img

Articles by testynaojcostwo.pl

uznanie ojcostwa przed porodem, jak uznać ojcostwo przed porodem

Czy uznanie ojcost­wa przed poro­dem jest możli­we? Tak! Zan­im zde­cy­du­jesz się jed­nak uznać dziecko, sprawdź, jakie są kon­sek­wenc­je tej decyzji i upewnij się, że jest właś­ci­wa i prze­myślana. W prze­ci­wnym razie możesz jej naprawdę żałować… Tego dowiesz się z artykułu: Jakie są kon­sek­wenc­je uzna­nia ojcost­wa w ciąży? Na czym pole­ga…

Czytaj więcej
500 plus dla samotnego rodzica, 500 plus dla samotnego rodzica a alimenty

Świad­cze­nie 500 plus – czy należy się samot­ne­mu rodz­i­cowi? Owszem, jed­nak konieczne są ustalone ali­men­ty od drugiego rodz­i­ca. W tym przy­pad­ku bard­zo ważne mogą okazać się wyni­ki tes­tu na ojcost­wo. Tym bardziej, że bada­nia DNA mogą być przy­dać się obu stronom – mężczyźnie (który ma wąt­pli­woś­ci) i kobiecie (chcącej uzyskać…

Czytaj więcej
Całowanie przed testem na ojcostwo – czy wpłynie na wynik?

Dłu­gi i namięt­ny pocałunek tuż przed pobraniem wymazu do tes­tu na ojcost­wo? Być może zas­tanaw­iasz się, czy wpłynie na wynik, czy w jak­iś sposób go zmieni albo zafałszu­je… Tak naprawdę – jeśli wybierzesz pewne lab­o­ra­to­ri­um – nie ma żad­nych obaw. Spis treś­ci: Czy całowanie przed testem na ojcost­wo wpłynie na…

Czytaj więcej
błędny wynik badania dna

Bada­nia DNA są coraz bardziej pop­u­larne. W ciągu ostat­nich 2–3 lat pojaw­iło się co najm­niej kil­ka nowych firm ofer­u­ją­cych testy na ojcost­wo. Firmy te niejed­nokrot­nie są zmus­zone wal­czyć ceną, aby zdobyć klien­tów. Jed­nocześnie kosz­ty wyko­na­nia badań DNA nie spadły w porów­na­niu z lata­mi poprzed­ni­mi, a wręcz wzrosły – za sprawą…

Czytaj więcej
nieakredytowane laboratorium dna

Decyz­ja o wyko­na­niu tes­tu na ojcost­wo częs­to zapa­da w emoc­jach. Niepewny ojcost­wa mężczyz­na myśli tylko o tym, aby szy­bko rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci i uzyskać spokój. Nie zas­tanaw­ia się wów­czas, co zro­bi z wynikiem, kiedy ten będzie wyk­luczał ojcost­wo. Tym­cza­sem warto wiedzieć, że jeśli zro­bisz badanie DNA w lab­o­ra­to­ri­um nieakredy­towanym, Twój…

Czytaj więcej
czy da się oszukać test na ojcostwo

Chęć uciecz­ki od obow­iązku płace­nia ali­men­tów albo ukrycia zdrady przed part­nerem… Powodów, dla których, niek­tórym osobom zależy na sfałs­zowa­niu wyniku tes­tu na ojcost­wo, może być wiele – to fakt! Bada­nia DNA są jed­nak na tyle dokładne, że wszelkie pró­by oszust­wa prędzej czy później i tak wychodzą na jaw. Dlaczego? Czy…

Czytaj więcej
alimenty, jak nie płacić alimentów, jak nie płacić alimentów bezpodstawnie

Ali­men­ty płaci się nawet do momen­tu, gdy dziecko skończy naukę i się usamodziel­ni – do 24–26 roku życia. Jeśli policzymy po 500 zło­tych miesięcznie za ten okres, wyjdzie… 144–156 tysię­cy zło­tych! To naprawdę spo­ra kwo­ta, a okazu­je się, że coraz więk­sza licz­ba mężczyzn płaci ali­men­ty na nie swo­je dziecko. Jak…

Czytaj więcej
badania genetyczne, jakie badania genetyczne można zrobić, czy warto robić badania genetyczne, ile kosztują badania genetyczne

Bada­nia gene­ty­czne to nie tylko testy na ojcost­wo. Ich zas­tosowanie jest bard­zo sze­rok­ie: od ustal­e­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa, przez wykry­wanie chorób gene­ty­cznych czy predys­pozy­cji do zachorowa­nia, aż po iden­ty­fikację np. ofi­ar wypad­ków czy zbrod­ni. Nic dzi­wnego – wynik badań DNA jest pewny i niesie istot­ną do koń­ca życia infor­ma­cję. Spis treś­ci:…

Czytaj więcej
test na ojcostwo z danymi osobowymi

Chcesz zro­bić test na ojcost­wo za 500 zło­tych, który będzie anon­i­mowy – mimo tego, że pobierasz wymazy z policz­ka? Na Twoim wyniku nie będzie danych osobowych, a opisy, np. „dziecko” i „ojciec” czy „oso­ba A” i „oso­ba B”. Ter­az może Ci to nie przeszkadzać – wyda­je Ci się, że badanie…

Czytaj więcej
test na ojcostwo a leki, czy leki mogą zmienić wynik testu na ojcostwo

Sto­su­jesz leki – czy to z powodu chwilowego przez­ię­bi­enia czy choro­by przewlekłej? A może to dziecko jest lec­zone? Być może zas­tanaw­iasz się, jaki będzie ich wpływ na wynik tes­tu na ojcost­wo. W końcu chcesz, by wynik na pewno był jed­noz­naczny. Spoko­jnie! Zaży­wane leki nie mają żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu