img

Laboratoria genetyczne

Jeśli chcesz zro­bić test na ojcost­wo, na pewno szukasz jak najlep­szego lab­o­ra­to­ri­um. Ważne są prze­cież nie tylko cena, ale też jakość anal­izy i przede wszys­tkim pewność wyniku. Jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne, żeby wiedzieć, że zre­al­izu­je Two­je badanie w sposób rzetel­ny? Pobierz dar­mowy porad­nik i poz­naj najważniejsze wskazów­ki! Z porad­ni­ka dowiesz…

Czytaj więcej

Czy wiesz, że badanie DNA moż­na wykon­ać na pod­staw­ie bard­zo wielu różnych próbek, m.in. włosów, szc­zotecz­ki do zębów, szk­lan­ki, sztućców, niedopał­ka papierosa, gumy do żucia, chus­tecz­ki z katarem oraz wielu innych? Takie testy są dziś w pełni dostęp­ne. Moż­na je zro­bić w każdym więk­szym mieś­cie w Polsce lub wysyłkowo, co…

Czytaj więcej

testD­NA wprowadz­iło nową markę testów na ojcost­wo – pre­mi­um­LEX, która wyróż­nia się bard­zo szy­bkim cza­sem real­iza­cji anal­iz DNA oraz pełnym wspar­ciem ekspertów dla klien­ta. W  pre­mi­um­LEX moż­na wykon­ać testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych i sądowych oraz bada­nia pokrewieńst­wa. Testy na ojcost­wo:  szy­bko,  pewnie i bez­piecznie Wynik testów DNA na…

Czytaj więcej

Aktu­al­iza­c­ja 5.03.2018 Artykuł spon­sorowany Na rynku pojaw­iła się właśnie nowa mar­ka świad­czą­ca usłu­gi z zakre­su testów na ojcost­wo. Geneti­cus wszys­tkie swo­je bada­nia wykonu­je w atestowanym, pol­skim lab­o­ra­to­ri­um. Główny punkt pobrań DNA do testów w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa mieś­ci się Krakowie. Pry­wat­ny test na ojcost­wo dla 2 osób wykonasz już za…

Czytaj więcej

Ostat­nio coraz więcej lab­o­ra­toriów zwięk­sza liczbę badanych mark­erów gene­ty­cznych. Jedne firmy robią to w pod­sta­wowej cenie, inne za dopłatą. Jakie znacze­nie dla wyniku tes­tu na ojcost­wo ma anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych, zami­ast stan­dar­d­owej puli 16? Zachę­camy do przeczy­ta­nia bard­zo ciekawego artykułu, który odpowia­da na to pytanie. Anal­iza DNA na pod­staw­ie…

Czytaj więcej
Tanie testy na ojcostwo

Wszys­t­kich Białos­toc­czan, którzy chcieli­by wykon­ać pewny test na ojcost­wo w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, zaprasza­my do przy­chod­ni przy uli­cy 1000 – lecia Państ­wa Pol­skiego. Na miejs­cu pobier­ane są prób­ki do wszys­t­kich rodza­jów testów na ojcost­wo – pry­wat­nych, sądowych oraz w ciąży. Bada­nia na ojcost­wo z pobraniem w przy­chod­ni – jak to wyglą­da?…

Czytaj więcej
Tanie testy na ojcostwo

Różnice w cenach testów  na ojcost­wo ofer­owanych przez pol­skie lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne się­ga­ją nawet 1500 zł. Zas­tanaw­iasz się z czego to wyni­ka? Pole­camy artykuł: “Tanie testy na ojcost­wo. Sprawdź ile kosz­tu­ją testy DNA i na co uważać” Tanie testy na ojcost­wo Wynoszą­ca nawet 1500 zł różni­ca w cenie testów na ojcost­wo…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo Warszawa

W Gen­Lab wykonasz pewne testy na ojcost­wo: dla włas­nej wiedzy, na potrze­by sądu, bada­nia na ojcost­wo w ciąży, a nawet testy gene­ty­czne bez prób­ki od potenc­jal­nego ojca, np. po jego śmier­ci. Dlaczego warto wybrać Gen­Lab? Badanie ojcost­wa na miejs­cu w Warsza­w­ie Mieszkańców stol­i­cy zaprasza­my do Głównego Punk­tu Pobrań Gen­Lab w…

Czytaj więcej
Ekspresowy test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 24 listopa­da 2015 Czas real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo bywa różny w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um. Zwyk­le wynosi on od 5 do 14 dni roboczych. Niek­tóre firmy są w stanie wydać jed­noz­naczny wynik anal­izy w jeszcze krót­szym cza­sie, nawet od 3 do 5 dni. Sytu­acje życiowe klien­tów bywa­ją jed­nak skom­p­likowane. Niekiedy…

Czytaj więcej
Gdzie zrobić badanie ojcostwa

Aktu­al­iza­c­ja: 11 sierp­nia 2016 r.  Szuka­jąc lab­o­ra­to­ri­um do bada­nia ojcost­wa warto zwró­cić uwagę na ilość badanych mark­erów, gwarancję ponownego pobra­nia próbek czy staż pra­cy. Wyz­nacznikiem wiary­god­noś­ci lab­o­ra­to­ri­um są też zdobyte ref­er­enc­je i cer­ty­fikaty jakoś­ci. Warto upewnić się czy fir­ma pracu­je zgod­nie z nor­ma­mi ISO, w szczegól­noś­ci z nor­mą ISO 17025.  …

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu