Ojcostwo w ciąży

spokój w ciąży

Kiedy dowiedzi­ałam się o ciąży, naprawdę się ucieszyłam. Zawsze prag­nęłam dziec­ka, ale mój poprzed­ni chłopak był prze­ci­wny. Z nowym part­nerem – Jarkiem jestem od niedaw­na, jed­nak od początku czułam, że to z nim stworzę prawdzi­wą rodz­inę. Tylko jed­na rzecz spędza­ła mi sen z powiek – czy to na pewno Jarek…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo w ciąży

Celem każdego tes­tu na ojcost­wo jest potwierdze­nie lub zaprzecze­nie bio­log­icznego pokrewieńst­wa między mężczyzną (potenc­jal­nym ojcem), a dzieck­iem. Najczęś­ciej takie bada­nia wykonu­je się dopiero po nar­o­dz­i­nach dziec­ka – pier­wszą próbkę DNA w postaci wymazu z policz­ka moż­na pobrać już od 2-dniowego noworod­ka. Cza­sem jed­nak part­nerzy nie mogą odkładać sprawy na „za…

Czytaj więcej

Ustal­e­nie ojcost­wa jest naprawdę bard­zo proste. Bada­nia pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć pokrewieńst­wo moż­na wykon­ać pry­wat­nie w coraz więk­szej iloś­ci placówek. Ich przeprowadze­nie jest możli­we jeszcze w cza­sie trwa­nia ciąży lub już po urodze­niu dziec­ka. W tym drugim przy­pad­ku wystar­czy udzi­ał tylko dwóch osób – dziec­ka i potenc­jal­nego ojca. Wynik bada­nia…

Czytaj więcej
test na ojcostwo w ciąży krok po kroku

Aktu­al­iza­c­ja: 11 sierp­nia 2017 r.  Testy na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić bard­zo wcześnie, bo już od 8 tygod­nia ciąży. Wynik bada­nia DNA potrafi jed­noz­nacznie wskazać bio­log­icznego ojca dziec­ka, jest zatem tak samo wiary­god­ny, jak ten wykony­wany po nar­o­dz­i­nach. Zlece­nie tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży sprowadza się do 3 prostych kroków…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo w ciąży

Pole­camy ciekawy artykuł o tes­tach na ojcost­wo w cza­sie ciąży. Dowiesz się na czym pole­ga­ją, jakie prób­ki się bada i jaka jest pewność wyniku, a także dlaczego warto ustal­ić ojcost­wo w cza­sie ciąży. Test DNA na ojcost­wo w ciąży pozwala jed­noz­nacznie ustal­ić bio­log­iczne ojcost­wo już po 10 tygod­niu ciąży. Testy…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo w ciąży

Mężczyz­na może dowiedzieć się czy jest ojcem dziec­ka zan­im się ono urodzi. Chci­ałbyś wykon­ać takie badanie i nie wiesz od czego zacząć? Pole­camy artykuł “Im wcześniej, tym lep­iej. Testy na ojcost­wo w ciąży” Test DNA na ojcost­wo zro­bisz już po 10 tygod­niu ciąży i zyskasz taką samą pewność, jaką daje…

Czytaj więcej
Alimenty jeszcze w czasie ciąży

Ali­men­ty na dziecko możesz otrzy­mać jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Nie wiesz co powin­naś zro­bić, aby uzyskać finan­sowe wspar­cie w cza­sie ciąży? Pole­camy artykuł “Ali­men­ty możli­we jeszcze w cza­sie ciąży” (…) Czy kobi­eta, która nie jest w związku małżeńskim z ojcem swo­jego dziec­ka może doma­gać się od niego finan­sowego wpar­cia? Okazu­je się, że…

Czytaj więcej

Wynik tes­tu na ojcost­wo jest zawsze pewny. Bez wzglę­du na to, czy badanie odbędzie się po urodze­niu dziec­ka czy jeszcze w cza­sie ciąży, infor­ma­c­je, których dostar­czy rodz­i­com będą w pełni wiary­godne. Test na ojcost­wo w ciąży daje też wiele możli­woś­ci jeśli chodzi o rodzaj próbek, które moż­na w nim wyko­rzys­tać.…

Czytaj więcej
uznanie dziecka nienarodzonego

Uznanie dziec­ka nien­ar­o­d­zonego Zapisy Kodek­su Rodzin­nego i Opiekuńczego mówią, że ojcost­wo może zostać przyz­nane mężczyźnie na 3 sposo­by: poprzez dom­nie­manie ojcost­wa, uznanie ojcost­wa oraz ustal­e­nie ojcost­wa na drodze sądowej. Co więcej mężczyz­na może uznać dziecko, które zostało już poczęte, ale nie przyszło jeszcze na świat. Jak odby­wa­ją się wszys­tkie te…

Czytaj więcej

Na pytanie o moment, w którym należy wykon­ać test na ojcost­wo nie da się postaw­ić jed­noz­nacznej odpowiedzi. Wszys­tko zależy bowiem od sytu­acji danej pary. Więk­szość tego rodza­ju badań real­i­zowanych jest dopiero po urodze­niu dziec­ka. Niem­niej jed­nak ustal­e­nie ojcost­wa może nastąpić na dłu­go przed pojaw­ie­niem się malucha na świecie. Jeszcze nie…

Czytaj więcej
,,,