img

Okazyjne ceny testów na ojcostwo

Tanie testy na ojcostwo


logo_geneticusTanie badanie na ojcost­wo — test dla 2 osób za 687 zł

Pry­wat­ny test na ojcost­wo dla ojca i dziec­ka. Dyskret­na wysył­ka zestawu kuri­erem lub do paczko­matu na tere­nie całego kra­ju. 24 mark­ery DNA. Pełny raport (pro­file gene­ty­czne na wyniku, a jeśli chcesz — też dane osobowe).

Więcej o bada­niu przeczy­tasz na stron­ie www.geneticus.pl


Poprawne_logo_testdnaDyskret­ny test na ojcost­wo z włosów, szc­zotecz­ki, chus­tecz­ki, maszyn­ki, papierosa i innych

Ter­az test na ojcost­wo możesz wykon­ać z każdej prób­ki (wymazy z policz­ka, włosy, szc­zotecz­ka, chus­tecz­ka, maszyn­ka do gole­nia, papieros, szk­lan­ka, butel­ka i wiele innych)  bez żad­nych dopłat! Dodatkowo każ­da prób­ka jest ubez­piec­zona.

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS.

Więcej przeczy­tasz na stron­ie www.testdna.pl


Archiwum promocji


TYLKO W LUTYM Ekspre­sowy test na ojcost­wo (wymazy z policz­ka) – wynik w 48 h! 400 zło­tych taniej

Poczy­taj więcej: www.centrumdna.pl


TYLKO W LUTYM Stan­dar­d­owy test na ojcost­wo (wymazy z policz­ka) – wynik w 5 dni! 150 zło­tych taniej

Poczy­taj więcej: www.centrumdna.pl

Ekspre­sowy test na ojcost­wo na pod­staw­ie szc­zotecz­ki, włosów i innych próbek – wynik w 48 h! 1477 zł zami­ast 1647 zł

  • badanie z mikrośladów (np. włosy z cebulka­mi, szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, inhala­tor, niedopałek papierosa, szk­lan­ka, pusz­ka)
  • wynik w 48 godzin – JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI
  • akredy­towane i cer­ty­fikowane lab­o­ra­to­ri­um, 24 mark­ery DNA

Więcej infor­ma­cji: www.testDNA.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na. Pro­moc­ja trwała do 19 grud­nia 2018 r.


Ekspre­sowy test na ojcost­wo (wymazy z policz­ka) – wynik w 48 h! Oszczędza­sz 400 zło­tych

  • 1097 zł zami­ast 1497 zł
  • badanie na pod­staw­ie wymazów z policz­ka
  • wynik w 48 godzin – JESZCZE PRZED ŚWIĘTAMI

Więcej infor­ma­cji: www.centrumdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na. Pro­moc­ja trwała do 19 grud­nia 2018 r.


centrumDNAOdbierz rabat 60 zł na badanie

Zamów wysyłkowy test na ojcost­wo i wykon­aj badanie 60 zł TANIEJ! Wystar­czy, że pod­czas składa­nia zamówienia (tele­fon, czat, online) podasz kod: CD03.

Zamów test ter­az na stron­ie www.centrumdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na. Pro­moc­ja trwała do 31 sierp­nia 2016 r.


Poprawne_logo_testdnaBezpłatne pobranie próbek w placów­ce — oszczędza­sz 200 zł

Tylko do koń­ca tygod­nia (19.08.2016 r.) możesz sko­rzys­tać z dar­mowego pobra­nia próbek do bada­nia na ojcost­wo w lab­o­ra­to­ri­um testD­NA. Stan­dar­d­owo usłu­ga ta kosz­tu­je 200 zł!

Więcej infor­ma­cji zna­jdziesz na stron­ie www.testdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na.


100-zl-za-badanie-ojcostwa

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na.


Pro­moc­ja Świątecz­na Cen­trumD­NA

Więcej infor­ma­c­je zna­jdziesz na stron­ie www.centrumdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na.


Pro­moc­ja Świątecz­na testD­NA

testDNA_popup_świątecznyWięcej infor­ma­cji zna­jdziesz na stron­ie www.testdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na.


27 maja 2015 Dzień Diag­nos­ty Lab­o­ra­to­ryjnego 

Wynik tes­tu ojcost­wa w 48h bez dodatkowych opłat

Zamów test DNA DZISIAJ i podaj hasło DIAGNOSTA” a otrzy­masz wynik do 48h.

testDNA_banner_dzien_diagnosty_laboratoryjnego_01

Więcej infor­ma­cji na stron­ie: www.testdna.pl

UWAGA! Ta pro­moc­ja nie jest już aktu­al­na..


Uwa­ga: Strona ma charak­ter infor­ma­cyjny, o szczegóły pytaj orga­ni­za­to­ra pro­mocji Zobacz też:

 

 

 

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu