img

Badanie DNA na ojcostwo

badanie dna na ojcostwo

Badanie DNA na ojcost­wo to test gene­ty­czny, który pozwala jed­noz­naczne i całkowicie pewnie wyk­luczyć lub potwierdz­ić ojcost­wo. Moż­na zre­al­i­zować go do celów pry­wat­nych (po urodze­niu dziec­ka bądź w ciąży) lub do celów sądowych. Korzys­ta się z próbek z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanych osób.

Badanie DNA na ojcostwo – na czym polega?

Najpierw pobier­ane są prób­ki DNA od mężczyzny, dziec­ka i ewen­tu­al­nie mat­ki (rodzaj próbek zależy od rodza­ju tes­tu: moż­na wyko­rzys­tać mikrośla­dy – np. uży­wany smoczek, wymazy z policz­ka, krew lub płyn owod­niowy czy kos­mówkę), a później usta­la się pro­file gene­ty­czne. Na pro­file DNA mówi się „gene­ty­czne odcis­ki pal­ca”, gdyż każdy człowiek ma swój unikalny. Dodatkowo dziedz­iczy się je po rodz­i­cach (pół na pół od mat­ki i ojca). Następ­ny etap bada­nia DNA ojcost­wo to porów­nanie pro­fili, by jed­noz­nacznie określić pokrewieńst­wo.

Badania DNA na ojcostwo – rodzaje badań

Bada­nia DNA na ojcost­wo mogą zostać przeprowad­zone w ciąży albo po urodze­niu się dziec­ka. Po nar­o­dz­i­nach moż­na zle­cić je pry­wat­nie bądź do celów sądowych. Wybór tes­tu zależy od konkret­nej sytu­acji. Badanie w ciąży wykony­wać moż­na już po 10. tygod­niu ciąży. Pobiera się wtedy krew od mat­ki (i potem izolu­je DNA dziec­ka) lub frag­men­ty kos­mów­ki czy płynu owod­niowego, a także mate­ri­ał gene­ty­czny kobi­ety i mężczyzny. Test wykony­wany pry­wat­nie po nar­o­dz­i­nach moż­na zle­cić anon­i­mowo. Nie wyma­ga on także bada­nia mat­ki, a próbka­mi mogą być wymazy z policz­ka albo mikrośla­dy. Badanie DNA na ojcost­wo do celów sądowych real­izu­je się nato­mi­ast z zachowaniem określonej pro­ce­dury, a do wyniku konieczne jest dołącze­nie spec­jal­nej eksper­tyzy.

Badanie DNA na ojcostwo – o czym mówi wynik?

Rezul­tat bada­nia DNA na ojcost­wo przekazu­je, czy dany mężczyz­na to bio­log­iczny ojciec danego dziec­ka. Na tej pod­staw­ie potwierdza bądź wyk­lucza się ojcost­wo w sposób całkowicie jed­noz­naczny. Wystar­czy wykon­ać jeden test w życiu, by mieć pewność i zyskać spokój na zawsze. Geny nigdy się nie zmieni­a­ją i ustalone są już w życiu płodowym, więc wynik takiego bada­nia zawsze będzie iden­ty­czny. Rezul­tat zawsze jest także pewny – nie ma znaczenia rodzaj użytej do bada­nia prób­ki ani czas wyko­na­nia bada­nia.

Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać dobre laboratorium!REKLAMA

Zobacz też: 

Badanie DNA na ojcost­wo
4 (80%) 1 Czy artykuł okazał się pomoc­ny?
Przeczy­taj więcej:

1 komentarz

  1. zro­bić test to nie wszys­tko, trze­ba jeszcze pobrać próbkę na którą nie zgadza się dru­ga strona, sądy i proku­ra­torzy też nie chcą się angażować w wymusze­nie tego tes­tu. Innej możli­woś­ci nie ma, chy­ba że dedek­tyw.

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
jak zrobić badanie ojcostwa
Jak zrobić badanie ojcostwa?

Jak zrobić badanie ojcostwa? W zależności od sytuacji wykonywane badanie może być prywatne, w ciąży lub do celów sądowych. Test...

Zamknij