img

Wynik testu na ojcostwo

Wynik testu na ojcostwo

Wynik bada­nia DNA na ojcost­wo, oprócz wskaza­nia, czy dany mężczyz­na to ojciec danego dziec­ka, powinien posi­adać również szereg innych ele­men­tów. Są to np. pro­file gene­ty­czne badanych, piecząt­ki i pod­pisy czy opis wyko­rzys­tanej metody. Dzię­ki temu moż­na mieć gwarancję co do jego pewnoś­ci i tego, że test został przeprowad­zony w sposób…

Czytaj więcej
Z czego składa się wynik testu na ojcostwo

Na wyniku tes­tu na ojcost­wo powin­ny zna­j­dować się pro­file gene­ty­czne badanych osób wraz z oceną zgod­noś­ci tych pro­fili, opis wyko­rzys­tanej w bada­niu metody oraz pod­pisy i piecząt­ki osób, które wykon­ały i zatwierdz­iły wynik bada­nia. Każdy zle­cony test powinien też mieć swój indy­wid­u­al­ny numer, który w razie potrze­by poz­woli szy­bko go…

Czytaj więcej

Ostat­nio coraz więcej lab­o­ra­toriów zwięk­sza liczbę badanych mark­erów gene­ty­cznych. Jedne firmy robią to w pod­sta­wowej cenie, inne za dopłatą. Jakie znacze­nie dla wyniku tes­tu na ojcost­wo ma anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych, zami­ast stan­dar­d­owej puli 16? Zachę­camy do przeczy­ta­nia bard­zo ciekawego artykułu, który odpowia­da na to pytanie. Anal­iza DNA na pod­staw­ie…

Czytaj więcej
Ekspresowy test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 24 listopa­da 2015 Czas real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo bywa różny w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um. Zwyk­le wynosi on od 5 do 14 dni roboczych. Niek­tóre firmy są w stanie wydać jed­noz­naczny wynik anal­izy w jeszcze krót­szym cza­sie, nawet od 3 do 5 dni. Sytu­acje życiowe klien­tów bywa­ją jed­nak skom­p­likowane. Niekiedy…

Czytaj więcej

Przy wyborze placów­ki do bada­nia ojcost­wa warto np. sprawdz­ić czy wys­taw­iane w niej wyni­ki zaw­ier­a­ją pro­file gene­ty­czne uczest­ników bada­nia. Dlaczego? Zaraz się o tym przekon­amy. Czym jest pro­fil gene­ty­czny? Pro­fil gene­ty­czny trak­tu­je się jako pewnego rodza­ju „gene­ty­czny odcisk pal­ca”. Będzie on charak­terysty­czny dla każdego człowieka. Oznacza to, że nie ma…

Czytaj więcej

Aktu­al­iza­c­ja: 25 lip­ca 2017 r.  Wynik tes­tu na ojcost­wo jest zawsze pewny i jed­noz­naczny. Anal­iza mate­ri­ału gene­ty­cznego pozwala na wyk­lucze­nie dom­nie­manego ojcost­wa w pon­ad 99,99% lub jego potwierdze­nie w 100%. Cza­sem lab­o­ra­to­ria uzysku­ją jed­nak wynik niejed­noz­naczny? Co on oznacza i jak należy w takiej sytu­acji postępować? W teś­cie ojcost­wa bada…

Czytaj więcej

Niek­tóre lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne na wynikach testów ojcost­wa przed­staw­ia­ją również pro­file gene­ty­czne badanych osób i wynik zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej. Inne z kolei infor­mu­ją jedynie, jaki jest rezul­tat samej anal­izy (potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa), nie wspom­i­na­jąc nic o praw­dopodobieńst­wie. Czy zatem rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej rzeczy­wiś­cie jest konieczny? Główny cel anal­izy statysty­cznej…

Czytaj więcej

Nie wiem jak Wy, ale ja mam wraże­nie, że ostat­ni­mi cza­sy zapanował jak­iś boom na bada­nia ojcost­wa. Zas­tanaw­iam się czy jest to spowodowane coraz więk­szą rozwiązłoś­cią sek­su­al­ną kobi­et, a może po pros­tu mężczyźni chcą być pewni wier­noś­ci swo­jej part­ner­ki? . Na forach bard­zo częs­to pojaw­ia­ją się dylematy mężczyzn pod­da­ją­cych w…

Czytaj więcej
Porozmawiaj o badaniu