img

Związek

kto jest ojcem mojego dziecka

Jeśli towarzyszy Ci pytanie „kto jest ojcem mojego dziec­ka?”, poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spokój zosta­ją całkowicie zabur­zone. Brak pewnoś­ci co do ojcost­wa i wąt­pli­woś­ci, który z part­nerów to ojciec, wywołu­ją także duży stres. Te uczu­cia i emoc­je nieko­rzyst­nie wpły­wa­ją na Twój stan psy­chiczny, Two­je relac­je z otocze­niem, a także na rozwój…

Czytaj więcej
jak wykryć zdradę

Jak wykryć zdradę? Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy twój part­ner lub part­ner­ka Cię zdradza, możesz wykon­ać prosty i szy­b­ki test. Wystar­czy zebrać prób­ki takie jak np. bieliz­na czy poś­ciel i dostar­czyć je do lab­o­ra­to­ri­um. Test pole­ga na wykryciu obec­noś­ci nasienia na próbce i ustal­e­niu, od kogo ona pochodzi. Jak wykryć zdradę?…

Czytaj więcej
terapia małżeńska

Wasze małżeńst­wo przeży­wa naprawdę moc­ny kryzys i chce­cie sko­rzys­tać z pomo­cy spec­jal­isty? To bard­zo dobry pomysł – ter­apeu­ta pomoże Wam odnaleźć przy­czynę prob­le­mu, dojść do porozu­mienia i w odpowied­ni sposób komu­nikować emoc­je i potrze­by. Na czym pole­ga ter­apia małżeńs­ka i jaki jest jej cel? Na czym pole­ga ter­apia małżeńs­ka? Ter­apia…

Czytaj więcej
terapia dla par

Macie kryzys, którego nie potra­fi­cie zażeg­nać sami? Być może ostat­nią deską ratunku będzie dla Was ter­apia dla par. Spec­jal­ista pomoże Wam się porozu­mieć, znaleźć rozwiąza­nia Waszych prob­lemów i spo­jrzeć na Wasz związek z innej per­spek­ty­wy. Poz­naj 6 znaków, że warto z takiej ter­apii sko­rzys­tać (oczy­wiś­cie wtedy, gdy obo­je tego chce­cie).…

Czytaj więcej
Święta w rodzinie patchworkowej

Two­ją rodz­inę moż­na zal­iczyć do tzw. rodzin patch­workowych? Na pewno ciężko Wam ustal­ić, w jaki sposób spędzi­cie Świę­ta… Najczęś­ciej trud­no wyobraz­ić sobie wszys­t­kich (np. byłą part­nerkę i jej nowego męża czy byłych i obec­nych teś­ciów) przy wspól­nym stole. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak przetr­wać Świę­ta w rodzinie patch­workowej. 1. Pamię­taj o…

Czytaj więcej
prezent dla żony

Zbliża­ją się Świę­ta – dla wielu mężczyzn (i nie tylko…) czas des­per­ack­iego poszuki­wa­nia trafionych prezen­tów. Jak wiado­mo, to naprawdę trudne zadanie. Jaki prezent dla żony wybrać? Tego nie wiemy, ale pod­powiadamy, czego na pewno jej nie dawać! 1. Pieniądze To dobry prezent na ślub czy dla dziec­ka, które zbiera na…

Czytaj więcej
kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeńst­wie to nieste­ty zwyk­le nieodłącz­na część związku. Utrzy­manie ide­al­nej relacji przez długie lata nie jest prze­cież możli­we – zmieni­amy się, zmieni­a­ją się nasze oczeki­wa­nia, w życiu zdarza­ją się różne (częs­to przykre) sytu­acje. To wszys­tko wpły­wa na relację. Poz­naj rodza­je kryzysów i pamię­taj, że może on być bodźcem do…

Czytaj więcej
toksyczny związek

Zas­tanaw­iasz się, czy Twój związek jest zdrowy? Nieste­ty to pytanie towarzyszy wielu osobom. Pamię­taj jed­nak, że kłót­nie i kryzysy zdarza­ją się w każdej relacji i wcale nie muszą oznaczać, że coś jest nie tak. Jak zatem sprawdz­ić, czy to toksy­czny związek? Poz­naj 6 najważniejszych oznak niezdrowej relacji. 1. Two­je poczu­cie…

Czytaj więcej
brak ochoty na seks

Brak ochoty na seks to intym­ny prob­lem, który doty­czy wielu mężczyzn. Jeśli i Ty zna­j­du­jesz się w tym gronie, pewnie boisz się, że Twój związek się roz­pad­nie… Nie martw się jed­nak na zapas – szy­bkie poz­nanie przy­czyny kłopo­tu i rozpoczę­cie leczenia to szansa na powrót do pełnej sprawnoś­ci sek­su­al­nej. Jed­ną…

Czytaj więcej
jak uratować małżeństwo

Macie kryzys w związku i nie potra­fi­cie sobie z nim poradz­ić? Zde­cy­dowal­iś­cie, że będziecie wal­czyć zami­ast się roz­wodz­ić? Będziesz potrze­bował dużo siły i samoza­parcia. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak ura­tować małżeńst­wo i jak spraw­ić, by między Wami znowu było tak jak kiedyś! 1. Czy nadal ją kochasz? Najpierw odpowiedz na to…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu