img

Jak krok po kroku ustalić ojcostwo w czasie ciąży?

ustalenie ojcostwa w ciąży

Artykuł spon­sorowany – aktu­al­iza­c­ja: 11 lip­ca 2018 r. 

Testy na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić bard­zo wcześnie, bo już od 8. tygod­nia ciąży. Wynik bada­nia DNA jed­noz­nacznie wskaże, czy badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka – badanie w ciąży jest tak samo wiary­godne, jak wykony­wane po nar­o­dz­i­nach. Jak krok po kroku ustal­ić ojcost­wo w cza­sie ciąży i dlaczego warto się na to zde­cy­dować? Sprawdź!

Ustalenie ojcostwa w ciąży – całkowita pewność już na tym etapie

Badanie DNA moż­na przeprowadz­ić od 8. tygod­nia ciąży na pod­staw­ie krwi przyszłej mamy. Moż­na z niej wyi­zolować DNA dziec­ka, które jest obec­ne w krwio­biegu ciężarnej. Od dom­nie­manego ojca pobiera się wymaz z policz­ka. To innowa­cyjny test wykony­wany opaten­towaną metodą – i najw­cześniej dostęp­ne badanie tego typu na świecie.

Od 15. tygod­nia ciąży możli­wy jest również test na pod­staw­ie płynu owod­niowego i dowol­nych próbek od rodz­iców. Jeśli zde­cy­du­jesz się na ten sposób pobra­nia mate­ri­ału, masz również możli­wość jed­noczes­nego prze­bada­nia dziec­ka w kierunku m.in. zespołu Dow­na.

Rezul­tat tes­tu na ojcost­wo w ciąży jest tak samo pewny jak bada­nia po nar­o­dz­i­nach. Anal­i­zowane w teś­cie frag­men­ty DNA nigdy się nie zmieni­a­ją, a ich ustal­e­nie następu­je już w momen­cie poczę­cia. Co ważne – każ­da prób­ka jest tak samo pew­na.

Dyskrecja na każdym etapie badania

Jeśli masz takie życze­nie, badanie może być wyko­nane anon­i­mowo – bez koniecznoś­ci podawa­nia danych osobowych uczest­ników. Per­son­el placów­ki, w której zde­cy­du­jesz się pobrać prób­ki, jest pon­ad­to przy­go­towany do real­iza­cji bada­nia i ma konkretne wyty­czne na tem­at dyskrecji.

Bezpieczeństwo i wygoda pobrania próbek

Jeśli decy­du­jesz się na badanie na pod­staw­ie krwi kobi­ety, prób­ka krwi zostanie pobrana jak do stan­dar­d­owej mor­fologii, co jest szy­bkie i wygodne. Od dom­nie­manego ojca wyko­rzys­tu­je się wymaz z policz­ka (wymaz moż­na pobrać również samodziel­nie w domu).

Próbkę płynu owod­niowego pobiera się pod­czas badań w ciąży – robi to doświad­c­zony lekarz, z wyko­rzys­taniem nowoczes­nego sprzę­tu. Pobranie mate­ri­ału jest więc niemal w 100% bez­pieczne. Od rodz­iców moż­na przekazać dowolne prób­ki, np. wymazy z policz­ka, uży­waną szc­zoteczkę do zębów czy chus­teczkę z katarem.

To może Cię zain­tere­sować: Zro­biłam test na ojcost­wo w ciąży – his­to­ria Moni­ki

Dlaczego warto wykonać test na ojcostwo w ciąży? 3 najważniejsze korzyści

1. Spokój i poczu­cie bez­pieczeńst­wa na całe życie – real­iza­c­ja tes­tu jeszcze na tym etapie pozwala odzyskać har­monię i zyskać bez­cen­ny spokój do koń­ca życia. Dzię­ki temu moż­na prze­jść przez ciążę w całkowitej pewnoś­ci i wspól­nie cieszyć się tym szczegól­nym stanem.

2. Korzyst­ny wpływ na rozwój dziec­ka – jeśli kobi­eta nie ma pewnoś­ci co do ojcost­wa, pojaw­ia­ją się ner­wy i stres. Jak wiado­mo, takie emoc­je nie są korzystne dla rozwi­ja­jącego się dziec­ka. Wyko­nanie bada­nia DNA pozwala uwol­nić się od niepotrzeb­ne­go napię­cia i zad­bać o malusz­ka. Jeśli zde­cy­du­jesz się na badanie na pod­staw­ie płynu owod­niowego, dodatkowo zad­basz o zdrowie dziec­ka – zysku­jąc możli­wość prze­bada­nia go w kierunku m.in. zespołu Dow­na.

3. Lep­sze przy­go­towanie do roli rodz­i­ca i sta­bi­liza­c­ja w rodzinie – gdy mężczyz­na jest pewny ojcost­wa, jeszcze na etapie ciąży może rozwinąć instynkt ojcows­ki i przy­go­tować się do roli taty. Pewność co do ojcost­wa pozwala też lep­iej przy­go­tować się do nar­o­dzin (również w sposób prak­ty­czny) i zaplanować przyszłość. Dla wielu par jest to również szansa na zad­ban­ie o relac­je i odbu­dowę zau­fa­nia.

Ciekawy artykuł: Test ojcost­wa – 5 najważniejszych zalet

Test na ojcostwo w ciąży a prawo

Wielu mężczyznom wynik tes­tu na ojcost­wo poma­ga pod­jąć decyzję o uzna­niu dziec­ka jeszcze na etapie ciąży.

Rezul­tat bada­nia jest również przy­dat­ny do upraw­dopodob­nienia ojcost­wa. Zgod­nie z Kodek­sem Rodzin­nym i Opiekuńczym kobi­eta w ciąży może żądać od ojca dziec­ka pomo­cy finan­sowej przez 3 miesiące ciąży i 3 miesiące po nar­o­dz­i­nach. Musi jed­nak uwiary­god­nić ojcost­wo w sądzie – a właśnie w tym celu potrzeb­ne jest upraw­dopodob­nie­nie, że dany mężczyz­na to ojciec dziec­ka. Warto jed­nak pamię­tać, że nie jest to tożsame z sądowym ustal­e­niem ojcost­wa, które jest możli­we po nar­o­dz­i­nach dziec­ka.

A co ze zgłosze­niem dziec­ka w USC, jeśli nie zostało uznane w ciąży? Badanie DNA na ojcost­wo moż­na wykon­ać już od 2. doby życia. Na rejes­trację rodz­ice mają nato­mi­ast 21 dni. Oświad­cze­nie o uzna­niu ojcost­wa moż­na złożyć przed rejes­tracją albo w jej cza­sie.

Jak krok po kroku ustalić ojcostwo w czasie ciąży? To naprawdę proste

KROK 1: umówie­nie ter­minu wiz­y­ty

Na test na ojcost­wo w ciąży moż­na umówić się w przy­chod­ni­ach w całej Polsce – w dogod­nym ter­minie i o dogod­nej godzinie. Wystar­czy zadz­wonić, napisać e-maila lub zgłosić się na cza­cie online i podać prefer­owany ter­min pobra­nia. Czas oczeki­wana na wiz­ytę jest krót­ki.

KROK 2: pobranie próbek

Wystar­czy zgłosić się do umówionej placów­ki, gdzie wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze mate­ri­ał i pomoże wypełnić doku­men­ty.

KROK 3: ode­branie pewnego wyniku bada­nia na ojcost­wo

Wynik bada­nia jest dostęp­ny w ciągu 5–10 dni roboczych. Jeśli zde­cy­du­jesz się na badanie na pod­staw­ie płynu owod­niowego, możesz przyspieszyć go do 48 godzin. W for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia określasz, w jaki sposób rezul­tat ma zostać przekazany: pocztą (na dowol­ny adres, również np. do Paczko­matu InPost), mailowo lub tele­fon­icznie. Możesz wybrać wszys­tkie 3 opc­je.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat testu na ojcostwo?

Zaprasza­my do kon­tak­tu pod numerem tele­fonu: 796 645 008 (pon.-czw. 7:00–22:00, pt. 7:00–20:00, week­endy i świę­ta 9:00–21:00) i na bezpłat­nym cza­cie!

.

Artykuł pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej. Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już 15 lat.
Jak krok po kroku ustal­ić ojcost­wo w cza­sie ciąży?
5 (100%) 12 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test na ojcostwo w ciąży
Polecamy: Test DNA na ojcostwo w ciąży

Polecamy ciekawy artykuł o testach na ojcostwo w czasie ciąży. Dowiesz się na czym polegają, jakie próbki się bada i...

Zamknij