Blog

pomyłka przy in vitro

Hania przyszła na świat w 2014 roku z liczny­mi wada­mi wrod­zony­mi. Nieste­ty szy­bko okaza­ło się też, że nastąpiła pomył­ka przy in vit­ro – zapłod­niono niewłaś­ci­wą komórkę jajową, co wykaza­ły bada­nia DNA. Rodz­i­com Hani nie udało się dojść do porozu­mienia ze szpi­talem i ubez­pieczy­cielem. Ter­az doma­ga­ją się odszkodowa­nia 3 mil­ionów zło­tych…

Czytaj więcej
500 plus dokumenty

W tym roku przez inter­net wnios­ki o 500 plus moż­na składać już od 1 lip­ca. Jeśli chcesz otrzy­mać świad­cze­nie na drugie i każde kole­jne dziecko, to zwyk­le jedyny niezbęd­ny doku­ment. Gdy starasz się o 500 zło­tych na pier­wsze dziecko, wyma­gane jest przed­staw­ie­nie też innych zaświad­czeń. 500 plus doku­men­ty – sprawdź,…

Czytaj więcej
zrobiłam test na ojcostwo w ciąży

Nigdy nie zapom­nę dnia 6 czer­w­ca 2016 roku – to właśnie wtedy dowiedzi­ałam się, że jestem w ciąży. I byłam przeszczęśli­wa! Wszys­tko w końcu zaczęło się w moim życiu układać! Z tyłu głowy kołatała się tylko jed­na, lekko niepoko­ją­ca, myśl: czy aby na pewno ojcem dziec­ka jest mój nowy part­ner?…

Czytaj więcej
rejestracja dziecka przez internet

Zostałeś właśnie tatą i chcesz zare­je­strować swo­jego potom­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego? Do tej pory konieczne było staw­ie­nie się tam oso­biś­cie, ale… od 1 czer­w­ca 2018 nie musisz w tym celu nawet wychodz­ić z domu! Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net – jak to zro­bić krok po kroku? Rejes­trac­ja dziec­ka przez inter­net…

Czytaj więcej
Palenie papierosów przed testem na ojcostwo

Pal­isz papierosy i zas­tanaw­iasz się, czy ma to jak­iś wpływ na wynik bada­nia gene­ty­cznego? Warto wiedzieć, że pale­nie papierosów przed testem na ojcost­wo nie wpły­wa na wynik bada­nia i nie ma żad­nego znaczenia dla DNA. Może się jedynie zdarzyć, że – jeśli wykonu­jesz badanie na pod­staw­ie wymazu z policz­ka –…

Czytaj więcej
Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo można wykorzystać w sądzie

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie. Chodzi szczegól­nie o badanie, w którym biorą udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko. Panu­je przeko­nanie, że nie, że konieczny jest test z pełną pro­ce­durą sądową. A co jeśli powiem, że… wynik bada­nia pry­wat­nego też może być…

Czytaj więcej
500 plus na pierwsze dziecko

Dziś omaw­iam tem­at, o który w wiado­moś­ci poprosił mnie jeden z Was. To chy­ba zagad­nie­nie, które budzi najwięcej emocji: kiedy rodz­ice mogą sko­rzys­tać z 500 plus na pier­wsze dziecko? Tym bardziej, że z założe­nia pro­gram Rodz­i­na 500+ jest pomocą mate­ri­al­ną przyz­nawaną na dziecko drugie i każde kole­jne do ukończenia 18.…

Czytaj więcej
500+

Jesteś już rodz­icem lub niedłu­go nim zosta­niesz? Z włas­nego doświad­czenia wiem, że w takiej sytu­acji intere­su­jące sta­ją się kwest­ie pomo­cy mate­ri­al­nej dla rodzin z dzieć­mi. Jed­nym z głównych pro­gramów państ­wa jest Rodz­i­na 500+. Na czym on pole­ga i komu przysługu­je 500 zł na dziecko? Rodz­i­na 500+ – 500 zło­tych na…

Czytaj więcej
test DNA

Test DNA to najpewniejszy sposób, by sprawdz­ić, czy między badany­mi osoba­mi ist­nieje pokrewieńst­wo. Dzię­ki anal­izie genów możesz m.in. jed­noz­nacznie ustal­ić, czy jesteś bio­log­icznym ojcem dziec­ka. Poz­naj 5 zaskaku­ją­cych cieka­wostek na tem­at bada­nia na ojcost­wo! 1. Test DNA na ojcost­wo wykonasz jeszcze… przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka A dokład­niej od 8 tygod­nia ciąży!…

Czytaj więcej
,,,