Polityka prywatności

Ser­wis inter­ne­towy testynaojcostwo.pl korzys­ta z plików cook­ies. Pod­stawa praw­na: Art. 173, 174 oraz Art. 209 znow­eli­zowanej ustawy Pra­wo Teleko­mu­nika­cyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dos­tosował pol­skie przepisy do dyrek­tyw uni­jnych 2009/136/WE i 2009/140/WE. Ist­nieje możli­wość ograniczenia lub wyłączenia korzys­ta­nia z plików cook­ies na zasadach określonych w poli­tyce cook­ies.

Przeczy­taj więcej:
,,,