img

Cena

badania na ojcostwo cena

Chcesz zro­bić badanie ojcost­wa? Cena jest ter­az jed­nym z czyn­ników, na które zwracasz uwagę. Moż­na śmi­ało powiedzieć, że jed­nym z ważniejszych. Czy jed­nak 500 zło­tych wystar­czy, by mieć jed­noz­naczny wynik? Bada­nia na ojcost­wo cena – sprawdź, na co zwró­cić uwagę przy wyborze tes­tu i jakie ele­men­ty mają wpływ na jego…

Czytaj więcej
badania na ojcostwo na NFZ

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy moż­na wykon­ać bada­nia na ojcost­wo na NFZ. Nieste­ty – nie ma takiej możli­woś­ci. Dlaczego? Bada­nia wykony­wane w ramach Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia są bada­ni­a­mi medy­czny­mi. Czyli taki­mi, które mają na celu wykrycie chorób i poprawę stanu zdrowia pac­jen­ta. Test na ojcost­wo nie należy do tego…

Czytaj więcej
koszt badania DNA na ojcostwo

Koszt bada­nia DNA na ojcost­wo waha się między ok. 600 a 2500 zło­tych po nar­o­dz­i­nach dziec­ka i między ok. 2000 a 6000 zło­tych w ciąży. Różnice wynika­ją głównie z rodza­ju pobier­anych próbek, licz­by uczest­ników, rodza­ju tes­tu (pry­wat­ny, sądowy) i dodatkowych ofert lab­o­ra­to­ri­um. Jeśli zde­cy­du­jesz się na doświad­c­zone i cer­ty­fikowane lab­o­ra­to­ri­um,…

Czytaj więcej
Ile kosztuje badanie na ojcostwo?

To, ile kosz­tu­je badanie na ojcost­wo, jest zależne przede wszys­tkim od rodza­ju tes­tu – może być sądowy, pry­wat­ny lub w ciąży. Wpływ mają też m.in. licz­ba badanych osób, rodzaj próbek czy czas oczeki­wa­nia na wynik. Cena tes­tu na ojcost­wo po nar­o­dz­i­nach wynosi ok. 600‑2500 zło­tych, a w ciąży – ok.…

Czytaj więcej
test na ojcostwo cena

Cena tes­tu na ojcost­wo wynosi od ok. 600 do ok. 2500 zło­tych (po nar­o­dz­i­nach dziec­ka) i od ok. 2000 do ok. 7000 zło­tych (w ciąży). Różni się ona w zależnoś­ci od rodza­ju tes­tu (pry­wat­ny, w ciąży czy do celów sądowych), licz­by uczest­ników bada­nia, pobier­anego mate­ri­ału DNA czy cza­su oczeki­wa­nia na…

Czytaj więcej
Badanie ojcostwa cena

Cena bada­nia na ojcost­wa zależ­na jest od jego rodza­ju (w ciąży, pry­wat­ny, do celów sądowych), licz­by uczest­ników tes­tu, rodza­ju pobier­anego mate­ri­ału DNA, cza­su real­iza­cji oraz innych czyn­ników. Cena tes­tu po nar­o­dz­i­nach waha się między ok. 600 a 2500 zło­tych, a w ciąży: między ok. 2000 a 7000 zło­tych. Badanie ojcost­wa…

Czytaj więcej

 Wpis spon­sorowany . Test na ojcost­wo jest badaniem, w którym próbką może być dowolne źródło mate­ri­ału gene­ty­cznego. Na potrze­by ustal­e­nia ojcost­wa lab­o­ra­to­ri­um może prze­badać wymazy z policz­ka, jak i cały szereg przed­miotów codzi­en­nego użytku: szc­zoteczkę do zębów, maszynkę do gole­nia, włosy z cebulka­mi albo frag­ment tkaniny z zaschniętą plamą krwi.…

Czytaj więcej
ile kosztuje badanie ojcostwa

Ile kosz­tu­je badanie ojcost­wa? Zwyk­le od ok. 600 do ok. 2500 zło­tych, gdy zle­casz test po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Jeśli badanie przeprowadza się w ciąży, cena to od ok. 2000 do ok. 6000 zło­tych. Skąd te różnice? Cena bada­nia DNA waha się w zależnoś­ci od wielu czyn­ników… Sprawdź, co ma na…

Czytaj więcej
tani test ojcostwa

Aktu­al­iza­c­ja 5.03.18 r. Obec­nie testy ojcost­wa moż­na już wykon­ać za 600–700 zło­tych. Najczęś­ciej są to testy wysyłkowe, które pole­ga­ją na zamówie­niu zestawu do pobiera­nia próbek, samodziel­nym pobra­niu ich w domu, a następ­nie odesła­niu do lab­o­ra­to­ri­um i oczeki­wa­niu na wynik. Tani test ojcost­wa – jak zamówić zestaw do pobiera­nia próbek? Aby…

Czytaj więcej
ile kosztuje test na ojcostwo

Koszt tes­tu na ojcost­wo jest różny w zależnoś­ci od jego rodza­ju (pry­wat­ny, sądowy, w ciąży), licz­by osób badanych, rodza­ju pobranych próbek, cza­su oczeki­wa­nia na wynik i innych czyn­ników. Test na ojcost­wo może kosz­tować od 600 do 2500 zło­tych lub do 6000 zło­tych, gdy wykonu­je się go w ciąży. Bez wzglę­du…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu