img

Blog

jak potwierdzić ojcostwo

Jak potwierdz­ić ojcost­wo? To pytanie zada­je sobie wiele osób… Może anal­izu­jąc podobieńst­wo wiz­ualne albo sprawdza­jąc grupy krwi? Nie! Najpewniejszym sposobem jest test gene­ty­czny. Jako jedyny pozwala jed­noz­nacznie wskazać, czy badane dziecko pochodzi od badanego mężczyzny. A chy­ba chcesz mieć całkow­itą pewność, praw­da? Jak potwierdz­ić ojcost­wo? Ustal­e­nie ojcost­wa DNA Zas­tanaw­iasz się,…

Czytaj więcej
badania na ojcostwo cena

Chcesz zro­bić badanie ojcost­wa? Cena jest ter­az jed­nym z czyn­ników, na które zwracasz uwagę. Moż­na śmi­ało powiedzieć, że jed­nym z ważniejszych. Czy jed­nak 500 zło­tych wystar­czy, by mieć jed­noz­naczny wynik? Bada­nia na ojcost­wo cena – sprawdź, na co zwró­cić uwagę przy wyborze tes­tu i jakie ele­men­ty mają wpływ na jego…

Czytaj więcej
czy to mój wnuk

Czy to mój wnuk?” Coraz częś­ciej zdarza­ją się sytu­acje, kiedy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci co do pokrewieńst­wa… z włas­nym wnukiem. To rodzi m.in. wąt­pli­woś­ci co do tego, komu przepisać spadek. W takiej sytu­acji znalazł się jeden z moich czytel­ników – Pan Maciej. „Syn­owa miała romans…” „Później urodz­ił się wnuk –…

Czytaj więcej
wynik prywatnego testu na ojcostwo w sądzie

Zas­tanaw­iasz się, czy możesz wyko­rzys­tać w sądzie wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo? W bada­niu mogą wziąć udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko, więc nie zle­casz tes­tu do celów sądowych? A może potrze­bu­jesz dowodu, żeby rozpocząć sprawę np. o zaprzecze­nie ojcost­wa? Wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo w sądzie – czy moż­na go…

Czytaj więcej
badanie na pokrewieństwo

Niedawno zgłosiła się do mnie Mag­da (imię zmienione), która chce udowod­nić dzi­ad­kom (rodz­i­com byłego part­nera), że jej syn jest rzeczy­wiś­cie ich wnukiem. Ojciec dziec­ka nie żyje, rodz­i­na od daw­na nie utrzy­mu­je kon­tak­tów. Kobi­eta chce to jed­nak zmienić, by chło­piec poz­nał rodz­inę swo­jego taty. Czy moż­na sprawdz­ić, czy dziecko rzeczy­wiś­cie jest…

Czytaj więcej
test na ojcostwo a przeziębienie

Jesteś przez­iębiony, masz grypę, rozłożyła Cię angi­na… ale chcesz pobrać próbkę do tes­tu na ojcost­wo? A może to dziecko właśnie się roz­chorowało? Nie ma prob­le­mu! Przez­ię­bi­e­nie czy inna choro­ba nie ma żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia gene­ty­cznego. Bez wzglę­du na stan zdrowia rezul­tat będzie zawsze taki sam – pewny i…

Czytaj więcej
statyny skutki uboczne

Pamię­tasz mój artykuł na tem­at zespołu Gilber­ta – jed­nego z najczęst­szych schorzeń gene­ty­cznych? Może powodować nie tylko żół­taczkę, ale też niepraw­idłową reakcję na niek­tóre sub­stanc­je lecznicze. Jed­ny­mi z takich właśnie sub­stancji są statyny, czyli leki wyko­rzysty­wane przy wysokim poziomie cho­les­terolu. Zaży­wasz statyny lub lekarz ma zami­ar właśnie je u Ciebie…

Czytaj więcej
świadomość pochodzenia

Pewność co do ojcost­wa i świado­mość pochodzenia zapew­nia każde­mu człowiekowi poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spoko­ju. Umożli­wia więc dziecku praw­idłowy rozwój i min­i­mal­izu­je ryzyko pojaw­ienia się prob­lemów emocjon­al­nych. Warto zapewnić mu więc możli­wość poz­na­nia obo­j­ga rodz­iców i poz­na­nia his­torii jego pochodzenia. Świado­mość pochodzenia – dziecko powin­no znać zarówno mamę, jak i tatę…

Czytaj więcej
kto jest ojcem mojego dziecka

Jeśli towarzyszy Ci pytanie „kto jest ojcem mojego dziec­ka?”, poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spokój zosta­ją całkowicie zabur­zone. Brak pewnoś­ci co do ojcost­wa i wąt­pli­woś­ci, który z part­nerów to ojciec, wywołu­ją także duży stres. Te uczu­cia i emoc­je nieko­rzyst­nie wpły­wa­ją na Twój stan psy­chiczny, Two­je relac­je z otocze­niem, a także na rozwój…

Czytaj więcej
jak wykryć zdradę

Jak wykryć zdradę? Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy twój part­ner lub part­ner­ka Cię zdradza, możesz wykon­ać prosty i szy­b­ki test. Wystar­czy zebrać prób­ki takie jak np. bieliz­na czy poś­ciel i dostar­czyć je do lab­o­ra­to­ri­um. Test pole­ga na wykryciu obec­noś­ci nasienia na próbce i ustal­e­niu, od kogo ona pochodzi. Jak wykryć zdradę?…

Czytaj więcej