img

Polecane

test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 23 lutego 2018 r. W internecie zna­jdziemy wiele ofert lab­o­ra­toriów, które wykonu­ją testy na ojcost­wo. Są bada­nia DNA tańsze i droższe. Są lab­o­ra­to­ria, które testy na ojcost­wo wykonu­ją tylko wysyłkowo i takie, które mają swo­je przy­chod­nie. Co naprawdę jest istotne przy wyborze pewnego ośrod­ka? Przy­go­towałem dla Was krótką check…

Czytaj więcej
test na ojcostwo bez udziału matki

Obec­nie moż­na ustal­ić ojcost­wo bada­jąc tylko dwie oso­by – dziecko i ojca. Możli­we jest to dzię­ki doskonale­niu metod anal­izy DNA, m.in. zwięk­szonej licz­bie badanych mark­erów. Wynik tes­tu bez mat­ki pozwala jed­noz­nacznie i pewnie ustal­ić ojcost­wo. Testy na ojcost­wo bez prób­ki od mat­ki – tak, ale tylko pry­watne Mężczyźni, którzy nie…

Czytaj więcej
Gdzie zrobić badanie ojcostwa

Aktu­al­iza­c­ja: 11 sierp­nia 2016 r.  Szuka­jąc lab­o­ra­to­ri­um do bada­nia ojcost­wa warto zwró­cić uwagę na ilość badanych mark­erów, gwarancję ponownego pobra­nia próbek czy staż pra­cy. Wyz­nacznikiem wiary­god­noś­ci lab­o­ra­to­ri­um są też zdobyte ref­er­enc­je i cer­ty­fikaty jakoś­ci. Warto upewnić się czy fir­ma pracu­je zgod­nie z nor­ma­mi ISO, w szczegól­noś­ci z nor­mą ISO 17025.  …

Czytaj więcej
Ranking polskich laboratoriów genetycznych

Aktu­al­iza­c­ja: 23 lutego 2018 r.  25 mar­ca 2015 roku na łamach dodatku do Gaze­ty Wybor­czej „Tylko Zdrowie” ukazał się rank­ing pol­s­kich lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych. Uwzględ­niono w nim 22 placów­ki medy­czne zaj­mu­jące się bada­ni­a­mi DNA w naszym kra­ju. Do rywal­iza­cji zapros­zono zarówno pry­watne firmy, jak i Zakłady Medy­cyny Sądowej – łącznie 60…

Czytaj więcej
Zlecenie testu na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 23 sierp­nia 2016 r.  Testy gene­ty­czne to obec­nie najpewniejsza meto­da wery­fikacji bio­log­icznego pokrewieńst­wa między potenc­jal­nym rodz­icem a dzieck­iem. Pozwala­ją one raz na zawsze pozbyć się wszel­kich wąt­pli­woś­ci. I choć bada­nia DNA wyma­ga­ją przeprowadzenia wielu złożonych czyn­noś­ci, to od strony klien­ta zlece­nie tes­tu na ojcost­wo jest bard­zo proste, skła­da się…

Czytaj więcej
Jak zaprzeczyć ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 24 listopa­da 2015 Bada­nia ojcost­wa — czy cena rzeczy­wiś­cie ma takie znacze­nie? Przeglą­da­jąc ofer­ty testów na ojcost­wo nie sposób nie zauważyć ogrom­nej rozpię­toś­ci cenowej. Bada­nia DNA kosz­tu­ją od ok. 700 zł do nawet 1500 zł (mowa o tes­tach pry­wat­nych czyli real­i­zowanych dla włas­nej wiedzy zamaw­ia­jącego, bada­nia sądowe są jeszcze…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu