img

Test DNA na ojcostwo

Test DNA na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja: 10 listopa­da 2016 r. 

Test DNA na ojcost­wo to badanie, pod­czas którego usta­lane są pro­file gene­ty­czne dziec­ka, mężczyzny i ewen­tu­al­nie mat­ki. W tym celu lab­o­ra­to­ri­um anal­izu­je pobrane wcześniej prób­ki DNA. Następ­nie wszys­tkie uzyskane pro­file porównu­je ze sobą i na tej pod­staw­ie stwierdza, czy między badany­mi ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo.

Test DNA na ojcostwo — czy jest dokładny?

Tak! Bada­nia gene­ty­czne są bard­zo dokładne. Jak dotąd nie udało się wymyślić jeszcze metody, która była­by wstanie pre­cyzyjniej niż test DNA na ojcost­wo określić, czy dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka. Wynik, który otrzy­mu­je się po takiej anal­izie albo wyk­lucza to ojcost­wo na 100%, albo potwierdza je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,9999%. Jest więc całkowicie pewny i jed­noz­naczny.

Testy DNA na ojcostwo — co powoduje, że są aż tak skuteczne?

Pro­fil gene­ty­czny, który porównu­je się w teś­cie na ojcost­wo jest charak­terysty­czny i unikalny dla każdego człowieka. Skła­da się z mark­erów DNA (odcinków DNA), które dziedz­ic­zone są w połowie po matce i w połowie po ojcu — w pro­filu gene­ty­cznym dziec­ka zna­j­du­ją się mark­ery pochodzące od obo­j­ga rodz­iców. Każdy pro­fil gene­ty­czny powin­no tworzyć min­i­mum 16 mark­erów. Test DNA na ojcost­wo jest jed­nak najbardziej pre­cyzyjny, jeśli skła­da się on z 24 mark­erów. Wynik bada­nia jest wtedy pewny, nawet jeśli brały w nim udzi­ał tylko dwie oso­by — dom­nie­many ojciec wraz z dzieck­iem.

Test DNA na ojcostwo — opcji do wyboru jest kilka

Test DNA na ojcost­wo może być wyko­nany w cza­sie ciąży, po urodze­niu, a nawet po śmier­ci badanej oso­by. Może być też zle­cony pry­wat­nie, z pobraniem próbek w domu, lub na potrze­by pro­ce­su sądowego i wtedy prób­ki pobiera się już w placów­ce. Pac­jen­tom, którzy wybrali test pry­wat­ny lab­o­ra­to­ria wysyła­ją spec­jalne zestawy z wymazówka­mi. Wystar­czy włożyć taką wymazówkę do jamy ustanej, potrzeć kil­ka razy wewnętrzną stronę policz­ka i gotowe. Jest to opc­ja bard­zo kom­for­towa, ponieważ oso­ba wykonu­ją­ca badanie może sama wybrać czas i miejsce pobra­nia wymazu. Oczy­wiś­cie jeśli chce, może też udać się do punk­tu pobrań i sko­rzys­tać z pomo­cy per­son­elu medy­cznego.

Sądowym testom na ojcost­wo towarzyszy już cała for­mal­na pro­ce­du­ra, jed­nak dzię­ki niej wyni­ki tych badań mają pełną moc dowodową (rezul­tat tes­tu pry­wat­nego może być wstęp­nym dowo­dem w spraw­ie). Wszyscy uczest­ni­cy sądowego tes­tu na ojcost­wo  (dziecko, dom­nie­many ojciec oraz mat­ka dziec­ka) przy­chodzą do wskazanej placów­ki medy­cznej, gdzie wyk­wal­i­fikowany per­sonel w obec­ności świad­ków pobiera prób­ki niezbędne do bada­nia. Zan­im to jed­nak nastąpi pra­cown­i­cy lab­o­ra­to­ri­um sprawdza­ją jeszcze tożsamość osób biorą­cych w nim udzi­ał, dlat­ego muszą oni stanow­ić się na pobranie z aktu­al­ny­mi doku­men­tami tożsamoś­ci.

Ci mężczyźni, których dzieci mają się dopiero urodz­ić, mogą wykon­ać takie badanie jeszcze w cza­sie ciąży. Mate­ri­ał gene­ty­czny dziec­ka izolowany jest wtedy z krwi mat­ki lub z płynu owod­niowego. Przy czym krew moż­na pobrać wcześniej, bo już po osiąg­nię­ciu 10. tygod­nia ciąży, z kolei płyn owod­niowy pobiera się w 15 tygod­niu.

Testy DNA na ojcostwo można wykonać praktycznie z każdej próbki

Doświad­c­zone lab­o­ra­to­ria potrafią wyi­zolować DNA nie tylko z wymazu z policz­ka, ale też z cebulek włosowych, śladów krwi, spermy, zuży­tych chus­teczek higien­icznych, pusz­ki po napo­ju, a nawet ust­ni­ka papierosa czy baloni­ka. W związku z tym, że na każdej z tych próbek zna­j­du­je się iden­ty­czne DNA, wszys­tkie tak samo dobrze nada­ją się do bada­nia.


Zobacz też:

 

Test DNA na ojcost­wo
4 (80%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

2 komentarze

  1. Witam,
    Mam pytanie do kogoś kto był już w takiej sytu­acji. Otóż chci­ałbym sprawdz­ić czy dziecko którego jestem ojcem (na papierku) jest fak­ty­cznie moim bio­log­icznym dzieck­iem. Wiem że muszę zro­bić bada­nia gene­ty­czne DNA. Proszę o infor­ma­cję o jakimś dobrym i pro­fesjon­al­nym lab­o­ra­to­ri­um. Ile trwa­ją takie bada­nia na ojcost­wo? Chodzi mi konkret­nie o czas oczeki­wa­nia na wyni­ki. Dobrze by było jak by ktoś pole­cił lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne zna­j­du­jące się na tere­nie Krakowa bo chci­ałbym pode­jść tam oso­biś­cie. Ewen­tu­al­nie w okol­i­cy.

    Odpowiedz
  2. W Krakowie może Pan zro­bić badanie na miejs­cu, infor­ma­c­je i kon­takt są tutaj https://testynaojcostwo.pl/pewny-test-na-ojcostwo-krakow/. Na wynik bada­nia czeka się kil­ka dni. Poz­draw­iamy

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sekwencjonowanie DNA
Sekwencjonowanie DNA

Sekwencjonowanie DNA Sekwencjonowanie DNA to odczytywanie i sekwencji w cząsteczkach DNA. Sekwencje są parami nukleotydów (zasad) – podczas sekwencjonowania określa...

Zamknij