img

Koszt ustalenia ojcostwa

Koszt ustalenia ojcostwa

Koszt ustal­e­nia ojcost­wa zwyk­le wynosi od ok. 600 do ok. 2500 zło­tych w przy­pad­ku real­iza­cji tes­tu po nar­o­dz­i­nach dziec­ka i od ok. 2000 do ok. 6000 zło­tych, jeśli badanie przeprowadza się w ciąży. Cena bada­nia na ojcost­wo, waha się w zależnoś­ci od rodza­ju bada­nia (pry­watne, w ciąży czy sądowe), rodza­ju mate­ri­ału DNA, licz­by badanych czy cza­su oczeki­wa­nia. Wpły­wa też na nią licz­ba anal­i­zowanych mark­erów DNA.

Koszt ustalenia ojcostwa do celów prywatnych

Koszt ustal­e­nia ojcost­wa do celów pry­wat­nych wynosi między ok. 600 zło­tych a ok. 2500 zło­tych. Skąd te roz­bieżnoś­ci? Wynika­ją one z różnic w sposo­bie i miejs­cu pobiera­nia próbek DNA (może to być wymaz z policz­ka albo mikroślad, np. włos z cebulka­mi ze szc­zot­ki do włosów), licz­by uczest­ników bada­nia oraz dodatkowych opcji w cenie. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją np. porady ekspertów, gwarancję na prób­ki czy przed­staw­ie­nie rezul­tatu w języku obcym.

Cena zależy też od cza­su czeka­nia na wynik, który w tes­tach ekspres to tylko 24–48 godzin. Warto sprawdz­ić także liczbę mark­erów anal­i­zowanych przez dane lab­o­ra­to­ri­um. Jeśli anal­izu­je się 24 mark­ery DNA, wynik będzie pewny nawet w przy­pad­ku bada­nia tylko dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Na koszt tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa wpły­wa­ją też cer­ty­fikaty uzyskane przez lab­o­ra­to­ri­um czy odczyn­ni­ki stosowane w anal­izie.

premiumLEX

REKLAMA

Koszt ustalenia ojcostwa do celów sądowych

Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa najczęś­ciej waha się między ok. 1400 a ok. 1800 zło­tych. Różnice są niewielkie i zależą od cza­su oczeki­wa­nia na wynik i dodatkowych opcji, np. porad prawnych. Test sądowy nie zostanie wyko­nany jed­nak za kilka­set zło­tych, ponieważ musi być zre­al­i­zowany z zachowaniem konkret­nej pro­ce­dury.

Pole­ga ona m.in. na pobiera­niu próbek w obec­noś­ci świad­ków czy dołącze­niu eksper­tyzy biegłego sądowego (ekspert ds. usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa) do wyniku.

Koszt ustalenia ojcostwa w ciąży

Ustal­e­nie ojcost­wa w ciąży to koszt ok. 2000–2500 zło­tych bądź ok. 6000 zło­tych. Cena zależy od tego, jakim sposobem pobier­ane są prób­ki mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka.

Mogą być pobrane w cza­sie badań pre­na­tal­nych (płyn owod­niowy) – wtedy na pod­staw­ie prób­ki moż­na sprawdz­ić też obec­ność ewen­tu­al­nych wad, np. zespołu Dow­na. Dru­gi sposób to pobranie krwi od mat­ki i wyi­zolowanie z niej DNA dziec­ka. Takie badanie może być wyko­nane już po 8. tygod­niu ciąży.

Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz raz na całe życie, więc warto wybrać dobre laboratorium!


Czat

Zobacz też: 

Koszt ustal­e­nia ojcost­wa
5 (100%) 8 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
badanie ojcostwa z krwi
Badanie ojcostwa z krwi

Badanie ojcostwa z krwi da się zrealizować już po 10. tygodniu ciąży. Izoluje się wtedy DNA dziecka z krwi matki...

Zamknij
,,,