Związek

kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeńst­wie to nieste­ty zwyk­le nieodłącz­na część związku. Utrzy­manie ide­al­nej relacji przez długie lata nie jest prze­cież możli­we – zmieni­amy się, zmieni­a­ją się nasze oczeki­wa­nia, w życiu zdarza­ją się różne (częs­to przykre) sytu­acje. To wszys­tko wpły­wa na relację. Poz­naj rodza­je kryzysów i pamię­taj, że może on być bodźcem do…

Czytaj więcej
toksyczny związek

Zas­tanaw­iasz się, czy Twój związek jest zdrowy? Nieste­ty to pytanie towarzyszy wielu osobom. Pamię­taj jed­nak, że kłót­nie i kryzysy zdarza­ją się w każdej relacji i wcale nie muszą oznaczać, że coś jest nie tak. Jak zatem sprawdz­ić, czy to toksy­czny związek? Poz­naj 6 najważniejszych oznak niezdrowej relacji. 1. Two­je poczu­cie…

Czytaj więcej
brak ochoty na seks

Brak ochoty na seks to intym­ny prob­lem, który doty­czy wielu mężczyzn. Jeśli i Ty zna­j­du­jesz się w tym gronie, pewnie boisz się, że Twój związek się roz­pad­nie… Nie martw się jed­nak na zapas – szy­bkie poz­nanie przy­czyny kłopo­tu i rozpoczę­cie leczenia to szansa na powrót do pełnej sprawnoś­ci sek­su­al­nej. Jed­ną…

Czytaj więcej
jak uratować małżeństwo

Macie kryzys w związku i nie potra­fi­cie sobie z nim poradz­ić? Zde­cy­dowal­iś­cie, że będziecie wal­czyć zami­ast się roz­wodz­ić? Będziesz potrze­bował dużo siły i samoza­parcia. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak ura­tować małżeńst­wo i jak spraw­ić, by między Wami znowu było tak jak kiedyś! 1. Czy nadal ją kochasz? Najpierw odpowiedz na to…

Czytaj więcej
związek na odległość

Związek na odległość to jeden z najbardziej wyma­ga­ją­cych rodza­jów relacji. Wytr­wałość, cier­pli­wość, zau­fanie… To wszys­tko jest niezbędne, by był szczęśli­wy i trwały. Jeśli chcesz utrzy­mać taki związek, poz­naj 5 najlep­szych rad. 1. Związek na odległość – niezbędne zasady W każdym związku powin­ny być pewne zasady, jed­nak w takim na odległość…

Czytaj więcej
oznaki zdrady żony

Pode­jrze­wasz zdradę? Nie wiesz, czy wychowu­jesz swo­je dziecko? Sprawdź, czy Two­ja intu­ic­ja Cię nie zawodzi! Poz­naj 3 ozna­ki zdrady żony, o których warto wiedzieć. Aby zyskać pewność, możesz wykon­ać test na ojcost­wo oraz test zdrady. 1. Cią­gle tele­fon i tele­fon… Two­ja part­ner­ka wciąż pisze smsy, wychodzi poroz­maw­iać przez tele­fon, zabiera…

Czytaj więcej
badania na ustalenie ojcostwa

Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa mogą przynieść rodzinie wiele dobrego. Dzię­ki nim zysku­je­my pewność co do łączą­cych nas z bliski­mi więzi. Zapew­ni­a­ją one nam to, czego wszyscy prag­niemy prze­by­wa­jąc w gronie rodziny – poczu­cie jed­noś­ci i bez­pieczeńst­wa. Pewność jaką dają bada­nia ojcost­wa sta­je fun­da­mentem pod budowę lep­szych i szcz­er­szych relacji z…

Czytaj więcej
Jak żyć po zdradzie

Pode­jrze­wasz, że Two­ja part­ner­ka Cię zdradza? Aby się upewnić, szcz­era roz­mowa może nie wystar­czyć. Warto wykon­ać spec­jal­ny gene­ty­czny test zdrady, a w razie potrze­by – również na ojcost­wo. Dobrze zas­tanow­ić się też, czy chce­cie dalej żyć wspól­nie, czy lep­sze będzie rozs­tanie. Jak żyć po zdradzie i co robić w takiej…

Czytaj więcej
jak rozpoznać zdradę

Masz pode­jrzenia co do zdrady, ale nie wiesz, czy są słuszne? Możesz wykon­ać prosty test zdrady, który pomoże Ci rozwiać wąt­pli­woś­ci. Jeśli chcesz rozpoz­nać zdradę, najpierw jed­nak sprawdź, jakie są najpowszech­niejsze ozna­ki niewier­noś­ci! Gdy part­ner­ka nie rozs­ta­je się z tele­fonem czy lap­topem Jeśli Two­ja kobi­eta spędza cały czas wpa­tr­zona w…

Czytaj więcej
Dzieci są genetycznie bardziej podobne do ojców

Każdy rodz­ic podświadomie chci­ał­by, aby dziecko było do niego podob­ne. Teo­re­ty­cznie, z gene­ty­cznego punk­tu widzenia, szanse na to są wyrów­nane. Potomst­wo dziedz­iczy mate­ri­ał DNA od obo­j­ga rodz­iców – połowę od mamy, połowę od taty. Liczne bada­nia wykazu­ją jed­nak, że więk­szość matek widzi podobieńst­wo swoich dzieci do ojców, nie do siebie.…

Czytaj więcej

Dyskretny test na ojcostwo

,,,