img

Wynik testu ojcostwa – jak wygląda?

Wynik testu ojcostwa - jak wygląda i o czym informuje?

Aktu­al­iza­c­ja: 20 sierp­nia 2016 r. 

Za pomocą tes­tu na ojcost­wo moż­na uzyskać wynik potwierdza­ją­cy lub wyk­lucza­ją­cy pokrewieńst­wo badanego mężczyzny z badanym dzieck­iem. I jest to infor­ma­c­ja zawsze pew­na i jed­noz­nacz­na. O to jak wyglą­da wynik tes­tu na ojcost­wo zapy­tal­iśmy Kra­jowe Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trumD­NA. 


REKLAMA

Po zakończe­niu anal­izy pac­jent otrzy­mu­je doku­ment, na którym zna­jdzie takie ele­men­ty jak: pro­file gene­ty­czne badanych, słow­na inter­pre­tac­ja wyniku oraz pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test.

Wynik testu ojcostwa — profile genetyczne

Pro­fil gene­ty­czny to zestaw wszys­t­kich uwzględ­nionych w bada­niu mark­erów gene­ty­cznych, czyli konkret­nych frag­men­tów DNA. Jest on unikalny dla każdego uczest­ni­ka tes­tu, jed­nak w pro­fi­lach osób, które są ze sobą spokrewnione moż­na wyróżnić pewne cechy wspólne. Wyni­ka to z tego, że dziecko dziedz­iczy DNA w całoś­ci po swoich rodz­i­cach – w 50% po matce i w 50% po ojcu. Właśnie dlat­ego porów­nanie pro­fili pozwala ustal­ić czy dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka.

Wynik tes­tu ojcost­wa zaw­iera wykaz wszys­t­kich badanych mark­erów. Są one opisane za pomocą 2 liczb – po jed­nej od każdego rodz­i­ca. Żeby ojcost­wo zostało potwierd­zone, jed­na z tych liczb u ojca i dziec­ka musi być więc taka sama. Jeśli przy­na­jm­niej w 4 miejs­cach licz­by te są inne, wtedy ojcost­wo zosta­je wyk­luc­zone. Dzię­ki obec­noś­ci pro­filu gene­ty­cznego na wyniku tes­tu ojcost­wa pac­jent widzi, na jakiej pod­staw­ie lab­o­ra­to­ri­um wydało taki, a nie inny rezul­tat.

Przykład­owy wynik tes­tu potwierdza­ją­cy ojcost­wo

wynik testu ojcostwa

Wynik testu ojcostwa: analiza statystyczna i słowna interpretacja

Nie wystar­czy samo ustal­e­nie pro­fili gene­ty­cznych, aby moż­na było wydać wynik tes­tu na ojcost­wo. Trze­ba pamię­tać, że wyraża on pro­cen­towe praw­dopodobieńst­wo z jakim konkretne oso­by mogą być ze sobą spokrewnione. Do obliczenia tego praw­dopodobieńst­wa służy anal­iza statysty­cz­na, wyko­nana przy pomo­cy spec­jal­nego opro­gramowa­nia. Lab­o­ra­to­ri­um dokonu­je również słownej inter­pre­tacji otrzy­manego wyniku, oto przykład:

wynik testu ojcostwa

Przykład­owy wynik tes­tu na ojcost­wo możesz znaleźć też TUTAJ 

Wynik testu ojcostwa: 24 markery DNA

Wybier­a­jąc test opar­ty na anal­izie 24 mark­erów gene­ty­cznych pac­jent otrzy­mu­je zawsze pewny wynik. Takie posz­er­zone badanie jest ważne jeśli uczest­niczą w nim tylko dwie oso­by (dziecko i jego potenc­jal­ny ojciec). Anal­iza 24 mark­erów zmniejsza ryzyko otrzy­ma­nia niejed­noz­nacznego wyniku, a co za tym idzie, koniecznoś­ci uczest­niczenia w bada­niu mat­ki dziec­ka, celem ostate­cznego ustal­e­nia ojcost­wa. Czy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA

Anonimowy test na ojcostwo czy z danymi osobowymi

W pier­wszym przy­pad­ku zlece­nio­daw­ca nie poda­je danych osobowych osób biorą­cych udzi­ał w teś­cie. Zarówno w doku­men­tach zlece­nia bada­nia, jak i na wyniku fig­u­ru­ją one jako „DOMNIEMANY OJCIEC” i „DZIECKO”. W taki sam sposób opisane zosta­ją prób­ki. W drugim przy­pad­ku zlece­nio­daw­ca wypeł­ni­a­jąc doku­men­ty niezbędne do wyko­na­nia tes­tu poda­je imiona, nazwiska, pese­le i daty urodzenia wszys­t­kich badanych osób. Może być jed­nak spoko­jny o ich bez­pieczeńst­wo, wszys­tkie infor­ma­c­je o pac­jen­tach są ściśle chro­nione.

Wynik testu ojcostwa — jakie informacje znajdują się na dokumencie?

  • Pro­file gene­ty­czne osób badanych
  • Wynik anal­izy statysty­cznej
  • Słow­na inter­pre­tac­ja wyniku
  • Pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test


Tekst pow­stał we współpra­cy z Kra­jowym Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trumD­NA, www.centrumdna.pl


Zobacz też:

Wynik tes­tu ojcost­wa – jak wyglą­da?
5 (100%) 6 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
testy DNA na ojcostwo
Testy DNA na ojcostwo – które próbki wybrać i jak zrobić badanie?

Chcesz zrobić testy DNA na ojcostwo i zastanawiasz się, jakie próbki wykorzystać? Wymaz z policzka, krew, włosy z cebulkami, a...

Zamknij