img

Gdzie wykonać badanie

akredytacja PCA

Jeśli decy­du­jesz się na wyko­nanie bada­nia w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, masz pewność wyniku i najwyższej jakoś­ci anal­iz. Wyda­je się proste? Dla osób zle­ca­ją­cych test na ojcost­wo tak. Ale lab­o­ra­to­ri­um decy­du­jące się na przys­tąpi­e­nie do pro­ce­su akredy­tacji musi spełnić szereg wyma­gań… Akredy­tac­ja PCA – co to tak naprawdę oznacza? Test…

Czytaj więcej
gdzie kupić test na ojcostwo

Zas­tanaw­iasz się, gdzie kupić test na ojcost­wo? Tak naprawdę bada­nia tego typu – a właś­ci­wie zestawy do pobiera­nia próbek – są dostęp­ne właś­ci­wie wszędzie, czyli w aptekach, przy­chod­ni­ach, przez inter­net czy tele­fon… Możesz więc wybrać for­mę, która jest dla Ciebie najwygod­niejsza, by zyskać pewność co do ojcost­wa. Test na ojcost­wo…

Czytaj więcej
testy DNA w aptece

Testy DNA w aptece, przez inter­net, przez tele­fon… Tak, to wszys­tko jest możli­we! Żeby wykon­ać pewne bada­nia ojcost­wa wcale nie trze­ba więc umaw­iać się do placów­ki czy pobier­ać krwi. Wystar­czy kupić spec­jal­ny zestaw i odesłać mate­ri­ał do lab­o­ra­to­ri­um, a potem czekać na pewny wynik. Testy DNA w aptece – dostęp­ne…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo w aptece

Test na ojcost­wo w aptece? To możli­we – pewne i jed­noz­naczne bada­nia na ojcost­wo możesz wykon­ać za pomocą zestawu kupi­onego w pob­liskiej aptece lub… zamówionego do dowol­nego miejs­ca na świecie! Później wystar­czy pobrać prób­ki (mogą to być nawet szc­zotecz­ka do zębów czy smoczek) i odesłać je do lab­o­ra­to­ri­um. Nie musisz…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo Warszawa

Na miejs­cu w Warsza­w­ie wykonasz szy­b­ki i pro­cesjon­al­ny test na ojcost­wo, z pro­filem gene­ty­cznym na wyniku. Na pobór próbek możesz przyjść do przy­chod­ni w Warsza­w­ie, bądź kupić w aptece lub przez Inter­net domowy zestaw i przy­go­tować je samodziel­nie. Cen­trum prowadzi pry­watne i sądowe testy na ojcost­wo oraz testy na ojcost­wo…

Czytaj więcej
Tanie testy na ojcostwo

Różnice w cenach testów  na ojcost­wo ofer­owanych przez pol­skie lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne się­ga­ją nawet 1500 zł. Zas­tanaw­iasz się z czego to wyni­ka? Pole­camy artykuł: “Tanie testy na ojcost­wo. Sprawdź ile kosz­tu­ją testy DNA i na co uważać” Tanie testy na ojcost­wo Wynoszą­ca nawet 1500 zł różni­ca w cenie testów na ojcost­wo…

Czytaj więcej
Jak zaprzeczyć ojcostwo

Pac­jen­ci wykonu­ją­cy bada­nia ojcost­wa w Kra­jowym Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trumD­NA, na pobranie próbek do anal­izy mogą udać się do przy­chod­ni lub zakupić spec­jal­ny zestaw pobran­iowy, a potem przy­go­tować wszys­tkie prób­ki włas­noręcznie w domu – wygod­nie i w dowol­nym momen­cie. Zamówienia na zestaw do samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego moż­na składać drogą…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo Warszawa

W Gen­Lab wykonasz pewne testy na ojcost­wo: dla włas­nej wiedzy, na potrze­by sądu, bada­nia na ojcost­wo w ciąży, a nawet testy gene­ty­czne bez prób­ki od potenc­jal­nego ojca, np. po jego śmier­ci. Dlaczego warto wybrać Gen­Lab? Badanie ojcost­wa na miejs­cu w Warsza­w­ie Mieszkańców stol­i­cy zaprasza­my do Głównego Punk­tu Pobrań Gen­Lab w…

Czytaj więcej
eurogen testy na ojcostwo

Gdańskie Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Euro­Gen real­izu­je pewne bada­nia DNA na ojcost­wo. W ofer­cie Cen­trum zna­j­du­ją się testy pry­watne (dla włas­nej infor­ma­cji) oraz testy sądowe (zgodne z for­mal­ną pro­ce­durą). Mieszkań­cy Gdańs­ka, Gdyni i Sopo­tu mogą pon­ad­to wybrać anon­i­mowe badanie ojcost­wa oraz test na ojcost­wo w ciąży. Zakres możli­woś­ci jakie daje Euro­Gen…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo w aptece

W Internecie moż­na znaleźć wiele lab­o­ra­toriów medy­cznych real­izu­ją­cych testy w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa. Ofer­ty tych placówek są różne. Zarówno pod wzglę­dem ceny, jak i zakre­su wykony­wanych przez nie usług. Mieszkań­cy Toru­nia, którzy chcieli­by wykon­ać badanie na ojcost­wo również zna­jdą coś dla siebie. Duża rozpię­tość cenowa, sze­ro­ki wach­larz dodatkowych opcji… Szuka­jąc…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu