img

Koszt ustalenia ojcostwa – czy 500 złotych wystarczy, by zyskać pewność?

Koszt ustalenia ojcostwa, koszt testu na ojcostwo, test na ustalenie ojcostwa cena, ustalenie ojcostwa cena

Koszt ustal­e­nia ojcost­wa to jeden z ważniejszych czyn­ników, na które zwracasz w tej chwili uwagę. Na rynku widzisz prze­cież testy na ojcost­wo nawet za 500 zło­tych… Tak niska cena kusi, ale czy warto zwracać uwagę tylko na nią? Nie kupuj kota w worku – sprawdź, od czego zależy koszt tes­tu na ojcost­wo i dlaczego bada­nia za 500 zło­tych to wcale nie taka dobra ofer­ta… Tym bardziej, że taki test wykonu­jesz raz w życiu i musisz mieć abso­lut­ną pewność. Test na ustal­e­nie ojcost­wa cena — dowiedz się więcej!

Spis treś­ci:

Koszt ustalenia ojcostwa – niska cena testu DNA nie zawsze idzie w parze z jakością

A w przy­pad­ku tes­tu na ojcost­wo właś­ci­wie wcale. Powiedze­nie „co tanie, to dro­gie” ide­al­nie się tutaj sprawdza… Wiele lab­o­ra­toriów wyko­rzys­tu­je niewiedzę pac­jen­tów, ofer­u­jąc im bada­nia w niskiej cenie, ale nieste­ty niskiej jakoś­ci.

Fachowość, pro­fesjon­al­izm i doświad­cze­nie – to wszys­tko kosz­tu­je i wpły­wa na koszt ustal­e­nia ojcost­wa. Aby móc wydawać pewne wyni­ki, lab­o­ra­to­ri­um powin­no brać udzi­ał w pro­gra­mach biegłoś­ci i zdoby­wać cer­ty­fikaty zewnętrzne oraz pamię­tać o kon­troli wewnętrznej, dzię­ki której min­i­mal­izu­je się ryzyko błę­du ludzkiego. Co ważne! Do samej kon­troli wyko­rzys­tu­je się częs­to ref­er­en­cyjne mate­ri­ały na których jest DNA, pochodzące ze spec­jal­isty­cznego Insty­tu­tu w USA


Czat

Ogrom­nie ważne jest także uzyskanie akredy­tacji PCA, która jest gwarancją najwyższej jakoś­ci anal­iz. Bada­nia do celów sądowych mogą być pon­ad­to wykony­wane tylko w lab­o­ra­to­ri­ach akredy­towanych! Nieste­ty wiele lab­o­ra­toriów próbu­je na tych pro­ce­du­rach i kon­tro­lach zaoszczędz­ić…

Co o akredy­tacji, pewnoś­ci wyniku i kon­tro­lach mówi ekspert?

Gene­ty­czny test ojcost­wa to najpewniejszy sposób na sprawdze­nie, czy dany mężczyz­na jest ojcem bio­log­icznym danego dziec­ka. Badanie wykony­wane w akredy­towanym i doświad­c­zonym lab­o­ra­to­ri­um zawsze gwaran­tu­je rezul­tat, który wyk­lucza bądź potwierdza ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem graniczą­cym z pewnoś­cią. Gdy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da akredy­tację PCA i dzi­ała zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi nor­ma­mi EN ISO/IEC 17025, gwaran­tu­je to najwyższą jakość anal­iz.

mgr Bar­bara Proku­rat, ekspert ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Test na ustalenie ojcostwa cena — niska może być ceną początkową… Ukryte koszty badania DNA

500 zło­tych to częs­to także początkowy koszt tes­tu na ojcost­wo. Za takie pod­sta­wowe ele­men­ty jak wysył­ka zestawu w dowol­nie miejsce na świecie, przekazanie dodatkowej prób­ki, pobranie próbek w placów­ce, anal­izę 24 mark­erów DNA, wynik w języku pol­skim czy pro­file gene­ty­czne na wyniku (które są tak naprawdę dowo­dem z wyko­nanej anal­izy) częs­to trze­ba po pros­tu dopłacić.

