img

Prawo

nazwisko dziecka urodzonego po rozwodzie

Nar­o­dziny dziec­ka po roz­wodzie? Pewnie chcesz wiedzieć, czy­je będzie nosiło nazwisko… Warto wiedzieć, że to zależne od Two­jej sytu­acji. Gdy maleńst­wo urodz­iło się przed upły­wem 300 dni od roz­wodu – dostanie nazwisko byłego męża swo­jej mat­ki. I nie ma tu znaczenia, czy to naprawdę on jest bio­log­icznym ojcem. Jak to…

Czytaj więcej
przepisanie spadku

Każdy z nas chce, żeby majątek jego życia trafił do odpowied­nich osób. Cza­sa­mi boimy się jed­nak, że spadek otrzy­ma ktoś, komu wcale się on nie należy. Pojaw­ia­ją się różnego rodza­ju wąt­pli­woś­ci, bo wnuczek wcale nie jest podob­ny, syn­owa miała romans, dziecko pojaw­iło się po bard­zo krótkim związku… Przed przepisaniem spad­ku…

Czytaj więcej
uznanie ojcostwa przed porodem, jak uznać ojcostwo przed porodem

Czy uznanie ojcost­wa przed poro­dem jest możli­we? Tak! Zan­im zde­cy­du­jesz się jed­nak uznać dziecko, sprawdź, jakie są kon­sek­wenc­je tej decyzji i upewnij się, że jest właś­ci­wa i prze­myślana. W prze­ci­wnym razie możesz jej naprawdę żałować… Tego dowiesz się z artykułu: Jakie są kon­sek­wenc­je uzna­nia ojcost­wa w ciąży? Na czym pole­ga…

Czytaj więcej
500 plus dla samotnego rodzica, 500 plus dla samotnego rodzica a alimenty

Świad­cze­nie 500 plus – czy należy się samot­ne­mu rodz­i­cowi? Owszem, jed­nak konieczne są ustalone ali­men­ty od drugiego rodz­i­ca. W tym przy­pad­ku bard­zo ważne mogą okazać się wyni­ki tes­tu na ojcost­wo. Tym bardziej, że bada­nia DNA mogą być przy­dać się obu stronom – mężczyźnie (który ma wąt­pli­woś­ci) i kobiecie (chcącej uzyskać…

Czytaj więcej
alimenty, jak nie płacić alimentów, jak nie płacić alimentów bezpodstawnie

Ali­men­ty płaci się nawet do momen­tu, gdy dziecko skończy naukę i się usamodziel­ni – do 24–26 roku życia. Jeśli policzymy po 500 zło­tych miesięcznie za ten okres, wyjdzie… 144–156 tysię­cy zło­tych! To naprawdę spo­ra kwo­ta, a okazu­je się, że coraz więk­sza licz­ba mężczyzn płaci ali­men­ty na nie swo­je dziecko. Jak…

Czytaj więcej
rejestracja dziecka pozamałżeńskiego

Gdy maluch przyjdzie na świat, rodz­ice wybier­a­ją mu imię i zgłasza­ją jego nar­o­dziny w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co zro­bić, gdy dziecko urodzi się w związku niefor­mal­nym? Na czym pole­ga rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego i kto może zgłosić je w USC? Sprawdź – to proste! Rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego – for­mal­noś­ci Zgłosić nar­o­dziny…

Czytaj więcej
uznanie ojcostwa

Uznanie ojcost­wa to dobrowolne oświad­cze­nie mężczyzny, że jest ojcem danego dziec­ka. Aby było skuteczne, musi ono zostać potwierd­zone przez matkę w ciągu trzech miesię­cy. Uznanie ojcost­wa sto­su­je się w sto­sunku do dzieci, które przyszły na świat w związku niefor­mal­nym. Zasady uzna­nia ojcost­wa są reg­u­lowane przez Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy. Co…

Czytaj więcej
500 plus dokumenty

W tym roku przez inter­net wnios­ki o 500 plus moż­na składać już od 1 lip­ca. Jeśli chcesz otrzy­mać świad­cze­nie na drugie i każde kole­jne dziecko, to zwyk­le jedyny niezbęd­ny doku­ment. Gdy starasz się o 500 zło­tych na pier­wsze dziecko, wyma­gane jest przed­staw­ie­nie też innych zaświad­czeń. 500 plus doku­men­ty – sprawdź,…

Czytaj więcej
rejestracja dziecka przez internet

Zostałeś właśnie tatą i chcesz zare­je­strować swo­jego potom­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego? Do tej pory konieczne było staw­ie­nie się tam oso­biś­cie, ale… od 1 czer­w­ca 2018 nie musisz w tym celu nawet wychodz­ić z domu! Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net – jak to zro­bić krok po kroku? Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net…

Czytaj więcej
Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo można wykorzystać w sądzie

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie. Chodzi szczegól­nie o badanie, w którym biorą udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko. Panu­je przeko­nanie, że nie, że konieczny jest test z pełną pro­ce­durą sądową. A co jeśli powiem, że… wynik bada­nia pry­wat­nego też może być…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu