Kontakt

kontakt testy na ojcostwo

Jeżeli masz jakieś pyta­nia doty­czące testów na ojcost­wo zaprasza­my do kon­tak­tu:

info@testynaojcostwo.pl

Face­book: www.facebook.com/blogtestynaojcostwo/

Możesz także sko­rzys­tać bezpośred­nio z for­mu­la­rza kon­tak­towego. Postaramy się odpowiedzieć na wszys­tkie pyta­nia najszy­b­ciej jak to będzie możli­we.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przez Sto­warzysze­nie Edukacji Medy­cznej „ASKLEPIOS” z siedz­ibą w Katow­icach, ul. 1 Maja 9 lok. 8 (kod pocz­towy: 40–224) zare­je­strowane w Rejestrze Sto­warzyszeń, Innych Orga­ni­za­cji Społecznych i Zawodowych, Fun­dacji Oraz Samodziel­nych Pub­licznych Zakładów Opie­ki Zdrowot­nej pod numerem KRS 0000645298, NIP 9542771170. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.

Przeczy­taj więcej:
,,,