img

Blog

Bada­nia gene­ty­czne to nie tylko testy na ojcost­wo. Dzię­ki anal­izie naszych genów może­my m.in. sprawdz­ić predys­pozy­c­je do zachorowa­nia czy wykryć chorobę na bard­zo wczes­nym etapie i zyskać szan­sę na wprowadze­nie pro­fi­lak­ty­ki i leczenia. Jed­nym z najczęst­szych schorzeń gene­ty­cznych jest zespół Gilber­ta, który doty­czy aż 1 na 20 osób [1]. Na…

Czytaj więcej
co dzieci dziedziczą po rodzicach

Dziecko dziedz­iczy DNA po rodz­i­cach – połowę po mamie i połowę po tacie. Prze­j­mu­je więc niek­tóre cechy fizy­czne, zdol­noś­ci i tal­en­ty czy predys­pozy­c­je do pojaw­ienia się różnych chorób (np. celi­akii czy nowot­worów). Nie oznacza to jed­nak, że dziecko już na pier­wszy rzut oka musi być podob­ne do rodz­iców, ponieważ dziedz­icze­nie…

Czytaj więcej
badania na ojcostwo na NFZ

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy moż­na wykon­ać bada­nia na ojcost­wo na NFZ. Nieste­ty – nie ma takiej możli­woś­ci. Dlaczego? Bada­nia wykony­wane w ramach Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia są bada­ni­a­mi medy­czny­mi. Czyli taki­mi, które mają na celu wykrycie chorób i poprawę stanu zdrowia pac­jen­ta. Test na ojcost­wo nie należy do tego…

Czytaj więcej
pomyłka przy in vitro

Hania przyszła na świat w 2014 roku z liczny­mi wada­mi wrod­zony­mi. Nieste­ty szy­bko okaza­ło się też, że nastąpiła pomył­ka przy in vit­ro – zapłod­niono niewłaś­ci­wą komórkę jajową, co wykaza­ły bada­nia DNA. Rodz­i­com Hani nie udało się dojść do porozu­mienia ze szpi­talem i ubez­pieczy­cielem. Ter­az doma­ga­ją się odszkodowa­nia 3 mil­ionów zło­tych…

Czytaj więcej
500 plus dokumenty

W tym roku przez inter­net wnios­ki o 500 plus moż­na składać już od 1 lip­ca. Jeśli chcesz otrzy­mać świad­cze­nie na drugie i każde kole­jne dziecko, to zwyk­le jedyny niezbęd­ny doku­ment. Gdy starasz się o 500 zło­tych na pier­wsze dziecko, wyma­gane jest przed­staw­ie­nie też innych zaświad­czeń. 500 plus doku­men­ty – sprawdź,…

Czytaj więcej
zrobiłam test na ojcostwo w ciąży

Nigdy nie zapom­nę dnia 6 czer­w­ca 2016 roku – to właśnie wtedy dowiedzi­ałam się, że jestem w ciąży. I byłam przeszczęśli­wa! Wszys­tko w końcu zaczęło się w moim życiu układać! Z tyłu głowy kołatała się tylko jed­na, lekko niepoko­ją­ca, myśl: czy aby na pewno ojcem dziec­ka jest mój nowy part­ner?…

Czytaj więcej
rejestracja dziecka przez internet

Zostałeś właśnie tatą i chcesz zare­je­strować swo­jego potom­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego? Do tej pory konieczne było staw­ie­nie się tam oso­biś­cie, ale… od 1 czer­w­ca 2018 nie musisz w tym celu nawet wychodz­ić z domu! Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net – jak to zro­bić krok po kroku? Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net…

Czytaj więcej
Palenie papierosów przed testem na ojcostwo

Pal­isz papierosy i zas­tanaw­iasz się, czy ma to jak­iś wpływ na wynik bada­nia gene­ty­cznego? Warto wiedzieć, że pale­nie papierosów przed testem na ojcost­wo nie wpły­wa na wynik bada­nia i nie ma żad­nego znaczenia dla DNA. Może się jedynie zdarzyć, że – jeśli wykonu­jesz badanie na pod­staw­ie wymazu z policz­ka –…

Czytaj więcej
,,,