img

Tanie testy na ojcostwo

Koszt ustalenia ojcostwa, koszt testu na ojcostwo, test na ustalenie ojcostwa cena, ustalenie ojcostwa cena

Koszt ustal­e­nia ojcost­wa to jeden z ważniejszych czyn­ników, na które zwracasz w tej chwili uwagę. Na rynku widzisz prze­cież testy na ojcost­wo nawet za 500 zło­tych… Tak niska cena kusi, ale czy warto zwracać uwagę tylko na nią? Nie kupuj kota w worku – sprawdź, od czego zależy koszt tes­tu…

Czytaj więcej

Aktu­al­iza­c­ja 5.03.2018 Artykuł spon­sorowany Na rynku pojaw­iła się właśnie nowa mar­ka świad­czą­ca usłu­gi z zakre­su testów na ojcost­wo. Geneti­cus wszys­tkie swo­je bada­nia wykonu­je w atestowanym, pol­skim lab­o­ra­to­ri­um. Główny punkt pobrań DNA do testów w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa mieś­ci się Krakowie. Pry­wat­ny test na ojcost­wo dla 2 osób wykonasz już za…

Czytaj więcej
Testy ojcostwa cena

Spec­jal­nie dla Państ­wa stworzyliśmy  dzi­ał „Aktu­alne pro­moc­je”, w którym będziemy zamieszczać infor­ma­c­je na tem­at okazyjnych cen testów na ojcost­wo wykony­wanych przez pol­skie firmy. Korzys­ta­jąc z wszel­kich rabatów otrzy­mu­ją Państ­wo możli­wość zro­bi­enia pewnego tes­tu na ojcost­wo w dużo atrak­cyjniejszej cenie. Zachę­camy do wejś­cia na stronę z aktu­al­ny­mi pro­moc­ja­mi! » Peł­na infor­ma­c­ja o…

Czytaj więcej

Obec­nie testy na ojcost­wo są dostęp­ne za 500 i za 2000 zł. Zas­tanaw­ia cię, czym różnią się te bada­nia i czy dają tak samo pewny wynik? Pole­camy artykuł “Cena czyni cuda w tes­tach na ojcost­wo?” (…) Typowy Kowal­s­ki decy­du­jąc się na wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo musi dokon­ać wyboru pomiędzy tan­i­mi bada­ni­a­mi a…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu