Okazyjne ceny testów na ojcostwo

Tanie testy na ojcostwo

 


logo_geneticusNaj­tańsze badanie na rynku — test dla 2 osób za 577 zł

Pry­wat­ny test na ojcost­wo dla ojca i dziec­ka. Dyskret­na wysył­ka zestawu kuri­erem lub do paczko­matu na tere­nie całego kra­ju.

Więcej o bada­niu przeczy­tasz na stron­ie www.geneticus.pl


Poprawne_logo_testdnaDyskret­ny test na ojcost­wo z włosów, szc­zotecz­ki, chus­tecz­ki, maszyn­ki, papierosa i innych

Ter­az test na ojcost­wo możesz wykon­ać z każdej prób­ki (wymazy z policz­ka, włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, maszyn­ka do gole­nia, papieros, szk­lan­ka, butel­ka i wiele innych)  bez żad­nych dopłat! Dodatkowo każ­da prób­ka jest ubez­piec­zona.

Więcej przeczy­tasz na stron­ie www.testdna.pl

 


Archiwum promocji


centrumDNAOdbierz rabat 60 zł na badanie

Zamów wysyłkowy test na ojcost­wo i wykon­aj badanie 60 zł TANIEJ! Wystar­czy, że pod­czas składa­nia zamówienia (tele­fon, czat, online) podasz kod: CD03.

Zamów test ter­az na stron­ie www.centrumdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na. Pro­moc­ja trwała do 31 sierp­nia 2016 r.


Poprawne_logo_testdnaBezpłatne pobranie próbek w placów­ce — oszczędza­sz 200 zł

Tylko do koń­ca tygod­nia (19.08.2016 r.) możesz sko­rzys­tać z dar­mowego pobra­nia próbek do bada­nia na ojcost­wo w lab­o­ra­to­ri­um testD­NA. Stan­dar­d­owo usłu­ga ta kosz­tu­je 200 zł!

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz na stron­ie www.testdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na.


100-zl-za-badanie-ojcostwa

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na.


Pro­moc­ja Świątecz­na Cen­trumD­NA

Więcej infor­ma­c­je zna­jdziesz na stron­ie www.centrumdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na.


Pro­moc­ja Świątecz­na testD­NA

testDNA_popup_świątecznyWięcej infor­ma­cji zna­jdziesz na stron­ie www.testdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na.


27 maja 2015 Dzień Diag­nos­ty Lab­o­ra­to­ryjnego 

Wynik tes­tu ojcost­wa w 48h bez dodatkowych opłat

Zamów test DNA DZISIAJ i podaj hasło DIAGNOSTA” a otrzy­masz wynik do 48h.

testDNA_banner_dzien_diagnosty_laboratoryjnego_01

Więcej infor­ma­cji na stron­ie: www.testdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na..


Uwa­ga: Strona ma charak­ter infor­ma­cyjny, o szczegóły pytaj orga­ni­za­to­ra pro­mocji Zobacz też:

 

 

 

Przeczy­taj więcej:
,,,