Porady

kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeńst­wie to nieste­ty zwyk­le nieodłącz­na część związku. Utrzy­manie ide­al­nej relacji przez długie lata nie jest prze­cież możli­we – zmieni­amy się, zmieni­a­ją się nasze oczeki­wa­nia, w życiu zdarza­ją się różne (częs­to przykre) sytu­acje. To wszys­tko wpły­wa na relację. Poz­naj rodza­je kryzysów i pamię­taj, że może on być bodźcem do…

Czytaj więcej
toksyczny związek

Zas­tanaw­iasz się, czy Twój związek jest zdrowy? Nieste­ty to pytanie towarzyszy wielu osobom. Pamię­taj jed­nak, że kłót­nie i kryzysy zdarza­ją się w każdej relacji i wcale nie muszą oznaczać, że coś jest nie tak. Jak zatem sprawdz­ić, czy to toksy­czny związek? Poz­naj 6 najważniejszych oznak niezdrowej relacji. 1. Two­je poczu­cie…

Czytaj więcej
jak uratować małżeństwo

Macie kryzys w związku i nie potra­fi­cie sobie z nim poradz­ić? Zde­cy­dowal­iś­cie, że będziecie wal­czyć zami­ast się roz­wodz­ić? Będziesz potrze­bował dużo siły i samoza­parcia. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak ura­tować małżeńst­wo i jak spraw­ić, by między Wami znowu było tak jak kiedyś! 1. Czy nadal ją kochasz? Najpierw odpowiedz na to…

Czytaj więcej
związek na odległość

Związek na odległość to jeden z najbardziej wyma­ga­ją­cych rodza­jów relacji. Wytr­wałość, cier­pli­wość, zau­fanie… To wszys­tko jest niezbędne, by był szczęśli­wy i trwały. Jeśli chcesz utrzy­mać taki związek, poz­naj 5 najlep­szych rad. 1. Związek na odległość – niezbędne zasady W każdym związku powin­ny być pewne zasady, jed­nak w takim na odległość…

Czytaj więcej
oznaki zdrady żony

Pode­jrze­wasz zdradę? Nie wiesz, czy wychowu­jesz swo­je dziecko? Sprawdź, czy Two­ja intu­ic­ja Cię nie zawodzi! Poz­naj 3 ozna­ki zdrady żony, o których warto wiedzieć. Aby zyskać pewność, możesz wykon­ać test na ojcost­wo oraz test zdrady. 1. Cią­gle tele­fon i tele­fon… Two­ja part­ner­ka wciąż pisze smsy, wychodzi poroz­maw­iać przez tele­fon, zabiera…

Czytaj więcej
bezstresowe wychowanie

Cho­ci­aż założe­nia bezstre­sowego wychowa­nia wyda­ją się być dla dziec­ka dobre, tak naprawdę chęć całkowitej elim­i­nacji stre­su z życia malucha może spowodować więcej prob­lemów niż pożytku. Poz­naj minusy bezstre­sowego wychowa­nia i dowiedz się, dlaczego może zaszkodz­ić. 1. Nieprzys­tosowanie do real­iów życia Stres to nieodłączny ele­ment życia. Towarzyszy dziecku nie tylko na…

Czytaj więcej

Cho­ci­aż bycie tatą to jed­na z piękniejszych ról i źródło ciągłej radoś­ci, musisz przy­go­tować się też na kłopo­ty. Uśmiech dziec­ka wyna­grodzi nawet najwięk­sze trud­noś­ci, jed­nak najpierw musisz się z nimi zmierzyć. Poz­naj zatem ciemne strony rodzi­cielst­wa! 1. Ogrom­na odpowiedzial­ność  Two­je dziecko jest od Ciebie całkowicie zależne – pole­ga więc na…

Czytaj więcej
11 sposobów na umilenie dziecku jazdy samochodem

Dłu­ga podróż samo­cho­dem bywa naprawdę męczą­ca – szczegól­nie gdy dziecko płacze, marudzi i po pros­tu jest znud­zone. Warto uroz­maicić malu­chowi drogę, dzię­ki czemu wspól­na jaz­da samo­cho­dem będzie o wiele przy­jem­niejsza. Poz­naj najlep­sze sposo­by na umile­nie dziecku cza­su w samo­chodzie! 1. Ulu­biona zabawka dziec­ka Maluch na pewno lep­iej zniesie nawet długą…

Czytaj więcej
jak dbać o związek mając dzieci

Macie 2–3 dzieci? Na pewno w Waszym domu jest głośno i wesoło, a obow­iązków nie braku­je! Mimo dużej rodziny wciąż warto jed­nak dbać o związek i wygospo­darować chwilę tylko dla part­ner­ki. Jak zatem dbać o dobre relac­je damsko-męskie, mając 2,3 albo nawet 4 dzieci? Poz­naj 5 najlep­szych sposobów! 1. Zna­jdź­cie…

Czytaj więcej
dlaczego bycie ojcem to powód do dumy

Jesteś ojcem lub niedłu­go nim zosta­niesz? Świet­nie – bycie tatą to ogrom­ny powód do dumy! To też szansa na szczęś­cie i piękne relac­je oraz niepow­tarzal­ny czas spęd­zony razem. Poz­naj 5 najważniejszych powodów, dla których warto być ojcem. Możesz być dla swo­jego dziec­ka auto­ry­tetem Jeśli odpowied­nio zad­basz o łączące Was relac­je,…

Czytaj więcej

Dyskretny test na ojcostwo

,,,