img

Prawo

alimenty, jak nie płacić alimentów, jak nie płacić alimentów bezpodstawnie

Ali­men­ty płaci się nawet do momen­tu, gdy dziecko skończy naukę i się usamodziel­ni – do 24–26 roku życia. Jeśli policzymy po 500 zło­tych miesięcznie za ten okres, wyjdzie… 144–156 tysię­cy zło­tych! To naprawdę spo­ra kwo­ta, a okazu­je się, że coraz więk­sza licz­ba mężczyzn płaci ali­men­ty na nie swo­je dziecko. Jak…

Czytaj więcej
rejestracja dziecka pozamałżeńskiego

Gdy maluch przyjdzie na świat, rodz­ice wybier­a­ją mu imię i zgłasza­ją jego nar­o­dziny w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co zro­bić, gdy dziecko urodzi się w związku niefor­mal­nym? Na czym pole­ga rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego i kto może zgłosić je w USC? Sprawdź – to proste! Rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego – for­mal­noś­ci Zgłosić nar­o­dziny…

Czytaj więcej
uznanie ojcostwa

Uznanie ojcost­wa to dobrowolne oświad­cze­nie mężczyzny, że jest ojcem danego dziec­ka. Aby było skuteczne, musi ono zostać potwierd­zone przez matkę w ciągu trzech miesię­cy. Uznanie ojcost­wa sto­su­je się w sto­sunku do dzieci, które przyszły na świat w związku niefor­mal­nym. Zasady uzna­nia ojcost­wa są reg­u­lowane przez Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy. Co…

Czytaj więcej
500 plus dokumenty

W tym roku przez inter­net wnios­ki o 500 plus moż­na składać już od 1 lip­ca. Jeśli chcesz otrzy­mać świad­cze­nie na drugie i każde kole­jne dziecko, to zwyk­le jedyny niezbęd­ny doku­ment. Gdy starasz się o 500 zło­tych na pier­wsze dziecko, wyma­gane jest przed­staw­ie­nie też innych zaświad­czeń. 500 plus doku­men­ty – sprawdź,…

Czytaj więcej
rejestracja dziecka przez internet

Zostałeś właśnie tatą i chcesz zare­je­strować swo­jego potom­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego? Do tej pory konieczne było staw­ie­nie się tam oso­biś­cie, ale… od 1 czer­w­ca 2018 nie musisz w tym celu nawet wychodz­ić z domu! Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net – jak to zro­bić krok po kroku? Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net…

Czytaj więcej
Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo można wykorzystać w sądzie

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie. Chodzi szczegól­nie o badanie, w którym biorą udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko. Panu­je przeko­nanie, że nie, że konieczny jest test z pełną pro­ce­durą sądową. A co jeśli powiem, że… wynik bada­nia pry­wat­nego też może być…

Czytaj więcej
500 plus na pierwsze dziecko

Dziś omaw­iam tem­at, o który w wiado­moś­ci poprosił mnie jeden z Was. To chy­ba zagad­nie­nie, które budzi najwięcej emocji: kiedy rodz­ice mogą sko­rzys­tać z 500 plus na pier­wsze dziecko? Tym bardziej, że z założe­nia pro­gram Rodz­i­na 500+ jest pomocą mate­ri­al­ną przyz­nawaną na dziecko drugie i każde kole­jne do ukończenia 18.…

Czytaj więcej
500+

Jesteś już rodz­icem lub niedłu­go nim zosta­niesz? Z włas­nego doświad­czenia wiem, że w takiej sytu­acji intere­su­jące sta­ją się kwest­ie pomo­cy mate­ri­al­nej dla rodzin z dzieć­mi. Jed­nym z głównych pro­gramów państ­wa jest Rodz­i­na 500+. Na czym on pole­ga i komu przysługu­je 500 zł na dziecko? Rodz­i­na 500+ – 500 zło­tych na…

Czytaj więcej
prawa ojca

Coraz częś­ciej dosta­ję pyta­nia od (najczęś­ciej samot­nych) ojców, na tem­at praw, jakie przysługu­ją im po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Ustal­e­nie ojcost­wa, 500+, urlop ojcows­ki… Moż­na się w tym wszys­tkim pogu­bić, praw­da? Poz­naj najważniejsze prawa ojca. Ustal­e­nie ojcost­wa – czy jest w Twoim przy­pad­ku konieczne? Gdy dziecko przy­chodzi na świat w związku małżeńskim,…

Czytaj więcej
urodzenie dziecka po rozwodzie

Doty­czy Cię urodze­nie dziec­ka po roz­wodzie? Two­ja była żona ma nowego part­nera lub to Ty jesteś ojcem malucha, którego mama niedawno się rozwiodła? Musisz wiedzieć, że w tym przy­pad­ku pra­wo może Cię zaskoczyć… Jeśli od roz­wodu nie minęło 300 dni, za ojca uzna­je się bowiem byłego męża kobi­ety! Urodze­nie dziec­ka…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu