img

Ranking polskich laboratoriów genetycznych

Ranking polskich laboratoriów genetycznych

Aktu­al­iza­c­ja: 23 lutego 2018 r. 

25 mar­ca 2015 roku na łamach dodatku do Gaze­ty Wybor­czej „Tylko Zdrowie” ukazał się rank­ing pol­s­kich lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych. Uwzględ­niono w nim 22 placów­ki medy­czne zaj­mu­jące się bada­ni­a­mi DNA w naszym kra­ju. Do rywal­iza­cji zapros­zono zarówno pry­watne firmy, jak i Zakłady Medy­cyny Sądowej – łącznie 60 różnych placówek.

test na ojcostwo

REKLAMA

Wyzwanie pod­jęła jed­nak nieco pon­ad połowa z nich. Które ośrod­ki mogą cieszyć się uznaniem, a które upla­sowały się na ostat­nich miejs­cach rankingu?.

Ranking polskich laboratoriów genetycznych. Kogo doceniono?

W gronie wyróżnionych znalazło się m.in. dzi­ała­jące już od pon­ad 15 lat lab­o­ra­to­ri­um testD­NA, które wyprzedz­iło wszys­tkie pry­watne lab­o­ra­to­ria ofer­u­jące testy na ojcost­wo.

Atu­ta­mi firmy są przede wszys­tkim: wyso­ki poziom real­i­zowanych badań, indy­wid­u­alne pode­jś­cie do klien­ta, boga­ta ofer­ta usług dodatkowych, możli­wość sko­rzys­ta­nia z fachowej, bezpłat­nej kon­sul­tacji tele­fon­icznej, ale też wyjątkowo sze­ro­ki zasięg dzi­ałal­noś­ci – pon­ad 200 stacjonarnych punk­tów pobrań mate­ri­ału gene­ty­cznego w całym kra­ju.

01

Placówka wszys­tkie swo­je wyni­ki uzu­peł­nia też pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi badanych osób, co, jak pod­kreśla­ją spec­jal­iś­ci ‚jest ogrom­nie ważne. Wśród najlep­szych znalazły się pon­ad­to Invic­ta oraz Genomed — part­nerzy testD­NA. Dla wszys­t­kich obec­nych na liś­cie ośrod­ków jest to spore wyróżnie­nie. Świad­czy bowiem nie tylko o dobrej jakoś­ci prowad­zonych anal­iz, ale także o tym, że zmierza­ją one we właś­ci­wym kierunku, czyli kierunku roz­wo­ju.

Ranking polskich laboratoriów genetycznych. Jakie kryteria wzięto pod uwagę?

Punk­ty do rankingu przyz­nawano według kilku­nas­tu kry­ter­iów. Liczyło się przede wszys­tkim doświad­cze­nie, a więc to, jak dłu­go dane lab­o­ra­to­ri­um dzi­ała na rynku oraz ile badań wykonu­je w skali jed­nego roku.

Przy oce­nie placówek bra­no również pod uwagę rodza­je ofer­owanych testów oraz stosowane w nich metody badaw­cze. Niezwyk­le istot­nym kry­teri­um okaza­ła się licz­ba rekomen­dacji od lekarzy oraz przyz­nanych cer­ty­fikatów. Dodatkowe punk­ty moż­na było też zdobyć za udzi­ał w różnego typu pro­gra­mach zagranicznych oraz dostęp do kon­sul­tacji lekarskiej przed i po bada­niu.

Testy DNA dostępne dla każdego

Na ros­nące zain­tere­sowanie bada­ni­a­mi gene­ty­czny­mi, a w tym diag­nos­tyką medy­czną i tes­ta­mi na ojcost­wo, wpły­wa bez wąt­pi­enia fakt, że są one coraz tańsze i dużo bardziej dostęp­ne niż jeszcze kilka­naś­cie lat temu. Obec­nie może sobie na nie poz­wolić prak­ty­cznie każdy, kto pode­jrze­wa u siebie lub które­goś z członków najbliższej rodziny chorobę gene­ty­czną bądź też jest niepewny swo­jego rodzi­cielst­wa.

Firm ofer­u­ją­cych tego typu usłu­gi też jest coraz więcej. Cza­sem ma się nawet wraże­nie, że kole­jne lab­o­ra­to­ria ros­ną niczym grzy­by po deszczu. Jak zatem wybrać to najlep­sze i najbardziej wiary­godne? Czy postaw­ić na droższe, ale gwaran­tu­jące pro­file gene­ty­czne na wyniku, czy może zaryzykować i zle­cić anal­izę tańszej fir­mie?

To zadanie może okazać niezwyk­le trudne, ponieważ bada­nia, o których mówimy, nie są w żaden sposób prawnie ure­g­u­lowane. Wszys­tko leży zatem w rękach potenc­jal­nych klien­tów, którzy przed pod­ję­ciem ostate­cznej decyzji co do wyboru placów­ki powin­ni być dobrze zori­en­towani, a pomóc w tym może rank­ing, taki jak ten zamieszc­zony w Gaze­cie Wybor­czej.

Zobacz Rank­ing Gaze­ty Wybor­czej


logo

Artykuł pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej. Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już 15 lat.


 

Zobacz też:
Rank­ing pol­s­kich lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych
5 (100%) 8 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test na ojcostwo — co dzieje się z próbkami w laboratorium

Osoby rozważające realizację testu na ojcostwo, lub te które poczyniły już nawet pierwsze kroki i wysłały przygotowane przez siebie próbki...

Zamknij