Test na ustal­e­nie ojcost­wa cena — co jeszcze warto wiedzieć?

Koszt testu na ojcostwo – tanie badania naprawdę Cię kuszą? A co, jeśli…

 • Nieupoważniona osoba dowie się, że robisz test na ojcostwo?

Być może bard­zo zależy Ci na dyskrecji, w czym nie ma abso­lut­nie nic dzi­wnego. Na etapie wyboru lab­o­ra­to­ri­um nie zas­tanaw­iasz się jed­nak, jakie „śla­dy” może pozostaw­ić wykony­wane przez Ciebie badanie.

SMS z infor­ma­cją z lab­o­ra­to­ri­um, możli­wość płat­noś­ci tylko z kon­ta inter­ne­towego, udzie­le­nie infor­ma­cji o wykony­wanym bada­niu pier­wszej lep­szej dzwoniącej oso­bie, brak hasła bez­pieczeńst­wa… Nieste­ty ist­nieją placów­ki, które zupełnie nie dba­ją o Two­ją dyskrecję! Koszt tes­tu na ojcost­wo zwyk­le jest u nich bard­zo nis­ki…

Na co zwró­cić więc uwagę? Ważne, aby lab­o­ra­to­ri­um miało wdrożone pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa – obe­j­mu­jące np. tylko kon­takt zwrot­ny ze zlece­nio­daw­cą (na dane pozostaw­ione na pod­pisanym for­mu­la­rzu) czy ustal­e­nie hasła bez­pieczeńst­wa (które będziesz znał tylko Ty). Jeśli nie chcesz pozostaw­iać infor­ma­cji na kon­cie bankowym, dopy­taj też o możli­wość wyko­na­nia przekazu na pocz­cie.

 • Uzyskasz niepewny wynik?

Wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem niższym niż 99,9999% jest niez­god­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. W prak­tyce oznacza to, że uzna­je się go za niepewny i niejed­noz­naczny.

Gdy otrzy­masz taki wynik, nie rozwiejesz swoich wąt­pli­woś­ci. Konieczne będzie wyko­nanie bada­nia raz jeszcze – tym razem w renomowanym i akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um. W takiej sytu­acji zami­ast oszczędz­ić, zapłacisz więc pod­wójnie…

Tutaj znacze­nie mają takie czyn­ni­ki jak licz­ba anal­i­zowanych mark­erów (przy anal­izie 24 mark­erów wynik będzie jed­noz­naczny nawet przy bada­niu tylko ojca i dziec­ka), wdrożone pro­ce­dury i doświad­cze­nie lab­o­ran­tów. Częs­to nawet przy automatyza­cji tych wszys­t­kich pro­cesów udzi­ał osób z doświad­cze­niem jest bard­zo ważny, szczegól­nie w sytu­acji niety­powych spraw lub przy wyko­rzys­ta­niu różnorod­nych mate­ri­ałów DNA.  Sprawdź też, czy w placów­ce pracu­ją oso­by, które biorą udzi­ał w kon­fer­enc­jach i stale się doszkala­ją.

Co jeszcze jest ważne? Wyko­rzysty­wane odczyn­ni­ki, które powin­ny być najlep­szej jakoś­ci. Co istotne, pro­du­cent odczyn­ników określa, jakie ich iloś­ci należy wyko­rzys­tać. Ist­nieją przy­puszczenia, że lab­o­ra­to­ria ofer­u­jące tanie testy ojcost­wa opra­cowu­ją metody obniża­jące wyko­rzys­tanie tych odczyn­ników i tworzą tzw. odczyn­ni­ki “domowej” robo­ty – nieste­ty bez przeprowadzenia kon­troli, co może mieć wpływ na wynik.

 • Próbka od dziecka będzie niewystarczająca?

Rzad­ko widu­jesz się z dzieck­iem, masz do dys­pozy­cji tylko kil­ka próbek, a okazu­je się, że wybrane przez Ciebie lab­o­ra­to­ri­um nie potrafi wykon­ać bada­nia… W takiej sytu­acji tracisz jedyną szan­sę, by zyskać pewność! Bada­nia za 500 zło­tych częs­to tak się właśnie kończą.

Słabej jakoś­ci odczyn­ni­ki, niedoświad­c­zony per­son­el czy anal­iza tylko pod­sta­wowych próbek (np. wymaz, szc­zotecz­ka do zębów, krew) – to wszys­tko powodu­je, że bard­zo tanie bada­nia na mikrośladach częs­to się po pros­tu nie uda­ją.

Doświad­c­zone i sprawd­zone lab­o­ra­to­ri­um nie wyma­ga od Ciebie konkret­nych próbek. Możesz przekazać nawet nad­gryzione ciastko, pestkę z arbuza, inhala­tor czy nakład­kę na zęby.

A do tego kwes­t­ia finan­sowa… czy aby na pewno badanie kole­jnych próbek w razie niepowodzenia będzie bezpłatne? Przy bada­niu za 500 zło­tych każ­da kole­j­na prób­ka to konieczność doliczenia np. 300 zło­tych. Trochę droższy test zaw­iera zwyk­le gwarancję na prób­ki – czyli możli­wość dosła­nia kole­jnej bez żad­nych dodatkowych opłat.

 • Firma niedługo zniknie, a Ty będziesz potrzebować odpisu wyniku?

Na rynku testów na ojcost­wo co jak­iś czas pojaw­ia­ją się firmy, które kończą dzi­ałal­ność tak szy­bko, jak tylko ją rozpoczęły. Zwyk­le sprzeda­ją swo­je bada­nia w ser­wisach auk­cyjnych, a częs­to nie mają nawet stacjonarnych placówek, w których moż­na taki test wykon­ać…

A jeśli za rok, 2 czy 10 będziesz potrze­bować odpisu wyniku albo jakichś infor­ma­cji na tem­at Two­jego zlece­nia? Jeśli lab­o­ra­to­ri­um ist­nieje już dłuższy czas, na pewno je uzyskasz. Tym bardziej, że musi mieć również wdrożone określone pro­ce­dury archi­wiz­a­cji takich doku­men­tów.

Co wpływa na koszt ustalenia ojcostwa? 11 elementów

 • Brak ukry­tych kosztów – stała cena.
 • Badanie 24 mark­erów DNA.
 • Najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki.
 • Wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem min. 99,9999%.
 • Akredy­tac­ja PCA i zdobyte cer­ty­fikaty.
 • Bezpłatne kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu.
 • Placów­ki stacjonarne blisko miejs­ca zamieszka­nia. 
 • Badanie na pod­staw­ie dowol­nej prób­ki z DNA.
 • Gwaranc­ja na prób­ki (dzi­ałanie do skutku, aż do uzyska­nia wyniku).
 • Pod­wój­na kon­tro­la wyniku wyk­lucza­jącego ojcost­wo (badanie wykony­wane jest dwa razy).

Test na ustalenie ojcostwa cena — czy koszt testu na ojcostwo jest najważniejszy?

Pamię­taj, że test na ojcost­wo wykonu­jesz raz w życiu. Zas­tanów się więc, czy warto w tej sytu­acji kierować się tylko ceną? Cho­ci­aż na pier­wszy rzut oka koszt ustal­e­nia ojcost­wa w sprawd­zonym i akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um może wydawać się wyso­ki, min­i­mal­izu­jesz ryzyko dopłat, a przede wszys­tkim – niepewnego wyniku.

To może Cię zain­tere­sować: Gdzie zro­bisz test na ojcost­wo? [Lista placówek]


Czat

Koszt ustal­e­nia ojcost­wa – czy 500 zło­tych wystar­czy, by zyskać pewność?
5 (100%) 17 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badanie ojcostwa z krwi
Badanie ojcostwa z krwi

Badanie ojcostwa z krwi da się zrealizować już po 10. tygodniu ciąży. Izoluje się wtedy DNA dziecka z krwi matki...

Zamknij