img

Dziecko

świadomość pochodzenia

Pewność co do ojcost­wa i świado­mość pochodzenia zapew­nia każde­mu człowiekowi poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spoko­ju. Umożli­wia więc dziecku praw­idłowy rozwój i min­i­mal­izu­je ryzyko pojaw­ienia się prob­lemów emocjon­al­nych. Warto zapewnić mu więc możli­wość poz­na­nia obo­j­ga rodz­iców i poz­na­nia his­torii jego pochodzenia. Świado­mość pochodzenia – dziecko powin­no znać zarówno mamę, jak i tatę…

Czytaj więcej
co dzieci dziedziczą po rodzicach

Dziecko dziedz­iczy DNA po rodz­i­cach – połowę po mamie i połowę po tacie. Prze­j­mu­je więc niek­tóre cechy fizy­czne, zdol­noś­ci i tal­en­ty czy predys­pozy­c­je do pojaw­ienia się różnych chorób (np. celi­akii czy nowot­worów). Nie oznacza to jed­nak, że dziecko już na pier­wszy rzut oka musi być podob­ne do rodz­iców, ponieważ dziedz­icze­nie…

Czytaj więcej
500 plus dokumenty

W tym roku przez inter­net wnios­ki o 500 plus moż­na składać już od 1 lip­ca. Jeśli chcesz otrzy­mać świad­cze­nie na drugie i każde kole­jne dziecko, to zwyk­le jedyny niezbęd­ny doku­ment. Gdy starasz się o 500 zło­tych na pier­wsze dziecko, wyma­gane jest przed­staw­ie­nie też innych zaświad­czeń. 500 plus doku­men­ty – sprawdź,…

Czytaj więcej
500 plus na pierwsze dziecko

Dziś omaw­iam tem­at, o który w wiado­moś­ci poprosił mnie jeden z Was. To chy­ba zagad­nie­nie, które budzi najwięcej emocji: kiedy rodz­ice mogą sko­rzys­tać z 500 plus na pier­wsze dziecko? Tym bardziej, że z założe­nia pro­gram Rodz­i­na 500+ jest pomocą mate­ri­al­ną przyz­nawaną na dziecko drugie i każde kole­jne do ukończenia 18.…

Czytaj więcej
500+

Jesteś już rodz­icem lub niedłu­go nim zosta­niesz? Z włas­nego doświad­czenia wiem, że w takiej sytu­acji intere­su­jące sta­ją się kwest­ie pomo­cy mate­ri­al­nej dla rodzin z dzieć­mi. Jed­nym z głównych pro­gramów państ­wa jest Rodz­i­na 500+. Na czym on pole­ga i komu przysługu­je 500 zł na dziecko? Rodz­i­na 500+ – 500 zło­tych na…

Czytaj więcej
Święta w rodzinie patchworkowej

Two­ją rodz­inę moż­na zal­iczyć do tzw. rodzin patch­workowych? Na pewno ciężko Wam ustal­ić, w jaki sposób spędzi­cie Świę­ta… Najczęś­ciej trud­no wyobraz­ić sobie wszys­t­kich (np. byłą part­nerkę i jej nowego męża czy byłych i obec­nych teś­ciów) przy wspól­nym stole. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak przetr­wać Świę­ta w rodzinie patch­workowej. 1. Pamię­taj o…

Czytaj więcej
bezstresowe wychowanie

Cho­ci­aż założe­nia bezstre­sowego wychowa­nia wyda­ją się być dla dziec­ka dobre, tak naprawdę chęć całkowitej elim­i­nacji stre­su z życia malucha może spowodować więcej prob­lemów niż pożytku. Poz­naj minusy bezstre­sowego wychowa­nia i dowiedz się, dlaczego może zaszkodz­ić. 1. Nieprzys­tosowanie do real­iów życia Stres to nieodłączny ele­ment życia. Towarzyszy dziecku nie tylko na…

Czytaj więcej

Cho­ci­aż bycie tatą to jed­na z piękniejszych ról i źródło ciągłej radoś­ci, musisz przy­go­tować się też na kłopo­ty. Uśmiech dziec­ka wyna­grodzi nawet najwięk­sze trud­noś­ci, jed­nak najpierw musisz się z nimi zmierzyć. Poz­naj zatem ciemne strony rodzi­cielst­wa! 1. Ogrom­na odpowiedzial­ność  Two­je dziecko jest od Ciebie całkowicie zależne – pole­ga więc na…

Czytaj więcej
11 sposobów na umilenie dziecku jazdy samochodem

Dłu­ga podróż samo­cho­dem bywa naprawdę męczą­ca – szczegól­nie gdy dziecko płacze, marudzi i po pros­tu jest znud­zone. Warto uroz­maicić malu­chowi drogę, dzię­ki czemu wspól­na jaz­da samo­cho­dem będzie o wiele przy­jem­niejsza. Poz­naj najlep­sze sposo­by na umile­nie dziecku cza­su w samo­chodzie! 1. Ulu­biona zabawka dziec­ka Maluch na pewno lep­iej zniesie nawet długą…

Czytaj więcej
jak dbać o związek mając dzieci

Macie 2–3 dzieci? Na pewno w Waszym domu jest głośno i wesoło, a obow­iązków nie braku­je! Mimo dużej rodziny wciąż warto jed­nak dbać o związek i wygospo­darować chwilę tylko dla part­ner­ki. Jak zatem dbać o dobre relac­je damsko-męskie, mając 2,3 albo nawet 4 dzieci? Poz­naj 5 najlep­szych sposobów! 1. Zna­jdź­cie…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu