Blog Testy na Ojcostwo

Polecamy: Test na ojcostwo — na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium?

test na ojcostwo

18 sierp­nia 2016 r. W Internecie zna­jdziemy wiele ofert lab­o­ra­toriów, które wykonu­ją testy na ojcost­wo. Są bada­nia DNA na ojcost­wo tańsze i droższe. Są lab­o­ra­to­ria, które testy na ojcost­wo wykonu­ją tylko wysyłkowo i takie, które mają swo­je przy­chod­nie. Co naprawdę jest istotne przy wyborze pewnego ośrod­ka? Przy­go­towal­iśmy dla Was krótką check listę. Czy­taj całość >


Najnowsze wpisy na blogu

nietolerancja glutenu

Zaburzenia funkcji seksualnych? To może być nietolerancja glutenu

Masz kłopo­ty z potencją, spad­kiem libido, a może niepłod­noś­cią i bezskutecznie szukasz ich przy­czyny? Sprawdź, czy za Two­je kłopo­ty nie odpowia­da trwała nietol­er­anc­ja glutenu — celi­akia. Mało kto wie, że to nie zwykła aler­gia, a niebez­piecz­na choro­ba doty­czą­ca również dorosłych! Impo­tenc­ja, spadek libido i inne objawy Trwała nietol­er­anc­ja glutenu więk­szoś­ci…

0 komen­tarzy
kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeństwie niejedno ma imię!

Kryzys w małżeńst­wie to nieste­ty zwyk­le nieodłącz­na część związku. Utrzy­manie ide­al­nej relacji przez długie lata nie jest prze­cież możli­we – zmieni­amy się, zmieni­a­ją się nasze oczeki­wa­nia, w życiu zdarza­ją się różne (częs­to przykre) sytu­acje. To wszys­tko wpły­wa na relację. Poz­naj rodza­je kryzysów i pamię­taj, że może on być bodźcem do…

0 komen­tarzy
toksyczny związek

6 oznak toksycznego związku

Zas­tanaw­iasz się, czy Twój związek jest zdrowy? Nieste­ty to pytanie towarzyszy wielu osobom. Pamię­taj jed­nak, że kłót­nie i kryzysy zdarza­ją się w każdej relacji i wcale nie muszą oznaczać, że coś jest nie tak. Jak zatem sprawdz­ić, czy to toksy­czny związek? Poz­naj 6 najważniejszych oznak niezdrowej relacji. 1. Two­je poczu­cie…

0 komen­tarzy

Zobacz wszys­tkie wpisy >


Zobacz film: Kiedy test ojcostwa jest pewny?

.

REKLAMAWyróżnione wpisy:

Dlaczego wymaz z policzka jest pewniejszą próbką do badania DNA niż krew?

Dlaczego wymaz z policzka jest pewniejszą próbką do badania DNA niż krew21 grud­nia 2016 r. Pomi­mo, że u wielu z nas tkwi przeko­nanie, że krew jest znacznie pewniejszym mate­ri­ałem w bada­ni­ach DNA, to jed­nak wymaz z policz­ka (ze środ­ka buzi) powinien być pod­sta­wową próbką zabez­pieczaną do badań DNA. Dlaczego? Aby pokazać to na… Czy­taj całość »


 Te przedmioty pomogą Ci sprawdzić, kto jest ojcem

kto jest ojcem20 grud­nia 2016 r. Pewne badanie na ojcost­wo moż­na zre­al­i­zować na pod­staw­ie dowol­nych próbek, na których zna­j­du­je się DNA badanych – są to tzw. mikrośla­dy. Mogą to być więc np. uży­wana szc­zotecz­ka do zębów czy zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na. Nieza­leżnie od rodza­ju prób­ki… Czy­taj całość >


Nie jesteś ojcem dziecka? Test ojcostwa pomoże Ci to udowodnić

test ojcostwa17 listopa­da 2016 r. Zostałeś uznany przez pra­wo za ojca dziec­ka, choć wiesz, że nim nie jesteś? Test ojcost­wa pomoże Ci to udowod­nić. Wystar­czy, że w ciągu 6 miesię­cy od dnia, w którym dowiedzi­ałeś się o nar­o­dz­i­nach dziec­ka złożysz pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa do sądu rejonowego Czy­taj całość >


test na ojcostwo

REKLAMA

Czy inna grupa krwi zawsze wyklucza ojcostwo?

Czy inna grupa krwi zawsze wyklucza ojcostwo16 listopa­da 2016 r. Porów­nanie grup krwi nigdy nie potwierdzi ojcost­wa, a wyk­luczy je wstęp­nie – i to tylko niek­tórych przy­pad­kach. Nie zawsze inna gru­pa krwi oznacza bowiem brak pokrewieńst­wa. Aby sprawdz­ić ojcost­wo, warto wykon­ać  Czy­taj całość >


Dlaczego warto wybrać badania DNA z akredytacją

Badania DNA z akredytacją

5 wrześ­nia 2016 r. W Polsce dzi­ała kilka­naś­cie pry­wat­nych lab­o­ra­toriów wykonu­ją­cych testy na ojcost­wo. Tylko nieliczne z nich mają jed­nak akredy­tację Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji (PCA). Dziś powiemy dlaczego warto wybier­ać bada­nia z akredy­tacją i kiedy wynik może nie zostać uznany przez Sąd. Czy­taj całość >


Dzieci podmienione w szpitalu. Ujawniły to badania DNA 

noworodki podmienione w szpitalu badania pokrewieństwa5 wrześ­nia 2016 r. Leon Svan­son i David Tait Jr, dwaj sąsiedzi i zarazem najlep­si przy­ja­ciele, po 41 lat­ach dowiedzieli się, że zostali pod­mie­nieni w szpi­talu. Cała praw­da wyszła na jaw dopiero po wyko­na­niu badań gene­ty­cznych.… Czy­taj całość >


Tani test ojcostwa

tani test ojcostwa2 wrześ­nia 2016 r. Obec­nie testy ojcost­wa moż­na już za 500–600 zło­tych. Najczęś­ciej są to testy wysyłkowe, które pole­ga­ją na zamówie­niu zestawu do pobiera­nia próbek, samodziel­nym pobra­niu ich w domu, a następ­nie odesła­niu pocztą do lab­o­ra­to­ri­um… Czy­taj całość >

 


 Zobacz wszys­tkie wpisy >

Przeczy­taj więcej:

Dyskretny test na ojcostwo

,,,