img

Testy na ojcostwo cena

badania na ojcostwo cena

Chcesz zro­bić badanie ojcost­wa? Cena jest ter­az jed­nym z czyn­ników, na które zwracasz uwagę. Moż­na śmi­ało powiedzieć, że jed­nym z ważniejszych. Czy jed­nak 500 zło­tych wystar­czy, by mieć jed­noz­naczny wynik? Bada­nia na ojcost­wo cena – sprawdź, na co zwró­cić uwagę przy wyborze tes­tu i jakie ele­men­ty mają wpływ na jego…

Czytaj więcej
badania na ojcostwo na NFZ

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy moż­na wykon­ać bada­nia na ojcost­wo na NFZ. Nieste­ty – nie ma takiej możli­woś­ci. Dlaczego? Bada­nia wykony­wane w ramach Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia są bada­ni­a­mi medy­czny­mi. Czyli taki­mi, które mają na celu wykrycie chorób i poprawę stanu zdrowia pac­jen­ta. Test na ojcost­wo nie należy do tego…

Czytaj więcej
testy DNA na ojcostwo cena

Cena tes­tu na ojcost­wo różni się w zależnoś­ci m.in. od tego, jaki rodzaj bada­nia się wykonu­je, ilu jest w nim uczest­ników czy jaki rodzaj prób­ki wyko­rzys­tu­je się do bada­nia. Na koszt wpły­wa­ją też inne czyn­ni­ki, np. czas oczeki­wa­nia na wynik. Badanie po nar­o­dz­i­nach dziec­ka to koszt między 600 a 2500…

Czytaj więcej
Koszt ustalenia ojcostwa, koszt testu na ojcostwo, test na ustalenie ojcostwa cena, ustalenie ojcostwa cena

Koszt ustal­e­nia ojcost­wa to jeden z ważniejszych czyn­ników, na które zwracasz w tej chwili uwagę. Na rynku widzisz prze­cież testy na ojcost­wo nawet za 500 zło­tych… Tak niska cena kusi, ale czy warto zwracać uwagę tylko na nią? Nie kupuj kota w worku – sprawdź, od czego zależy koszt tes­tu…

Czytaj więcej
test na ojcostwo cena

Cena tes­tu na ojcost­wo wynosi od ok. 600 do ok. 2500 zło­tych (po nar­o­dz­i­nach dziec­ka) i od ok. 2000 do ok. 7000 zło­tych (w ciąży). Różni się ona w zależnoś­ci od rodza­ju tes­tu (pry­wat­ny, w ciąży czy do celów sądowych), licz­by uczest­ników bada­nia, pobier­anego mate­ri­ału DNA czy cza­su oczeki­wa­nia na…

Czytaj więcej
Ile kosztuje ustalenie ojcostwa

Ile kosz­tu­je ustal­e­nie ojcost­wa? To zależy od wielu czyn­ników. Między inny­mi rodza­ju tes­tu (pry­wat­ny, sądowy, w ciąży), licz­by badanych osób, rodza­ju pobier­anych próbek, cza­su real­iza­cji, a także innych czyn­ników. Cena bada­nia DNA waha się między ok. 600 a 2500 zło­tych, a tes­tu w ciąży między ok. 2000 a 7000 zło­tych.…

Czytaj więcej
cena testu na ojcostwo

Cena tes­tu na ojcost­wo zależy od kilku czyn­ników, m.in. licz­by badanych osób, rodza­ju pobranych próbek i cza­su real­iza­cji bada­nia. Na cenę wpłynie też to, czy badanie jest do celów sądowych czy pry­wat­nych. Za test na ojcost­wo  zapłacimy od ok. 600‑2500 zł. do 7000 zł. w przy­pad­ku bada­nia w ciąży. Warto…

Czytaj więcej
Testy ojcostwa cena

Spec­jal­nie dla Państ­wa stworzyliśmy  dzi­ał „Aktu­alne pro­moc­je”, w którym będziemy zamieszczać infor­ma­c­je na tem­at okazyjnych cen testów na ojcost­wo wykony­wanych przez pol­skie firmy. Korzys­ta­jąc z wszel­kich rabatów otrzy­mu­ją Państ­wo możli­wość zro­bi­enia pewnego tes­tu na ojcost­wo w dużo atrak­cyjniejszej cenie. Zachę­camy do wejś­cia na stronę z aktu­al­ny­mi pro­moc­ja­mi! » Peł­na infor­ma­c­ja o…

Czytaj więcej

Jeszcze kil­ka lat temu byłem bard­zo scep­ty­cznie nastaw­iony do tego, żeby brać poważnie pod uwagę oce­ny niek­tórych por­tali inter­ne­towych, które doty­czyły poszczegól­nych kwestii. Obec­nie jed­nak moja postawa jest zupełnie odwrot­na i prak­ty­cznie nie wyobrażam sobie, abym tego narzędzia nie użył. Test DNA na ojcost­wo oraz testy na ojcost­wo to klasy­cz­na…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu