Testy z nietypowych próbek

DNA z włosa

Chcesz wykon­ać badanie na ojcost­wo, ale nie masz możli­woś­ci pobra­nia wymazu z policz­ka? Nic stra­conego! Lab­o­ra­to­ri­um może pobrać DNA z włosa, maszyn­ki do gole­nia, szc­zotecz­ki do zębów i innych – pozornie niety­powych – próbek. Sprawdź, co jeszcze moż­na wyko­rzys­tać! DNA z włosa – musisz pamię­tać o jed­nej kwestii… Tak naprawdę…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

W kwiet­niu 2016 roku fani Prince’a zszokowała infor­ma­c­ja o nagłej śmier­ci gwiaz­do­ra. Piosenkarz nie spisał tes­ta­men­tu, ofic­jal­nie nie miał też dzieci, a jedynie rodzeńst­wo. Od tego cza­su do sądu zgłosiło się pon­ad 700 osób, które poda­jąc się za krewnych czy­ha­ją na majątek artysty. O tym, kto otrzy­ma for­tunę po Prince…

Czytaj więcej
Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić bez ojca, np. po jego śmier­ci. Jest on wów­czas tak samo wiary­god­ny, jak ten wyko­nany jeszcze za życia dom­nie­manego ojca. Współczes­na gene­ty­ka dys­ponu­je 3 meto­da­mi, które pozwala­ją pewnie ustal­ić ojcost­wo w przy­pad­ku, gdy mężczyz­na już nie żyje. Anal­iza mikrośladów Test na ojcost­wo po śmier­ci wyko­nany…

Czytaj więcej
testy DNA na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja: 10 listopa­da 2016 r.  Wymaz z policz­ka, krew, włosy, a może zuży­ta szc­zotecz­ka do zębów? Potenc­jal­nych źródeł ludzkiego DNA jest naprawdę bard­zo dużo. Każdy z nich może teo­re­ty­cznie zostać wyko­rzys­tany do tes­tu na ojcost­wo. Ale czy któryś jest lep­szy? Czy rodzaj anal­i­zowanego mate­ri­ału ma wpływ na pewność wyniku? Postaramy…

Czytaj więcej

Ustal­e­nie ojcost­wa jest naprawdę bard­zo proste. Bada­nia pozwala­jące potwierdz­ić lub wyk­luczyć pokrewieńst­wo moż­na wykon­ać pry­wat­nie w coraz więk­szej iloś­ci placówek. Ich przeprowadze­nie jest możli­we jeszcze w cza­sie trwa­nia ciąży lub już po urodze­niu dziec­ka. W tym drugim przy­pad­ku wystar­czy udzi­ał tylko dwóch osób – dziec­ka i potenc­jal­nego ojca. Wynik bada­nia…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

Przeprowad­zone w sierp­niu tego roku bada­nia DNA potwierdz­iły, że ojcem Oscara Espinozy jest Juan Manuel Fan­gio – gwiaz­da for­muły 1 z lat 50. Pochodzą­cy z Argen­tyny, 5-krot­ny mis­trz świa­ta zmarł w wieku 84 lat, ani razu nie był żonaty. Ofic­jal­nie nigdy też nie przyz­nał się do posi­ada­nia dzieci. Fan­gio zmarł…

Czytaj więcej
Co zrobić gdy nie można pobrać wymazów z policzka

Wymaz z błony ślu­zowej policz­ka jest mate­ri­ałem steryl­nym i bard­zo trwałym, co więcej zna­j­du­jące się w nim DNA potrafi przez dłu­gi czas zachować swo­je właś­ci­woś­ci. Z tego też wzglę­du należy do najczęś­ciej wyko­rzysty­wanych źródeł mate­ri­ału gene­ty­cznego w pry­wat­nych oraz sądowych tes­tach na ojcost­wo. Aby móc pobrać taki wymaz potrzeb­ny jest…

Czytaj więcej

Pod­stawą każdego tes­tu na ojcost­wo, czy to pry­wat­nego czy też sądowego, jest anal­iza mate­ri­ału gene­ty­cznego wyi­zolowanego z próbek pochodzą­cych od wszys­t­kich jego uczest­ników. Do bada­nia moż­na dostar­czyć dowolne prób­ki — nie tylko wymazy z policz­ka ale i przed­mio­ty uży­wane przez daną osobę DNA moż­na znaleźć np. na przyb­o­rach toale­towych, a…

Czytaj więcej

Najczęś­ciej wyko­rzysty­wanym w bada­ni­ach na ojcost­wo źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka lub prób­ki krwi. Ist­nieje jed­nak możli­wość włączenia do anal­izy innych mate­ri­ałów zwanych mikroślada­mi. Są nimi wszys­tkie te przed­mio­ty, które należą do badanej oso­by. Takim mikrośla­dem będzie więc np.: Szc­zotecz­ka do zębów Maszyn­ka do gole­nia Zuży­ta…

Czytaj więcej
Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Kole­jny wątek, który chci­ałbym poruszyć to ustal­e­nie ojcost­wa po śmier­ci ojca. Skłoniła mnie do tego sytu­ac­ja mojej zna­jomej, która po śmier­ci part­nera musi­ała udowod­nić przed jego rodz­iną oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego pokrewieńst­wo pomiędzy zmarłym mężczyzną a nar­o­d­zonym dzieck­iem. Sprawa nie była pros­ta, ale dzię­ki dostęp­nym metodom DNA, wąt­pli­woś­ci zostały…

Czytaj więcej

Dyskretny test na ojcostwo

,,,