img

Centrum Genetyki GenLab — najlepsze testy na ojcostwo w Warszawie!

testy na ojcostwo Warszawa

W Gen­Lab wykonasz pewne testy na ojcost­wo: dla włas­nej wiedzy, na potrze­by sądu, bada­nia na ojcost­wo w ciąży, a nawet testy gene­ty­czne bez prób­ki od potenc­jal­nego ojca, np. po jego śmier­ci. Dlaczego warto wybrać Gen­Lab?

Badanie ojcostwa na miejscu w Warszawie

Mieszkańców stol­i­cy zaprasza­my do Głównego Punk­tu Pobrań Gen­Lab w Cen­trum Zdrowia Ursynów przy uli­cy Indiry Gand­hi 11. Wiz­y­ty umaw­iamy nawet w dniu rejes­tracji. Na miejs­cu — szy­bko i wygod­nie — pobierzesz prób­ki do bada­nia ojcost­wa (stan­dar­d­owo są to wymazy z policz­ka), a także odbierzesz oso­biś­cie wynik.

Test na ojcostwo wykonasz także ze szczoteczki do zębów, gryzaka dziecięcego i innych próbek

Może to być rozwiązanie w sytu­acji, gdy pobranie takich próbek było­by bardziej przy­jazne dla dziec­ka. Próbkę nie­s­tandar­d­ową możesz przynieść wtedy do przy­chod­ni, a na miejs­cu pobierzesz wymaz z policz­ka od siebie. Badanie z próbek nie­s­tandar­d­owych moż­na wykon­ać również, gdy potenc­jal­ny ojciec nie żyje, a rodz­i­na dys­ponu­je przed­mio­ta­mi, które do niego należały np. maszynką do gole­nia, niedopałka­mi papierosów czy szc­zoteczką do zębów. Badanie ojcost­wa nieza­leżnie od prób­ki daje pewny i wiary­god­ny wynik.

Domowy zestaw pobraniowy – kurierem na dowolny adres, w aptece, w przychodni i w paczkomacie

Jeżeli wolisz pobrać prób­ki samodziel­nie w warunk­ach domowych, wów­czas Gen­Lab umożli­wia kil­ka form odbioru zestawu pobran­iowego: na miejs­cu w przy­chod­ni, kuri­erem na wskazany adres domowy, w aptece lub w paczko­ma­cie. Sam możesz zde­cy­dować, która opc­ja będzie dla Ciebie najbardziej kom­for­towa.

Test na ojcost­wo w Warsza­wskim Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab możesz zle­cić nawet jeśli mieszkasz za granicą. Odległość nie ma tutaj więk­szego znaczenia — prób­ki moż­na bez­piecznie przesyłać w kop­er­cie pocztą. Real­iza­c­ja bada­nia dla pac­jen­tów z zagrani­cy prze­b­ie­ga tak samo jak w przy­pad­ku pac­jen­tów z Pol­s­ki, z tą tylko różnicą, że zestaw, a potem również wynik tes­tu wysłany zosta­je na adres zagraniczny.

Zależy Ci na dyskrecji? Wybierz anonimowe badanie ojcostwa

Nie będziesz wtedy musi­ał wpisy­wać imion, nazwisk i numerów pesel uczest­ników bada­nia. Skąd będzie wiado­mo kto jest kim? Oso­by te zostaną oznac­zone jako: „dom­nie­many ojciec” i „ dziecko”. Anon­i­mowe badanie ojcost­wa możesz zro­bić, gdy pobierasz prób­ki w przy­chod­ni lub samodziel­nie w domu. Wypełnij wtedy for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia anon­i­mowego.

Pewny test na ojcostwo w czasie ciąży

Pry­watne badanie ojcost­wa możesz zle­cić jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka. Próbkę do pre­na­tal­nego bada­nia ojcost­wa może stanow­ić krew mat­ki, płyn owod­niowy lub frag­ment kos­mów­ki. Wynik anal­izy przeprowad­zonej jeszcze w cza­sie ciąży jest tak samo pewny jak badanie już po urodze­niu dziec­ka. Zadz­woń do nas i dowiedz się więcej !

Sądowy test na ojcostwo – jego wynik jest dowodem w sądzie

Jeśli wynik bada­nia ojcost­wa chci­ałbyś wyko­rzys­tać w sądzie jako pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie, np. o spadek, ali­men­ty itp., Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab daje Ci możli­wość wyko­na­nia bada­nia ojcost­wa z pełną pro­ce­durą sądową (uczest­nict­wo 3 osób w bada­niu — dziecko, potenc­jal­ny ojciec i mat­ka, pobór próbek w przy­chod­ni, obec­ność świad­ków i eksper­tyza biegłego do wyniku).

Rea­sumu­jąc, wybór Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab niesie ze sobą wiele korzyś­ci. Warsza­wskie Cen­trum to nie tylko sze­ro­ki wach­larz możli­woś­ci, jeśli chodzi o wykony­wane bada­nia ojcost­wa, ale też wygo­da i pro­fesjon­al­izm. Gen­Lab jest dobrym wyborem dla wszys­t­kich pac­jen­tów, którzy chcieli­by wykon­ać badanie gene­ty­czne w Warsza­w­ie.

Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab spec­jal­izu­je się w pry­wat­nych oraz sądowych tes­tach na ojcost­wo już od pon­ad 10 lat. Więcej infor­ma­cji dostęp­nych jest na stron­ie inter­ne­towej www.genlab.pl Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na: 881–378-534, (22) 100 36 15

logo_genlab

 

 

 


 

Zobacz też:

Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab — najlep­sze testy na ojcost­wo w Warsza­w­ie!
3.4 (68.57%) 7 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
eurogen testy na ojcostwo
Testy na ojcostwo w Gdańsku – tylko z Centrum Badań Genetycznych EuroGen!

Gdańskie Centrum Badań Genetycznych EuroGen realizuje pewne badania DNA na ojcostwo. W ofercie Centrum znajdują się testy prywatne (dla własnej...

Zamknij