, dzię­ki czemu wspól­na jaz­da samo­cho­dem będzie o wiele przy­jem­niejsza. Poz­naj najlep­sze sposo­by na umile­nie dziecku cza­su w samo­chodzie! 1. Ulu­biona zabawka dziec­ka Maluch na pewno lep­iej zniesie nawet długą…

Czytaj więcej
jak dbać o związek mając dzieci

Macie 2–3 dzieci? Na pewno w Waszym domu jest głośno i wesoło, a obow­iązków nie braku­je! Mimo dużej rodziny wciąż warto jed­nak dbać o związek i wygospo­darować chwilę tylko dla part­ner­ki. Jak zatem dbać o dobre relac­je damsko-męskie, mając 2,3 albo nawet 4 dzieci? Poz­naj 5 najlep­szych sposobów! 1. Zna­jdź­cie…

Czytaj więcej
dlaczego bycie ojcem to powód do dumy

Jesteś ojcem lub niedłu­go nim zosta­niesz? Świet­nie – bycie tatą to ogrom­ny powód do dumy! To też szansa na szczęś­cie i piękne relac­je oraz niepow­tarzal­ny czas spęd­zony razem. Poz­naj 5 najważniejszych powodów, dla których warto być ojcem. Możesz być dla swo­jego dziec­ka auto­ry­tetem Jeśli odpowied­nio zad­basz o łączące Was relac­je,…

Czytaj więcej
jak mówić, aby dziecko nas słuchało

Set­ny raz pow­tarza­sz dziecku, aby umyło ręce, bo zaraz będzie kolac­ja? Na Two­ją kole­jną już prośbę o posprzą­tanie poko­ju maluch nawet nie reagu­je? Tak to już jest, że dzieci lubią robić nam na przekór. Jed­nak nie w każdym przy­pad­ku nieposłuszeńst­wo będzie spowodowane zły­mi intenc­ja­mi. Niekiedy to my — rodz­ice  —…

Czytaj więcej
jak odciągnąć dziecko od komputera

Jeśli Two­je dziecko spędza przed kom­put­erem pół godziny dzi­en­nie, to nie ma w tym nic złego. Prob­lem pojaw­ia się wtedy, gdy kom­put­er zastępu­je malu­chowi wszys­tkie inne rozry­w­ki (zabawę na pod­wórku czy kon­takt z rówieśnika­mi), kiedy sta­je się dla niego jedyną atrak­cyjną for­mą spędza­nia wol­nego cza­su. Jest to dla nas –…

Czytaj więcej
jak nauczyć dziecko sprzątać po sobie

Two­je dziecko nie potrafi utrzy­mać porząd­ku? Bez prz­er­wy widzisz na podłodze porozrzu­cane zabaw­ki? Chci­ałbyś to zmienić, ale nie wiesz, jak masz zachę­cić malucha do sprzą­ta­nia po sobie? Oto kil­ka pod­powiedzi. Ucz dziecko sprzą­ta­nia od najmłod­szych lat Nie chodzi o to, aby od dziec­ka, które nie potrafi jeszcze dobrze chodz­ić, wyma­gać,…

Czytaj więcej
jak oduczyć dziecko nadmiernego jedzenia słodyczy

Two­je dziecko się­ga po słody­cze, gdy tylko nadarzy się okaz­ja? Pamię­taj jed­nak, że to jak odży­wia się ter­az może wpłynąć na całe jego dal­sze życie. Im więcej w jego diecie zna­jdzie się słod­kich przekąsek, tym więk­sze ryzyko, że w przyszłoś­ci będzie borykać się z nad­wagą i otyłoś­cią. Jak oduczyć dziecko…

Czytaj więcej
,,,