img

Poradniki

jak sprawdzić ojcostwo

Zas­tanaw­iasz się, jak sprawdz­ić ojcost­wo? To naprawdę proste i szy­bkie. Zobacz krót­ki ani­mowany filmik i dowiedz się, jak krok po kroku zro­bić badanie DNA i zyskać pewność. Czego dowiesz się z filmiku? Przede wszys­tkim: Jakie prób­ki nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo? Jak zamówić zestaw do pobra­nia próbek? Czy test…

Czytaj więcej
dlaczego warto zrobić test na ojcostwo

Zas­tanaw­iasz się, dlaczego warto zro­bić test na ojcost­wo? Wynik tego bada­nia pozwala nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale niesie za sobą też szereg innych korzyś­ci! Chodzi przede wszys­tkim o te psy­cho­log­iczne i emocjon­alne, które mają wpływ na spokój i kom­fort życia. Poz­naj 6 najważniejszych zalet wyko­na­nia bada­nia DNA. Dlaczego warto…

Czytaj więcej
Badania DNA pokrewieństwa

Czy jesteśmy rodzeńst­wem? Czy to na pewno dziecko mojego syna? Czy między dzi­ad­ka­mi a wnukiem ist­nieją więzy krwi? Bada­nia DNA pokrewieńst­wa PDF – pobierz bezpłat­ny porad­nik i zyskaj odpowiedzi na te i inne pyta­nia! Bada­nia DNA pokrewieńst­wa PDF – z porad­ni­ka dowiesz się przede wszys­tkim… jakie relac­je moż­na zbadać? dlaczego…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży

Czy wiesz, że badanie na ojcost­wo moż­na wykon­ać już od 8 tygod­nia ciąży? To najw­cześniej dostęp­ne badanie tego typu na świecie, które gwaran­tu­je jed­noz­naczny wynik – iden­ty­czny jak po nar­o­dz­i­nach. Sprawdź, jak zro­bić takie badanie, jakie prób­ki przekazać i na czym ono pole­ga. Test na ojcost­wo od 8 tygod­nia ciąży…

Czytaj więcej
wynik prywatnego testu na ojcostwo w sądzie

Zas­tanaw­iasz się, czy możesz wyko­rzys­tać w sądzie wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo? W bada­niu mogą wziąć udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko, więc nie zle­casz tes­tu do celów sądowych? A może potrze­bu­jesz dowodu, żeby rozpocząć sprawę np. o zaprzecze­nie ojcost­wa? Wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo w sądzie – czy moż­na go…

Czytaj więcej

Jeśli chcesz zro­bić test na ojcost­wo, na pewno szukasz jak najlep­szego lab­o­ra­to­ri­um. Ważne są prze­cież nie tylko cena, ale też jakość anal­izy i przede wszys­tkim pewność wyniku. Jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne, żeby wiedzieć, że zre­al­izu­je Two­je badanie w sposób rzetel­ny? Pobierz dar­mowy porad­nik i poz­naj najważniejsze wskazów­ki! Z porad­ni­ka dowiesz…

Czytaj więcej

Czy wiesz, że badanie DNA moż­na wykon­ać na pod­staw­ie bard­zo wielu różnych próbek, m.in. włosów, szc­zotecz­ki do zębów, szk­lan­ki, sztućców, niedopał­ka papierosa, gumy do żucia, chus­tecz­ki z katarem oraz wielu innych? Takie testy są dziś w pełni dostęp­ne. Moż­na je zro­bić w każdym więk­szym mieś­cie w Polsce lub wysyłkowo, co…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu