img

Ustalenie pokrewieństwa

czy to mój wnuk

Czy to mój wnuk?” Coraz częś­ciej zdarza­ją się sytu­acje, kiedy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci co do pokrewieńst­wa… z włas­nym wnukiem. To rodzi m.in. wąt­pli­woś­ci co do tego, komu przepisać spadek. W takiej sytu­acji znalazł się jeden z moich czytel­ników – Pan Maciej. „Syn­owa miała romans…” „Później urodz­ił się wnuk –…

Czytaj więcej
badanie na pokrewieństwo

Niedawno zgłosiła się do mnie Mag­da (imię zmienione), która chce udowod­nić dzi­ad­kom (rodz­i­com byłego part­nera), że jej syn jest rzeczy­wiś­cie ich wnukiem. Ojciec dziec­ka nie żyje, rodz­i­na od daw­na nie utrzy­mu­je kon­tak­tów. Kobi­eta chce to jed­nak zmienić, by chło­piec poz­nał rodz­inę swo­jego taty. Czy moż­na sprawdz­ić, czy dziecko rzeczy­wiś­cie jest…

Czytaj więcej
badanie chromosomu Y

Badanie chro­mo­so­mu Y pozwala sprawdz­ić, czy między mężczyz­na­mi w tej samej linii (np. dzi­adek i wnuk, bra­cia, bratanek i wujek) ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo. To możli­we, ponieważ chro­mo­som Y jest przekazy­wany w linii męskiej z pokole­nia na pokole­nie. Co jeszcze warto wiedzieć o tym bada­niu? Badanie chro­mo­so­mu Y – w jakich…

Czytaj więcej
czy wnukowi należy się spadek

Cza­sa­mi zdarza­ją się sytu­ację, gdy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci, że między nimi a wnukiem ist­nieją więzy krwi. Bywa, że mają wąt­pli­woś­ci co do tego, czy wnukowi należy się spadek. W takiej sytu­acji znalazł się Marek… Mężczyz­na chci­ał mieć pewność, czy Karol to naprawdę dziecko jego syna. Co zro­bił? Wykon­ał jed­noz­naczne…

Czytaj więcej
Jak sprawdzić czy jesteśmy spokrewnieni

Pokrewieńst­wo między członka­mi rodziny moż­na ustal­ić na pod­staw­ie testów DNA. Mając więc jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci, warto pod­dać się szy­bkiemu bada­niu i zyskać pewność na całe życie. Konieczne jest pobranie próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego i ich porów­nanie, by potwierdz­ić lub wkluczyć, czy dane oso­by łączą więzy krwi. „Czy to na pewno mój brat?”…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

W kwiet­niu 2016 roku fani Prince’a zszokowała infor­ma­c­ja o nagłej śmier­ci gwiaz­do­ra. Piosenkarz nie spisał tes­ta­men­tu, ofic­jal­nie nie miał też dzieci, a jedynie rodzeńst­wo. Od tego cza­su do sądu zgłosiło się pon­ad 700 osób, które poda­jąc się za krewnych czy­ha­ją na majątek artysty. O tym, kto otrzy­ma for­tunę po Prince…

Czytaj więcej
Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić bez ojca, np. po jego śmier­ci. Jest on wów­czas tak samo wiary­god­ny, jak ten wyko­nany jeszcze za życia dom­nie­manego ojca. Współczes­na gene­ty­ka dys­ponu­je 3 meto­da­mi, które pozwala­ją pewnie ustal­ić ojcost­wo w przy­pad­ku, gdy mężczyz­na już nie żyje. Anal­iza mikrośladów Test na ojcost­wo po śmier­ci wyko­nany…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

Przeprowad­zone w sierp­niu tego roku bada­nia DNA potwierdz­iły, że ojcem Oscara Espinozy jest Juan Manuel Fan­gio – gwiaz­da for­muły 1 z lat 50. Pochodzą­cy z Argen­tyny, 5-krot­ny mis­trz świa­ta zmarł w wieku 84 lat, ani razu nie był żonaty. Ofic­jal­nie nigdy też nie przyz­nał się do posi­ada­nia dzieci. Fan­gio zmarł…

Czytaj więcej
badanie pokrewieństwa

Więk­szość z nas jest przeko­nanych, że testy DNA wykonu­je się wyłącznie po to, aby potwierdz­ić lub wyk­luczyć czy­jeś ojcost­wo. Tym­cza­sem bada­nia DNA służą określa­niu relacji pomiędzy różny­mi członka­mi rodziny. Przekon­ała się o tym Maria – kobi­eta, która po śmier­ci syna chci­ała udowod­nić zdradę syn­owej.  “Nie mogłam pozbyć się myśli, że…

Czytaj więcej
Porozmawiaj o badaniu