Historie prawdziwe

pomyłka przy in vitro

Hania przyszła na świat w 2014 roku z liczny­mi wada­mi wrod­zony­mi. Nieste­ty szy­bko okaza­ło się też, że nastąpiła pomył­ka przy in vit­ro – zapłod­niono niewłaś­ci­wą komórkę jajową, co wykaza­ły bada­nia DNA. Rodz­i­com Hani nie udało się dojść do porozu­mienia ze szpi­talem i ubez­pieczy­cielem. Ter­az doma­ga­ją się odszkodowa­nia 3 mil­ionów zło­tych…

Czytaj więcej
zrobiłam test na ojcostwo w ciąży

Nigdy nie zapom­nę dnia 6 czer­w­ca 2016 roku – to właśnie wtedy dowiedzi­ałam się, że jestem w ciąży. I byłam przeszczęśli­wa! Wszys­tko w końcu zaczęło się w moim życiu układać! Z tyłu głowy kołatała się tylko jed­na, lekko niepoko­ją­ca, myśl: czy aby na pewno ojcem dziec­ka jest mój nowy part­ner?…

Czytaj więcej
czy wnukowi należy się spadek

Cza­sa­mi zdarza­ją się sytu­ację, gdy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci, że między nimi a wnukiem ist­nieją więzy krwi. Bywa, że mają wąt­pli­woś­ci co do tego, czy wnukowi należy się spadek. W takiej sytu­acji znalazł się Marek… Mężczyz­na chci­ał mieć pewność, czy Karol to naprawdę dziecko jego syna. Co zro­bił? Wykon­ał jed­noz­naczne…

Czytaj więcej
32 lata temu zamieniono noworodki

Waśnie ruszył pro­ces w spraw­ie noworod­ków, które 32 lata wcześniej zostały zamienione w szpi­talu w Piotrkowie Try­bunal­skim. Praw­da o tej trag­icznej pomyłce wyszła na jaw dzię­ki przeprowad­zonym 4 lata temu testom DNA. Ter­az obie rodziny żąda­ją zadośćuczynienia za wyrząd­zone krzy­wdy. Śledzt­wo prowad­zone na włas­ną rękę… Pod­jęła się go mat­ka jed­nego…

Czytaj więcej
badanie ustalenia ojcostwa

Niespeł­na 2 lata temu świat usłyszał his­torię pewnego mężczyzny — młodego Angli­ka — który nie chcąc płacić ali­men­tów na swo­je dziecko, postanow­ił wysłać na bada­nia ustal­e­nia ojcost­wa kolegę – sobowtóra. Sprawa jed­nak szy­bko wyszła na jaw, a oszus­towi groz­iła poważ­na kara. Nie chci­ał płacić ali­men­tów na swo­je dziecko Mężczyz­na, będąc…

Czytaj więcej
Jak zaprzeczyć ojcostwo

Marcin P., były szef Amber Gold wraz z żoną złożyli w sądzie pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa wobec syna kobi­ety. Ojcem dziec­ka, urod­zonego w zakładzie karnym, jest praw­dopodob­nie strażnik więzi­en­ny, z którym Katarzy­na P. miała zajść w ciążę odby­wa­jąc karę za udzi­ał w głośnej aferze z 2012 roku. Ojcost­wo zostanie ustalone…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

Przeprowad­zone w sierp­niu tego roku bada­nia DNA potwierdz­iły, że ojcem Oscara Espinozy jest Juan Manuel Fan­gio – gwiaz­da for­muły 1 z lat 50. Pochodzą­cy z Argen­tyny, 5-krot­ny mis­trz świa­ta zmarł w wieku 84 lat, ani razu nie był żonaty. Ofic­jal­nie nigdy też nie przyz­nał się do posi­ada­nia dzieci. Fan­gio zmarł…

Czytaj więcej
,,,