img

Historie prawdziwe

błędny wynik badania dna

Bada­nia DNA są coraz bardziej pop­u­larne. W ciągu ostat­nich 2–3 lat pojaw­iło się co najm­niej kil­ka nowych firm ofer­u­ją­cych testy na ojcost­wo. Firmy te niejed­nokrot­nie są zmus­zone wal­czyć ceną, aby zdobyć klien­tów. Jed­nocześnie kosz­ty wyko­na­nia badań DNA nie spadły w porów­na­niu z lata­mi poprzed­ni­mi, a wręcz wzrosły – za sprawą…

Czytaj więcej
badanie na pokrewieństwo

Niedawno zgłosiła się do mnie Mag­da (imię zmienione), która chce udowod­nić dzi­ad­kom (rodz­i­com byłego part­nera), że jej syn jest rzeczy­wiś­cie ich wnukiem. Ojciec dziec­ka nie żyje, rodz­i­na od daw­na nie utrzy­mu­je kon­tak­tów. Kobi­eta chce to jed­nak zmienić, by chło­piec poz­nał rodz­inę swo­jego taty. Czy moż­na sprawdz­ić, czy dziecko rzeczy­wiś­cie jest…

Czytaj więcej
pomyłka przy in vitro

Hania przyszła na świat w 2014 roku z liczny­mi wada­mi wrod­zony­mi. Nieste­ty szy­bko okaza­ło się też, że nastąpiła pomył­ka przy in vit­ro – zapłod­niono niewłaś­ci­wą komórkę jajową, co wykaza­ły bada­nia DNA. Rodz­i­com Hani nie udało się dojść do porozu­mienia ze szpi­talem i ubez­pieczy­cielem. Ter­az doma­ga­ją się odszkodowa­nia 3 mil­ionów zło­tych…

Czytaj więcej
zrobiłam test na ojcostwo w ciąży

Nigdy nie zapom­nę dnia 6 czer­w­ca 2016 roku – to właśnie wtedy dowiedzi­ałam się, że jestem w ciąży. I byłam przeszczęśli­wa! Wszys­tko w końcu zaczęło się w moim życiu układać! Z tyłu głowy kołatała się tylko jed­na, lekko niepoko­ją­ca, myśl: czy aby na pewno ojcem dziec­ka jest mój nowy part­ner?…

Czytaj więcej
czy wnukowi należy się spadek

Cza­sa­mi zdarza­ją się sytu­ację, gdy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci, że między nimi a wnukiem ist­nieją więzy krwi. Bywa, że mają wąt­pli­woś­ci co do tego, czy wnukowi należy się spadek. W takiej sytu­acji znalazł się Marek… Mężczyz­na chci­ał mieć pewność, czy Karol to naprawdę dziecko jego syna. Co zro­bił? Wykon­ał jed­noz­naczne…

Czytaj więcej
32 lata temu zamieniono noworodki

Waśnie ruszył pro­ces w spraw­ie noworod­ków, które 32 lata wcześniej zostały zamienione w szpi­talu w Piotrkowie Try­bunal­skim. Praw­da o tej trag­icznej pomyłce wyszła na jaw dzię­ki przeprowad­zonym 4 lata temu testom DNA. Ter­az obie rodziny żąda­ją zadośćuczynienia za wyrząd­zone krzy­wdy. Śledzt­wo prowad­zone na włas­ną rękę… Pod­jęła się go mat­ka jed­nego…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu