img

Porady

święta po rozwodzie

Świę­ta po roz­wodzie nie należą do najłatwiejszych… Trud­no ustal­ić sposób i miejsce spędza­nia tego okre­su, dlat­ego odpowied­nio wcześnie warto wszys­tko zaplanować. Oto 4 przy­datne wskazów­ki, które pomogą Ci przetr­wać Boże Nar­o­dze­nie! 1. Zaplanuj Świę­ta – i nie odkładaj tego na ostat­nią chwilę To poz­woli Ci uniknąć nieprzy­jem­nej atmos­fery i niezręcznych…

Czytaj więcej
test na ojcostwo a przeziębienie

Jesteś przez­iębiony, masz grypę, rozłożyła Cię angi­na… ale chcesz pobrać próbkę do tes­tu na ojcost­wo? A może to dziecko właśnie się roz­chorowało? Nie ma prob­le­mu! Przez­ię­bi­e­nie czy inna choro­ba nie ma żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia gene­ty­cznego. Bez wzglę­du na stan zdrowia rezul­tat będzie zawsze taki sam – pewny i…

Czytaj więcej
świadomość pochodzenia

Pewność co do ojcost­wa i świado­mość pochodzenia zapew­nia każde­mu człowiekowi poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spoko­ju. Umożli­wia więc dziecku praw­idłowy rozwój i min­i­mal­izu­je ryzyko pojaw­ienia się prob­lemów emocjon­al­nych. Warto zapewnić mu więc możli­wość poz­na­nia obo­j­ga rodz­iców i poz­na­nia his­torii jego pochodzenia. Świado­mość pochodzenia – dziecko powin­no znać zarówno mamę, jak i tatę…

Czytaj więcej
kto jest ojcem mojego dziecka

Jeśli towarzyszy Ci pytanie „kto jest ojcem mojego dziec­ka?”, poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spokój zosta­ją całkowicie zabur­zone. Brak pewnoś­ci co do ojcost­wa i wąt­pli­woś­ci, który z part­nerów to ojciec, wywołu­ją także duży stres. Te uczu­cia i emoc­je nieko­rzyst­nie wpły­wa­ją na Twój stan psy­chiczny, Two­je relac­je z otocze­niem, a także na rozwój…

Czytaj więcej
rejestracja dziecka przez internet

Zostałeś właśnie tatą i chcesz zare­je­strować swo­jego potom­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego? Do tej pory konieczne było staw­ie­nie się tam oso­biś­cie, ale… od 1 czer­w­ca 2018 nie musisz w tym celu nawet wychodz­ić z domu! Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net – jak to zro­bić krok po kroku? Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net…

Czytaj więcej
terapia małżeńska

Wasze małżeńst­wo przeży­wa naprawdę moc­ny kryzys i chce­cie sko­rzys­tać z pomo­cy spec­jal­isty? To bard­zo dobry pomysł – ter­apeu­ta pomoże Wam odnaleźć przy­czynę prob­le­mu, dojść do porozu­mienia i w odpowied­ni sposób komu­nikować emoc­je i potrze­by. Na czym pole­ga ter­apia małżeńs­ka i jaki jest jej cel? Na czym pole­ga ter­apia małżeńs­ka? Ter­apia…

Czytaj więcej
terapia dla par

Macie kryzys, którego nie potra­fi­cie zażeg­nać sami? Być może ostat­nią deską ratunku będzie dla Was ter­apia dla par. Spec­jal­ista pomoże Wam się porozu­mieć, znaleźć rozwiąza­nia Waszych prob­lemów i spo­jrzeć na Wasz związek z innej per­spek­ty­wy. Poz­naj 6 znaków, że warto z takiej ter­apii sko­rzys­tać (oczy­wiś­cie wtedy, gdy obo­je tego chce­cie).…

Czytaj więcej
Święta w rodzinie patchworkowej

Two­ją rodz­inę moż­na zal­iczyć do tzw. rodzin patch­workowych? Na pewno ciężko Wam ustal­ić, w jaki sposób spędzi­cie Świę­ta… Najczęś­ciej trud­no wyobraz­ić sobie wszys­t­kich (np. byłą part­nerkę i jej nowego męża czy byłych i obec­nych teś­ciów) przy wspól­nym stole. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak przetr­wać Świę­ta w rodzinie patch­workowej. 1. Pamię­taj o…

Czytaj więcej
prezent dla żony

Zbliża­ją się Świę­ta – dla wielu mężczyzn (i nie tylko…) czas des­per­ack­iego poszuki­wa­nia trafionych prezen­tów. Jak wiado­mo, to naprawdę trudne zadanie. Jaki prezent dla żony wybrać? Tego nie wiemy, ale pod­powiadamy, czego na pewno jej nie dawać! 1. Pieniądze To dobry prezent na ślub czy dla dziec­ka, które zbiera na…

Czytaj więcej
kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeńst­wie to nieste­ty zwyk­le nieodłącz­na część związku. Utrzy­manie ide­al­nej relacji przez długie lata nie jest prze­cież możli­we – zmieni­amy się, zmieni­a­ją się nasze oczeki­wa­nia, w życiu zdarza­ją się różne (częs­to przykre) sytu­acje. To wszys­tko wpły­wa na relację. Poz­naj rodza­je kryzysów i pamię­taj, że może on być bodźcem do…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu