img

Koszt badania DNA na ojcostwo

koszt badania DNA na ojcostwo

Koszt bada­nia DNA na ojcost­wo waha się między ok. 600 a 2500 zło­tych po nar­o­dz­i­nach dziec­ka i między ok. 2000 a 6000 zło­tych w ciąży. Różnice wynika­ją głównie z rodza­ju pobier­anych próbek, licz­by uczest­ników, rodza­ju tes­tu (pry­wat­ny, sądowy) i dodatkowych ofert lab­o­ra­to­ri­um. Jeśli zde­cy­du­jesz się na doświad­c­zone i cer­ty­fikowane lab­o­ra­to­ri­um, rezul­tat bada­nia za każdym razem jed­noz­nacznie wyk­luczy bądź potwierdzi ojcost­wo. Naj­tańsze ofer­ty mogą jed­nak nie być takie pewne…

Koszt badań DNA na ojcostwo — nie kupuj kota w worku

Obec­nie moż­na kupić testy na ojcost­wo nawet za 500 zło­tych! Czy warto decy­dować się na taką ofer­tę? Trze­ba zdać sobie sprawę, że bard­zo nis­ki koszt badań DNA na ojcost­wo może wiązać się z oszczęd­noś­ci­a­mi, jakie wprowadza lab­o­ra­to­ri­um.

Przykład­owo: udzi­ał w pro­gra­mach biegłoś­ci i kon­tro­lach zewnętrznych jest kosz­towny, więc nie wszys­tkie placów­ki się na niego decy­du­ją. Tym­cza­sem cer­ty­fikaty i akredy­tac­ja dają gwarancję, że wynik będzie pewny. Również dodatkowe szkole­nia dla pra­cown­ików czy najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki kosz­tu­ją. Nis­ki koszt bada­nia DNA na ojcost­wo może być pon­ad­to… ceną początkową!

Jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um? Więcej dowiesz się z mojego porad­ni­ka:

jak wybrać laboratorium genetyczne darmowy poradnik

Koszt badania DNA na ojcostwo do celów prywatnych

Koszt bada­nia DNA na ojcost­wo do celów pry­wat­nych wynosi od ok. 600 zło­tych do ok. 2500 zło­tych. Różnice są zależne od licz­by badanych, rodza­ju próbek (mikrośla­dy – np. uży­wany smoczek lub wymazy z policz­ka), miejs­ca pobiera­nia mate­ri­ału i innych czyn­ników (np. gwarancji próbek czy wyboru dyskret­nej przesył­ki). Cena zależy też od tego, jak dłu­go czeka się na wynik. Dostęp­ne są testy ekspre­sowe – rezul­tat moż­na poz­nać nawet w 24 lub 48 godzin.

Porównu­jąc ceny, warto sprawdz­ić też liczbę anal­i­zowanych mark­erów. Badanie 24 mark­erów DNA daje bowiem gwarancję pewnego wyniku nawet wtedy, gdy bada się tylko mężczyznę i dziecko.

Koszt badań DNA na ojcostwo do celów sądowych

To, ile kosz­tu­je badanie DNA do celów sądowych związane jest z koniecznoś­cią zachowa­nia określonej pro­ce­dury. Z tego powodu cena takiego tes­tu wynosi ok. 1400–1800 zło­tych. Pro­ce­du­ra obe­j­mu­je m.in. pobieranie mate­ri­ału w placów­ce, udzi­ał również mat­ki oraz dodanie do rezul­tatu spec­jal­nej eksper­tyzy wys­taw­ianej przez eksper­ta ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa (pełni rolę biegłego sądowego).

Koszt badań DNA na ojcost­wo do celów sądowych nie różni się tak bard­zo jak badań pry­wat­nych. Różnice w cenie wynika­ją tylko z cza­su oczeki­wa­nia na wynik i możli­woś­ci odby­cia dodatkowych porad (m.in. prawnych). Tes­tu sądowego nie da się jed­nak przeprowadz­ić za kilka­set zło­tych.

Koszt badania DNA na ojcostwo w ciąży

Koszt bada­nia DNA na ojcost­wo w ciąży to koszt ok. 2000–2500 zło­tych lub ok. 6000 zło­tych. Cena zależy od tego, w jaki sposób spec­jal­ista pobiera prób­ki dziec­ka do bada­nia. Pier­wszy przedzi­ał cenowy doty­czy pobiera­nia płynu owod­niowego w cza­sie badań pre­na­tal­nych.

Wtedy sprawdza się zarówno ojcost­wo, jak i ewen­tu­alne wys­tępowanie wad gene­ty­cznych u dziec­ka. Drugim sposobem pobra­nia mate­ri­ału jest pobranie krwi od mat­ki, a następ­nie izo­lac­ja z niej DNA dziec­ka.


Zobacz też: 

Aktu­al­iza­c­ja: 12 październi­ka 2018 r.

Koszt bada­nia DNA na ojcost­wo
4.8 (95%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ile kosztuje badanie na ojcostwo?
Ile kosztuje badanie na ojcostwo?

To, ile kosztuje badanie na ojcostwo, jest zależne przede wszystkim od rodzaju testu – może być sądowy, prywatny lub w...

Zamknij