img

Badania DNA ojcostwa

jak potwierdzić ojcostwo

Jak potwierdz­ić ojcost­wo? To pytanie zada­je sobie wiele osób… Może anal­izu­jąc podobieńst­wo wiz­ualne albo sprawdza­jąc grupy krwi? Nie! Najpewniejszym sposobem jest test gene­ty­czny. Jako jedyny pozwala jed­noz­nacznie wskazać, czy badane dziecko pochodzi od badanego mężczyzny. A chy­ba chcesz mieć całkow­itą pewność, praw­da? Jak potwierdz­ić ojcost­wo? Ustal­e­nie ojcost­wa DNA Zas­tanaw­iasz się,…

Czytaj więcej
sfałszowanie wyniku badania na ojcostwo

Testy gene­ty­czne są najpewniejszym sposobem, by potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. To właśnie dlat­ego korzys­ta­ją z nich nie tylko oso­by pry­watne, ale też sądy i polic­ja. Zdarza się jed­nak, że komuś po głowie chodzi sfałs­zowanie wyniku bada­nia na ojcost­wo… Jeśli w teś­cie uczest­niczą właś­ci­we oso­by, jest to prak­ty­cznie niemożli­we. Dlaczego? Rezul­tat…

Czytaj więcej
badanie ojcostwa

Badanie ojcost­wa wykonu­je się na pod­staw­ie różnych próbek z mate­ri­ałem gene­ty­cznym. Ich rodzaj zależy od tego, kiedy i w jakim celu przeprowadza się test. Nieza­leżnie od tego, czy wyko­rzys­tasz uży­waną maszynkę do gole­nia, wymaz z policz­ka, krew czy płyn owod­niowy lub inną próbkę – wynik zawsze będzie pewny. Badanie ojcost­wa…

Czytaj więcej
badanie na ojcostwo

Badanie na ojcost­wo to najpewniejsza i najszyb­sza meto­da, żeby jed­noz­nacznie wyk­luczyć albo potwierdz­ić ojcost­wo. To poz­woli Ci zyskać spokój ducha na zawsze, ponieważ taki test wystar­czy wykon­ać tylko RAZ w życiu. Co ważne, całkowicie pewny wynik uzyskasz na pod­staw­ie dowol­nych próbek tylko od Ciebie i dziec­ka – mama nie musi…

Czytaj więcej
badanie ojcostwa

Po testy na ojcost­wo sięgamy coraz chęt­niej. Nic dzi­wnego – badanie ojcost­wa jest obec­nie powszech­nie dostęp­ne, łatwe w wyko­na­niu, no i przede wszys­tkim daje całkow­itą pewność w kwestii ojcost­wa. Wykonasz je dyskret­nie i na pod­staw­ie dowol­nej prób­ki (także takiej jak nad­gryzione ciastko!), a wynik uzyskasz nawet… w 48 godzin! Jak zle­cić…

Czytaj więcej
badania ojcostwa

Bada­nia ojcost­wa sta­ją się coraz pop­u­larniejsze – nic dzi­wnego. To jedyny pewny sposób na wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie, czy dany mężczyz­na jest ojcem bio­log­icznym danego dziec­ka. Chcesz pozbyć się wąt­pli­woś­ci? Dowiedz się więcej o teś­cie DNA, dzię­ki które­mu jest to możli­we. 1. Bada­nia ojcost­wa możesz zre­al­i­zować jeszcze w ciąży Już od…

Czytaj więcej
badania genetyczne na ojcostwo

Chcesz mieć pewność co do ojcost­wa? Zag­waran­tu­ją Ci ją jedynie bada­nia gene­ty­czne na ojcost­wo. Możesz wykon­ać je jeszcze w ciąży lub po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. W zależnoś­ci od rodza­ju bada­nia anal­i­zowane są różne prób­ki (np. uży­wana szc­zotecz­ka do zębów czy wymaz z policz­ka). Rezul­tat zawsze jed­nak jed­noz­nacznie wyk­lucza lub potwierdza, czy…

Czytaj więcej
jaką wartość dla sądu ma badanie dna

Test DNA zawsze gwaran­tu­je pewny wynik, dlat­ego jest on dla sądu pełnowartoś­ciowym dowo­dem, np. w sprawach o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa. Aby rezul­tat tes­tu wyko­rzys­tać jako dowód rozstrzy­ga­ją­cy, badanie musi być przeprowad­zone z wyko­rzys­taniem spec­jal­nej pro­ce­dury for­mal­nej.  Wynik bada­nia pry­wat­nego może być zwyk­le dowo­dem wstęp­nym, a rozstrzy­ga­ją­cym jedynie w określonych przy­pad­kach. Jaką wartość…

Czytaj więcej
Naciąganie na alimenty

Jeśli ist­nieją jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci do ojcost­wa i pode­jrzenia, że ali­men­ty pła­cone są na nieswo­je dziecko – najlepiej wykon­ać test DNA. Jego wynik zawsze jest jed­noz­naczny, więc poz­woli nie tylko zyskać pewność, ale również ure­g­u­lować sytu­ację prawną. Test DNA na ojcost­wo do celów sądowych jest bowiem najwiary­god­niejszym dowo­dem dla sądu. Nacią­ganie na…

Czytaj więcej

Przy pojaw­ie­niu się pode­jrzeń co do ojcost­wa, najlepiej zre­al­i­zować test DNA na ojcost­wo. Całkowicie jed­noz­nacznie potwierdzi albo wyk­luczy on ojcost­wo. Moż­na przeprowadz­ić badanie pry­watne dla włas­nej wiedzy bądź test sądowy, którego wynik to najpewniejszy dowód dla sądu, np. w spraw­ie o ustal­e­nie ojcost­wa lub o ustal­e­nie bezskutecznoś­ci uzna­nia ojcost­wa. Badanie…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu