img

Wiadomości

rejestracja dziecka przez internet

Zostałeś właśnie tatą i chcesz zare­je­strować swo­jego potom­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego? Do tej pory konieczne było staw­ie­nie się tam oso­biś­cie, ale… od 1 czer­w­ca 2018 nie musisz w tym celu nawet wychodz­ić z domu! Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net – jak to zro­bić krok po kroku? Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net…

Czytaj więcej
ekshumacja salvadora dali a test na ojcostwo

Cho­ci­aż Sal­vador Dali zmarł w 1989 roku, wkrótce jego ciało zostanie ekshu­mowane i pod­dane badan­iom na ojcost­wo. Być może nieślub­na cór­ka artysty – ziden­ty­fikowana przez media jako Pilar Abel Mar­tinez – już od 10 lat wal­czyła w sądzie o pra­wo do ekshu­macji. Nie jest to jed­nak jedyny sposób na pewność…

Czytaj więcej
Wychowywali nieswoją córkę

22 lata temu w jed­nym szpi­talu urodz­iły się Cal­lie i Rebec­ca. Kiedy Cal­lie miała 3 lata, jej rodz­ice zori­en­towali się, że nie jest do nich podob­na. Okaza­ło się, że dziew­czyn­ki zostały omyłkowo zamienione zaraz po urodze­niu. Prawdę udało się odkryć dzię­ki testowi DNA. Cal­lie i Rebec­ca – wychowywane przez nieswoich…

Czytaj więcej
test na ojcostwo po in vitro

Mimo stosowa­nia konkret­nych pro­ce­dur w cza­sie wykony­wa­nia zabiegu in vit­ro, ist­nieją przy­pad­ki pod­mi­any nasienia lub komór­ki jajowej. To niezwyk­le rzad­kie sytu­acje, ale doszło do nich również w Polsce. Chcąc mieć całkow­itą pewność, moż­na wykon­ać test na ojcost­wo i macierzyńst­wo – jeszcze w ciąży albo po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Pomył­ki i pod­mi­any w cza­sie in vit­ro –…

Czytaj więcej
badania pokrewieństwa

Leon Svan­son i David Tait Jr, dwaj sąsiedzi i zarazem najlep­si przy­ja­ciele, po 41 lat­ach dowiedzieli się, że zostali pod­mie­nieni w szpi­talu. Praw­da wyszła na jaw dopiero po wyko­na­niu testów DNA. Pon­ad 40 lat żyli w nieświado­moś­ci – testy DNA potwierdz­iły, że doszło do zami­any Mężczyźni urodzili się w 1975…

Czytaj więcej

testD­NA wprowadz­iło nową markę testów na ojcost­wo – pre­mi­um­LEX, która wyróż­nia się bard­zo szy­bkim cza­sem real­iza­cji anal­iz DNA oraz pełnym wspar­ciem ekspertów dla klien­ta. W  pre­mi­um­LEX moż­na wykon­ać testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych i sądowych oraz bada­nia pokrewieńst­wa. Testy na ojcost­wo:  szy­bko,  pewnie i bez­piecznie Wynik testów DNA na…

Czytaj więcej

Aktu­al­iza­c­ja 5.03.2018 Artykuł spon­sorowany Na rynku pojaw­iła się właśnie nowa mar­ka świad­czą­ca usłu­gi z zakre­su testów na ojcost­wo. Geneti­cus wszys­tkie swo­je bada­nia wykonu­je w atestowanym, pol­skim lab­o­ra­to­ri­um. Główny punkt pobrań DNA do testów w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa mieś­ci się Krakowie. Pry­wat­ny test na ojcost­wo dla 2 osób wykonasz już za…

Czytaj więcej
Jak zaprzeczyć ojcostwo

Marcin P., były szef Amber Gold wraz z żoną złożyli w sądzie pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa wobec syna kobi­ety. Ojcem dziec­ka, urod­zonego w zakładzie karnym, jest praw­dopodob­nie strażnik więzi­en­ny, z którym Katarzy­na P. miała zajść w ciążę odby­wa­jąc karę za udzi­ał w głośnej aferze z 2012 roku. Ojcost­wo zostanie ustalone…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

Przeprowad­zone w sierp­niu tego roku bada­nia DNA potwierdz­iły, że ojcem Oscara Espinozy jest Juan Manuel Fan­gio – gwiaz­da for­muły 1 z lat 50. Pochodzą­cy z Argen­tyny, 5-krot­ny mis­trz świa­ta zmarł w wieku 84 lat, ani razu nie był żonaty. Ofic­jal­nie nigdy też nie przyz­nał się do posi­ada­nia dzieci. Fan­gio zmarł…

Czytaj więcej

Bada­nia DNA na ojcost­wo miały­by odby­wać się nawet bez zgody osób biorą­cych w nich udzi­ał? Ten sce­nar­iusz jest całkiem możli­wy. Rzecznik Praw Dziec­ka Marek Micha­lak wys­tąpił niedawno z takim właśnie pos­tu­latem do Min­is­tra Spraw­iedli­woś­ci. Trze­ba sobie uświadomić, że bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją dziś w sposób pewny i jed­noz­naczny ustal­ić pochodze­nie dziec­ka,…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu