Historie prawdziwe

czy wnukowi należy się spadek

Cza­sa­mi zdarza­ją się sytu­ację, gdy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci, że między nimi a wnukiem ist­nieją więzy krwi. Bywa, że mają wąt­pli­woś­ci co do tego, czy wnukowi należy się spadek. W takiej sytu­acji znalazł się Marek… Mężczyz­na chci­ał mieć pewność, czy Karol to naprawdę dziecko jego syna. Co zro­bił? Wykon­ał jed­noz­naczne…

Czytaj więcej
32 lata temu zamieniono noworodki

Waśnie ruszył pro­ces w spraw­ie noworod­ków, które 32 lata wcześniej zostały zamienione w szpi­talu w Piotrkowie Try­bunal­skim. Praw­da o tej trag­icznej pomyłce wyszła na jaw dzię­ki przeprowad­zonym 4 lata temu testom DNA. Ter­az obie rodziny żąda­ją zadośćuczynienia za wyrząd­zone krzy­wdy. Śledzt­wo prowad­zone na włas­ną rękę… Pod­jęła się go mat­ka jed­nego…

Czytaj więcej
badanie ustalenia ojcostwa

Niespeł­na 2 lata temu świat usłyszał his­torię pewnego mężczyzny — młodego Angli­ka — który nie chcąc płacić ali­men­tów na swo­je dziecko, postanow­ił wysłać na bada­nia ustal­e­nia ojcost­wa kolegę – sobowtóra. Sprawa jed­nak szy­bko wyszła na jaw, a oszus­towi groz­iła poważ­na kara. Nie chci­ał płacić ali­men­tów na swo­je dziecko Mężczyz­na, będąc…

Czytaj więcej
Jak zaprzeczyć ojcostwo

Marcin P., były szef Amber Gold wraz z żoną złożyli w sądzie pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa wobec syna kobi­ety. Ojcem dziec­ka, urod­zonego w zakładzie karnym, jest praw­dopodob­nie strażnik więzi­en­ny, z którym Katarzy­na P. miała zajść w ciążę odby­wa­jąc karę za udzi­ał w głośnej aferze z 2012 roku. Ojcost­wo zostanie ustalone…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

Przeprowad­zone w sierp­niu tego roku bada­nia DNA potwierdz­iły, że ojcem Oscara Espinozy jest Juan Manuel Fan­gio – gwiaz­da for­muły 1 z lat 50. Pochodzą­cy z Argen­tyny, 5-krot­ny mis­trz świa­ta zmarł w wieku 84 lat, ani razu nie był żonaty. Ofic­jal­nie nigdy też nie przyz­nał się do posi­ada­nia dzieci. Fan­gio zmarł…

Czytaj więcej
Wykorzystanie badań genetycznych w kryminaliscyce

Pod koniec maja tego roku wałbrzys­ka polic­ja otrzy­mała zgłosze­nie o zaginię­ciu 78 — let­niej kobi­ety, która wyszła z domu w niedzielne popołud­nie 31 maja, a potem urwał się po niej ślad. Polic­ja wszczęła niemal naty­ch­mi­as­towe poszuki­wa­nia – kobi­eta była dość schorowana i w każdej chwili mogła potrze­bować pomo­cy medy­cznej. Funkcjonar­iusze…

Czytaj więcej

Pewien sprycia­rz z Birm­ing­ham ani myślał płacić ali­men­tów na swo­je kole­jne dziecko. Wpadł więc na pomysł! Zami­ast oso­biś­cie staw­ić się w klin­ice na badanie ojcost­wa wysłał do niej mężczyznę bard­zo podob­ne­go do siebie. Ten jakże „genial­ny” for­tel chy­ba nie do koń­ca mu się jed­nak udał, bo sprawa dość szy­bko wyszła…

Czytaj więcej

Doskonale znany nam detek­tyw, Krzysztof Rutkows­ki, chce pod­dać się gene­ty­cznym testom na ojcost­wo. Wszys­tko po to, aby udowod­nić, że nie jest ojcem dziec­ka Joan­ny Z. – swo­jej dawnej kochan­ki, ukry­wa­jącej się pod pseudon­imem Natasza. I choć Rutkows­ki otwar­cie przyz­na­je, że w 2007 roku fak­ty­cznie spo­tykał się z kobi­etą, to jed­nak kat­e­go­rycznie…

Czytaj więcej
,,,