img

Ustalenie pokrewieństwa

badanie chromosomu Y

Badanie chro­mo­so­mu Y pozwala sprawdz­ić, czy między mężczyz­na­mi w tej samej linii (np. dzi­adek i wnuk, bra­cia, bratanek i wujek) ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo. To możli­we, ponieważ chro­mo­som Y jest przekazy­wany w linii męskiej z pokole­nia na pokole­nie. Co jeszcze warto wiedzieć o tym bada­niu? Badanie chro­mo­so­mu Y – w jakich…

Czytaj więcej
czy wnukowi należy się spadek

Cza­sa­mi zdarza­ją się sytu­ację, gdy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci, że między nimi a wnukiem ist­nieją więzy krwi. Bywa, że mają wąt­pli­woś­ci co do tego, czy wnukowi należy się spadek. W takiej sytu­acji znalazł się Marek… Mężczyz­na chci­ał mieć pewność, czy Karol to naprawdę dziecko jego syna. Co zro­bił? Wykon­ał jed­noz­naczne…

Czytaj więcej
Jak sprawdzić czy jesteśmy spokrewnieni

Pokrewieńst­wo między członka­mi rodziny moż­na ustal­ić na pod­staw­ie testów DNA. Mając więc jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci, warto pod­dać się szy­bkiemu bada­niu i zyskać pewność na całe życie. Konieczne jest pobranie próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego i ich porów­nanie, by potwierdz­ić lub wkluczyć, czy dane oso­by łączą więzy krwi. „Czy to na pewno mój brat?”…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

W kwiet­niu 2016 roku fani Prince’a zszokowała infor­ma­c­ja o nagłej śmier­ci gwiaz­do­ra. Piosenkarz nie spisał tes­ta­men­tu, ofic­jal­nie nie miał też dzieci, a jedynie rodzeńst­wo. Od tego cza­su do sądu zgłosiło się pon­ad 700 osób, które poda­jąc się za krewnych czy­ha­ją na majątek artysty. O tym, kto otrzy­ma for­tunę po Prince…

Czytaj więcej
Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić bez ojca, np. po jego śmier­ci. Jest on wów­czas tak samo wiary­god­ny, jak ten wyko­nany jeszcze za życia dom­nie­manego ojca. Współczes­na gene­ty­ka dys­ponu­je 3 meto­da­mi, które pozwala­ją pewnie ustal­ić ojcost­wo w przy­pad­ku, gdy mężczyz­na już nie żyje. Anal­iza mikrośladów Test na ojcost­wo po śmier­ci wyko­nany…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

Przeprowad­zone w sierp­niu tego roku bada­nia DNA potwierdz­iły, że ojcem Oscara Espinozy jest Juan Manuel Fan­gio – gwiaz­da for­muły 1 z lat 50. Pochodzą­cy z Argen­tyny, 5-krot­ny mis­trz świa­ta zmarł w wieku 84 lat, ani razu nie był żonaty. Ofic­jal­nie nigdy też nie przyz­nał się do posi­ada­nia dzieci. Fan­gio zmarł…

Czytaj więcej
ojcostwo na podstawie grup krwi

Więk­szość z nas jest przeko­nanych, że testy DNA wykonu­je się wyłącznie po to, aby potwierdz­ić lub wyk­luczyć czy­jeś ojcost­wo. Tym­cza­sem bada­nia DNA służą określa­niu relacji pomiędzy różny­mi członka­mi rodziny. Przekon­ała się o tym Maria – kobi­eta, która po śmier­ci syna chci­ała udowod­nić zdradę syn­owej.  “Nie mogłam pozbyć się myśli, że…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo i pokrewieństwo

Jeśli mężczyz­na chce pozbyć się wszel­kich pode­jrzeń odnośnie swo­jego ojcost­wa, może to zro­bić w następu­ją­cy sposób – wykonu­jąc test na ojcost­wo. Nie ma dziś lep­szej metody pozwala­jącej sprawdz­ić pokrewieńst­wo między osoba­mi niż anal­iza mate­ri­ału gene­ty­cznego. Doty­czy to nie tylko ojcost­wa, ale również relacji między inny­mi członka­mi rodziny. Testy na ojcost­wo…

Czytaj więcej
ojcostwo na podstawie grup krwi

Ist­niejące w naszym kra­ju lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne ofer­u­ją bard­zo sze­ro­ki wach­larz różnego rodza­ju badań. W zakres usług tych placówek wchodzi nie tylko diag­nos­ty­ka medy­cz­na, ale przede wszys­tkim testy pozwala­jące ustal­ić pokrewieńst­wo między dany­mi osoba­mi. Może się to odby­wać na kil­ka sposobów, których wybór zależeć będzie od konkret­nej sytu­acji. Wszys­tkie metody sprawdza­nia…

Czytaj więcej
,,,