Porady

terapia dla par

Macie kryzys, którego nie potra­fi­cie zażeg­nać sami? Być może ostat­nią deską ratunku będzie dla Was ter­apia dla par. Spec­jal­ista pomoże Wam się porozu­mieć, znaleźć rozwiąza­nia Waszych prob­lemów i spo­jrzeć na Wasz związek z innej per­spek­ty­wy. Poz­naj 6 znaków, że warto z takiej ter­apii sko­rzys­tać (oczy­wiś­cie wtedy, gdy obo­je tego chce­cie).…

Czytaj więcej
Święta w rodzinie patchworkowej

Two­ją rodz­inę moż­na zal­iczyć do tzw. rodzin patch­workowych? Na pewno ciężko Wam ustal­ić, w jaki sposób spędzi­cie Świę­ta… Najczęś­ciej trud­no wyobraz­ić sobie wszys­t­kich (np. byłą part­nerkę i jej nowego męża czy byłych i obec­nych teś­ciów) przy wspól­nym stole. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak przetr­wać Świę­ta w rodzinie patch­workowej. 1. Pamię­taj o…

Czytaj więcej
prezent dla żony

Zbliża­ją się Świę­ta – dla wielu mężczyzn (i nie tylko…) czas des­per­ack­iego poszuki­wa­nia trafionych prezen­tów. Jak wiado­mo, to naprawdę trudne zadanie. Jaki prezent dla żony wybrać? Tego nie wiemy, ale pod­powiadamy, czego na pewno jej nie dawać! 1. Pieniądze To dobry prezent na ślub czy dla dziec­ka, które zbiera na…

Czytaj więcej
kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeńst­wie to nieste­ty zwyk­le nieodłącz­na część związku. Utrzy­manie ide­al­nej relacji przez długie lata nie jest prze­cież możli­we – zmieni­amy się, zmieni­a­ją się nasze oczeki­wa­nia, w życiu zdarza­ją się różne (częs­to przykre) sytu­acje. To wszys­tko wpły­wa na relację. Poz­naj rodza­je kryzysów i pamię­taj, że może on być bodźcem do…

Czytaj więcej
toksyczny związek

Zas­tanaw­iasz się, czy Twój związek jest zdrowy? Nieste­ty to pytanie towarzyszy wielu osobom. Pamię­taj jed­nak, że kłót­nie i kryzysy zdarza­ją się w każdej relacji i wcale nie muszą oznaczać, że coś jest nie tak. Jak zatem sprawdz­ić, czy to toksy­czny związek? Poz­naj 6 najważniejszych oznak niezdrowej relacji. 1. Two­je poczu­cie…

Czytaj więcej
jak uratować małżeństwo

Macie kryzys w związku i nie potra­fi­cie sobie z nim poradz­ić? Zde­cy­dowal­iś­cie, że będziecie wal­czyć zami­ast się roz­wodz­ić? Będziesz potrze­bował dużo siły i samoza­parcia. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak ura­tować małżeńst­wo i jak spraw­ić, by między Wami znowu było tak jak kiedyś! 1. Czy nadal ją kochasz? Najpierw odpowiedz na to…

Czytaj więcej
związek na odległość

Związek na odległość to jeden z najbardziej wyma­ga­ją­cych rodza­jów relacji. Wytr­wałość, cier­pli­wość, zau­fanie… To wszys­tko jest niezbędne, by był szczęśli­wy i trwały. Jeśli chcesz utrzy­mać taki związek, poz­naj 5 najlep­szych rad. 1. Związek na odległość – niezbędne zasady W każdym związku powin­ny być pewne zasady, jed­nak w takim na odległość…

Czytaj więcej
oznaki zdrady żony

Pode­jrze­wasz zdradę? Nie wiesz, czy wychowu­jesz swo­je dziecko? Sprawdź, czy Two­ja intu­ic­ja Cię nie zawodzi! Poz­naj 3 ozna­ki zdrady żony, o których warto wiedzieć. Aby zyskać pewność, możesz wykon­ać test na ojcost­wo oraz test zdrady. 1. Cią­gle tele­fon i tele­fon… Two­ja part­ner­ka wciąż pisze smsy, wychodzi poroz­maw­iać przez tele­fon, zabiera…

Czytaj więcej
bezstresowe wychowanie

Cho­ci­aż założe­nia bezstre­sowego wychowa­nia wyda­ją się być dla dziec­ka dobre, tak naprawdę chęć całkowitej elim­i­nacji stre­su z życia malucha może spowodować więcej prob­lemów niż pożytku. Poz­naj minusy bezstre­sowego wychowa­nia i dowiedz się, dlaczego może zaszkodz­ić. 1. Nieprzys­tosowanie do real­iów życia Stres to nieodłączny ele­ment życia. Towarzyszy dziecku nie tylko na…

Czytaj więcej

Cho­ci­aż bycie tatą to jed­na z piękniejszych ról i źródło ciągłej radoś­ci, musisz przy­go­tować się też na kłopo­ty. Uśmiech dziec­ka wyna­grodzi nawet najwięk­sze trud­noś­ci, jed­nak najpierw musisz się z nimi zmierzyć. Poz­naj zatem ciemne strony rodzi­cielst­wa! 1. Ogrom­na odpowiedzial­ność  Two­je dziecko jest od Ciebie całkowicie zależne – pole­ga więc na…

Czytaj więcej
,,,