img

Articles by testynaojcostwo.pl

karmienie piersią przed testem na ojcostwo

Chcesz zro­bić test na ojcost­wo u bard­zo małego dziec­ka – które jest jeszcze karmione pier­sią? Być może zas­tanaw­iasz się, czy karmie­nie go tuż przed pobraniem wymazu z policz­ka do bada­nia może mieć wpływ na wynik… Bez obaw: jeśli zde­cy­du­jesz się na wiary­godne lab­o­ra­to­ri­um, wydany wynik będzie pewny i jed­noz­naczny. Tego…

Czytaj więcej
nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie

Nar­o­dziny dziec­ka po roz­wodzie? Pewnie chcesz wiedzieć, czy­je będzie nosiło nazwisko… Warto wiedzieć, że to zależne od Two­jej sytu­acji. Gdy maleńst­wo urodz­iło się przed upły­wem 300 dni od roz­wodu – dostanie nazwisko byłego męża swo­jej mat­ki. I nie ma tu znaczenia, czy to naprawdę on jest bio­log­icznym ojcem. Jak to…

Czytaj więcej
jak sprawdzić ojcostwo

Zas­tanaw­iasz się, jak sprawdz­ić ojcost­wo? To naprawdę proste i szy­bkie. Zobacz krót­ki ani­mowany filmik i dowiedz się, jak krok po kroku zro­bić badanie DNA i zyskać pewność. Czego dowiesz się z filmiku? Przede wszys­tkim: Jakie prób­ki nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo? Jak zamówić zestaw do pobra­nia próbek? Czy test…

Czytaj więcej
czy bliźnięta mogą mieć różnych ojców, test na ojcostwo u bliźniąt

Czy bliźnię­ta mogą mieć… dwóch różnych ojców? Czy moż­na zro­bić test na ojcost­wo u bliźniąt? Czym różnią się bliźnię­ta jed­no­ja­jowe od dwu­ja­jowych? Na ten pyta­nia warto odpowiedzieć cho­ci­aż­by z jed­nego powodu – już niedłu­go (19 maja) obchodz­imy Ogólnopol­s­ki Dzień Bliźniąt. Tego dowiesz się z artykułu: • Czym różnią się bliźnię­ta…

Czytaj więcej
przepisanie spadku

Każdy z nas chce, żeby majątek jego życia trafił do odpowied­nich osób. Cza­sa­mi boimy się jed­nak, że spadek otrzy­ma ktoś, komu wcale się on nie należy. Pojaw­ia­ją się różnego rodza­ju wąt­pli­woś­ci, bo wnuczek wcale nie jest podob­ny, syn­owa miała romans, dziecko pojaw­iło się po bard­zo krótkim związku… Przed przepisaniem spad­ku…

Czytaj więcej
podmiana przy in vitro

Ostat­nio bard­zo głośno jest o spraw­ie Jana Kar­baa­ta – holen­der­skiego lekarza, który wyko­rzysty­wał własne nasie­nie do zapład­ni­a­nia pac­jen­tek w klin­ice in vit­ro. Oczy­wiś­cie bez ich zgody… Bada­nia DNA wykaza­ły ojcost­wo wzglę­dem 49 dzieci. Pod­mi­ana przy in vit­ro – kluc­zowe okaza­ły się testy DNA Zmarły w 2017 roku Kar­baat określał siebie…

Czytaj więcej
uznanie ojcostwa przed porodem, jak uznać ojcostwo przed porodem

Czy uznanie ojcost­wa przed poro­dem jest możli­we? Tak! Zan­im zde­cy­du­jesz się jed­nak uznać dziecko, sprawdź, jakie są kon­sek­wenc­je tej decyzji i upewnij się, że jest właś­ci­wa i prze­myślana. W prze­ci­wnym razie możesz jej naprawdę żałować… Tego dowiesz się z artykułu: Jakie są kon­sek­wenc­je uzna­nia ojcost­wa w ciąży? Na czym pole­ga…

Czytaj więcej
500 plus dla samotnego rodzica, 500 plus dla samotnego rodzica a alimenty

Świad­cze­nie 500 plus – czy należy się samot­ne­mu rodz­i­cowi? Owszem, jed­nak konieczne są ustalone ali­men­ty od drugiego rodz­i­ca. W tym przy­pad­ku bard­zo ważne mogą okazać się wyni­ki tes­tu na ojcost­wo. Tym bardziej, że bada­nia DNA mogą być przy­dać się obu stronom – mężczyźnie (który ma wąt­pli­woś­ci) i kobiecie (chcącej uzyskać…

Czytaj więcej
Całowanie przed testem na ojcostwo – czy wpłynie na wynik?

Dłu­gi i namięt­ny pocałunek tuż przed pobraniem wymazu do tes­tu na ojcost­wo? Być może zas­tanaw­iasz się, czy wpłynie na wynik, czy w jak­iś sposób go zmieni albo zafałszu­je… Tak naprawdę – jeśli wybierzesz pewne lab­o­ra­to­ri­um – nie ma żad­nych obaw. Spis treś­ci: Czy całowanie przed testem na ojcost­wo wpłynie na…

Czytaj więcej
błędny wynik badania dna

Bada­nia DNA są coraz bardziej pop­u­larne. W ciągu ostat­nich 2–3 lat pojaw­iło się co najm­niej kil­ka nowych firm ofer­u­ją­cych testy na ojcost­wo. Firmy te niejed­nokrot­nie są zmus­zone wal­czyć ceną, aby zdobyć klien­tów. Jed­nocześnie kosz­ty wyko­na­nia badań DNA nie spadły w porów­na­niu z lata­mi poprzed­ni­mi, a wręcz wzrosły – za sprawą…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu