img

Testy z nietypowych próbek

czy Twoje próbki nadają się do testu na ojcostwo

Chcesz zro­bić badanie ojcost­wa na pod­staw­ie maszyn­ki do gole­nia, uży­wanego smocz­ka czy innej pozornie niety­powej prób­ki? A może zas­tanaw­iasz się, jaki mate­ri­ał gene­ty­czny najlepiej przy­go­tować? Zrób bezpłat­ny quiz i zobacz, czy Two­je prób­ki nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo! Czy Two­je prób­ki nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo? Sprawdź, czy…

Czytaj więcej
Badania ojcostwa na podstawie mikrośladów

 Artykuł spon­sorowany Tylko najbardziej doświad­c­zone lab­o­ra­to­ria wykonu­ją bada­nia ojcost­wa na pod­staw­ie mikrośladów. Anal­iza próbek ślad­owych (np. niedopał­ka papierosa, uży­wanej maszyn­ki do gole­nia czy szc­zotecz­ki do zębów) wyma­ga bowiem pre­cyzji i zna­jo­moś­ci dodatkowych tech­nik. Dlaczego? Mate­ri­ał gene­ty­czny obec­ny w próbkach ślad­owych częs­to ma niższą jakość Nierzad­ko jest go po pros­tu mniej…

Czytaj więcej

Czy wiesz, że badanie DNA moż­na wykon­ać na pod­staw­ie bard­zo wielu różnych próbek, m.in. włosów, szc­zotecz­ki do zębów, szk­lan­ki, sztućców, niedopał­ka papierosa, gumy do żucia, chus­tecz­ki z katarem oraz wielu innych? Takie testy są dziś w pełni dostęp­ne. Moż­na je zro­bić w każdym więk­szym mieś­cie w Polsce lub wysyłkowo, co…

Czytaj więcej
DNA z włosa

Chcesz wykon­ać badanie na ojcost­wo, ale nie masz możli­woś­ci pobra­nia wymazu z policz­ka? Nic stra­conego! Lab­o­ra­to­ri­um może pobrać DNA z włosa, maszyn­ki do gole­nia, szc­zotecz­ki do zębów i innych – pozornie niety­powych – próbek. Sprawdź, co jeszcze moż­na wyko­rzys­tać! DNA z włosa – musisz pamię­tać o jed­nej kwestii… Tak naprawdę…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

W kwiet­niu 2016 roku fani Prince’a zszokowała infor­ma­c­ja o nagłej śmier­ci gwiaz­do­ra. Piosenkarz nie spisał tes­ta­men­tu, ofic­jal­nie nie miał też dzieci, a jedynie rodzeńst­wo. Od tego cza­su do sądu zgłosiło się pon­ad 700 osób, które poda­jąc się za krewnych czy­ha­ją na majątek artysty. O tym, kto otrzy­ma for­tunę po Prince…

Czytaj więcej
Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić bez ojca, np. po jego śmier­ci. Jest on wów­czas tak samo wiary­god­ny, jak ten wyko­nany jeszcze za życia dom­nie­manego ojca. Współczes­na gene­ty­ka dys­ponu­je 3 meto­da­mi, które pozwala­ją pewnie ustal­ić ojcost­wo w przy­pad­ku, gdy mężczyz­na już nie żyje. Anal­iza mikrośladów Test na ojcost­wo po śmier­ci wyko­nany…

Czytaj więcej
testy DNA na ojcostwo

Chcesz zro­bić testy DNA na ojcost­wo i zas­tanaw­iasz się, jakie prób­ki wyko­rzys­tać? Wymaz z policz­ka, krew, włosy z cebulka­mi, a może zuży­ta szc­zotecz­ka do zębów… Potenc­jal­nych źródeł ludzkiego DNA jest naprawdę bard­zo dużo. Każde z nich może zostać wyko­rzys­tane do tes­tu DNA na ojcost­wo. Ale czy któryś jest lep­szy? Czy…

Czytaj więcej

Ustal­e­nie ojcost­wa jest naprawdę bard­zo proste. Bada­nia pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć pokrewieńst­wo moż­na wykon­ać pry­wat­nie w coraz więk­szej iloś­ci placówek. Ich przeprowadze­nie jest możli­we jeszcze w cza­sie trwa­nia ciąży lub już po urodze­niu dziec­ka. W tym drugim przy­pad­ku wystar­czy udzi­ał tylko dwóch osób – dziec­ka i potenc­jal­nego ojca. Wynik bada­nia…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

Przeprowad­zone w sierp­niu tego roku bada­nia DNA potwierdz­iły, że ojcem Oscara Espinozy jest Juan Manuel Fan­gio – gwiaz­da for­muły 1 z lat 50. Pochodzą­cy z Argen­tyny, 5-krot­ny mis­trz świa­ta zmarł w wieku 84 lat, ani razu nie był żonaty. Ofic­jal­nie nigdy też nie przyz­nał się do posi­ada­nia dzieci. Fan­gio zmarł…

Czytaj więcej
Co zrobić gdy nie można pobrać wymazów z policzka

Wymaz z błony ślu­zowej policz­ka jest mate­ri­ałem steryl­nym i bard­zo trwałym, co więcej zna­j­du­jące się w nim DNA potrafi przez dłu­gi czas zachować swo­je właś­ci­woś­ci. Z tego też wzglę­du należy do najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych źródeł mate­ri­ału gene­ty­cznego w pry­wat­nych oraz sądowych tes­tach na ojcost­wo. Aby móc pobrać taki wymaz potrzeb­ny jest…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu