img

Testy do celów sądowych

Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo można wykorzystać w sądzie

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie. Chodzi szczegól­nie o badanie, w którym biorą udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko. Panu­je przeko­nanie, że nie, że konieczny jest test z pełną pro­ce­durą sądową. A co jeśli powiem, że… wynik bada­nia pry­wat­nego też może być…

Czytaj więcej
badanie ustalenia ojcostwa

Niespeł­na 2 lata temu świat usłyszał his­torię pewnego mężczyzny — młodego Angli­ka — który nie chcąc płacić ali­men­tów na swo­je dziecko, postanow­ił wysłać na bada­nia ustal­e­nia ojcost­wa kolegę – sobowtóra. Sprawa jed­nak szy­bko wyszła na jaw, a oszus­towi groz­iła poważ­na kara. Nie chci­ał płacić ali­men­tów na swo­je dziecko Mężczyz­na, będąc…

Czytaj więcej
sądowy test na ojcostwo

Sądowy test na ojcost­wo musi być real­i­zowany z uwzględ­nie­niem spec­jal­nej pro­ce­dury. Konieczne jest m.in. staw­ie­nie się w placów­ce i dołącze­nie do wyniku eksper­tyzy biegłego sądowego. Rezul­tat bada­nia wyko­rzysty­wany jest w sądzie jako dowód rozstrzy­ga­ją­cy, ponieważ test DNA zawsze jed­noz­nacznie potwierdza albo wyk­lucza pokrewieńst­wo. Sądowy test na ojcost­wo – pro­ce­du­ra Po…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

W kwiet­niu 2016 roku fani Prince’a zszokowała infor­ma­c­ja o nagłej śmier­ci gwiaz­do­ra. Piosenkarz nie spisał tes­ta­men­tu, ofic­jal­nie nie miał też dzieci, a jedynie rodzeńst­wo. Od tego cza­su do sądu zgłosiło się pon­ad 700 osób, które poda­jąc się za krewnych czy­ha­ją na majątek artysty. O tym, kto otrzy­ma for­tunę po Prince…

Czytaj więcej
Prywatny czy sądowy test na ojcostwo

Wyni­ki pry­wat­nych i sądowych testów na ojcost­wo są równie jed­noz­naczne. Inaczej wyglą­da tylko sposób pobiera­nia próbek. W bada­ni­ach sądowych ich przy­go­towanie ma miejsce placów­ce medy­cznej, a tożsamość badanych zosta­je potwierd­zona. Test pry­wat­ny może być anon­i­mowy, a prób­ki pac­jent pobiera samodziel­nie w domu. Testy DNA na ojcost­wo rozwiązaniem prob­le­mu? Na pomoc…

Czytaj więcej
Badania DNA na ojcostwo

Bada­nia DNA na ojcost­wo pozwala­ją sprawdz­ić, czy konkret­ny mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka. Są to bada­nia o bard­zo wysok­iej skutecznoś­ci, w których wyko­rzys­tu­je się dowolne prób­ki. Wynik bada­nia ojcost­wa może służyć jako pry­wat­na infor­ma­c­ja lub na potrze­by postępowa­nia sądowego. Bada­nia DNA na ojcost­wo na potrze­by pry­watne – z wymazu Pry­watne bada­nia DNA

Czytaj więcej
Jak zaprzeczyć ojcostwo

Marcin P., były szef Amber Gold wraz z żoną złożyli w sądzie pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa wobec syna kobi­ety. Ojcem dziec­ka, urod­zonego w zakładzie karnym, jest praw­dopodob­nie strażnik więzi­en­ny, z którym Katarzy­na P. miała zajść w ciążę odby­wa­jąc karę za udzi­ał w głośnej aferze z 2012 roku. Ojcost­wo zostanie ustalone…

Czytaj więcej
czy można zmusić do testu na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja: 23 sierp­nia 2016 r. Czy moż­na zmusić do tes­tu na ojcost­wo? Wyni­ki testów DNA na ojcost­wo są tak bard­zo wiary­godne, że sądy posługu­ją się nimi jako dowoda­mi w sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych albo o ustal­e­nie ojcost­wa. Nie mogą jed­nak zmusić niko­go do pod­da­nia się bada­niu DNA. Jedyne co sąd może…

Czytaj więcej

Właśnie wzięliś­cie rozwód, a two­ja była żona spodziewa się dziec­ka nowego part­nera. Pamię­taj jed­nak, że jeśli maluch urodzi się przed upły­wem 300 dni od usta­nia waszego małżeńst­wa, to w świ­etle prawa ty sta­niesz się jego for­mal­nym ojcem. Aby bio­log­iczny ojciec dziec­ka mógł spra­wować nad nim władzę rodzi­ciel­ską, a ono nosić…

Czytaj więcej

Bada­nia DNA na ojcost­wo miały­by odby­wać się nawet bez zgody osób biorą­cych w nich udzi­ał? Ten sce­nar­iusz jest całkiem możli­wy. Rzecznik Praw Dziec­ka Marek Micha­lak wys­tąpił niedawno z takim właśnie pos­tu­latem do Min­is­tra Spraw­iedli­woś­ci. Trze­ba sobie uświadomić, że bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją dziś w sposób pewny i jed­noz­naczny ustal­ić pochodze­nie dziec­ka,…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu