img

Blog

test na ojcostwo z danymi osobowymi

Chcesz zro­bić test na ojcost­wo za 500 zło­tych, który będzie anon­i­mowy – mimo tego, że pobierasz wymazy z policz­ka? Na Twoim wyniku nie będzie danych osobowych, a opisy, np. „dziecko” i „ojciec” czy „oso­ba A” i „oso­ba B”. Ter­az może Ci to nie przeszkadzać – wyda­je Ci się, że badanie…

Czytaj więcej
test na ojcostwo a leki, czy leki mogą zmienić wynik testu na ojcostwo

Sto­su­jesz leki – czy to z powodu chwilowego przez­ię­bi­enia czy choro­by przewlekłej? A może to dziecko jest lec­zone? Być może zas­tanaw­iasz się, jaki będzie ich wpływ na wynik tes­tu na ojcost­wo. W końcu chcesz, by wynik na pewno był jed­noz­naczny. Spoko­jnie! Zaży­wane leki nie mają żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia…

Czytaj więcej
wynik potwierdzajacy ojcostwo

Kiedy wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo jest pewny? Musi być zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Zobacz filmik i dowiedz się, co mówi o tym dr Pauli­na Wolańs­­ka-Nowak – ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Spis treś­ci: Kiedy wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo jest pewny? [FILM

Czytaj więcej
test na ojcostwo dyskretnie

Chcesz zro­bić test na ojcost­wo dyskret­nie? Nie ma w tym nic dzi­wnego! Aby dyskrec­ja była zachowana, musisz jed­nak wybrać odpowied­nie lab­o­ra­to­ri­um. Pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa i dyskrecji nie są nieste­ty wdrożone wszędzie.… Na co zwró­cić uwagę i co zapewni Ci dyskrecję w cza­sie real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo? Sprawdź! Spis treś­ci: Poufność kon­tak­tu…

Czytaj więcej
dlaczego warto zrobić test na ojcostwo

Zas­tanaw­iasz się, dlaczego warto zro­bić test na ojcost­wo? Wynik tego bada­nia pozwala nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale niesie za sobą też szereg innych korzyś­ci! Chodzi przede wszys­tkim o te psy­cho­log­iczne i emocjon­alne, które mają wpływ na spokój i kom­fort życia. Poz­naj 6 najważniejszych zalet wyko­na­nia bada­nia DNA. Dlaczego warto…

Czytaj więcej
Badania DNA pokrewieństwa

Czy jesteśmy rodzeńst­wem? Czy to na pewno dziecko mojego syna? Czy między dzi­ad­ka­mi a wnukiem ist­nieją więzy krwi? Bada­nia DNA pokrewieńst­wa PDF – pobierz bezpłat­ny porad­nik i zyskaj odpowiedzi na te i inne pyta­nia! Bada­nia DNA pokrewieńst­wa PDF – z porad­ni­ka dowiesz się przede wszys­tkim… jakie relac­je moż­na zbadać? dlaczego…

Czytaj więcej
święta po rozwodzie

Świę­ta po roz­wodzie nie należą do najłatwiejszych… Trud­no ustal­ić sposób i miejsce spędza­nia tego okre­su, dlat­ego odpowied­nio wcześnie warto wszys­tko zaplanować. Oto 4 przy­datne wskazów­ki, które pomogą Ci przetr­wać Boże Nar­o­dze­nie! 1. Zaplanuj Świę­ta – i nie odkładaj tego na ostat­nią chwilę To poz­woli Ci uniknąć nieprzy­jem­nej atmos­fery i niezręcznych…

Czytaj więcej
test na ojcostwo z zagranicy

Jak najbardziej! Akredy­towane i cer­ty­fikowane lab­o­ra­to­ria kieru­ją swo­je ofer­ty także do osób, które mieszka­ją za granicą. Jeśli chcesz wykon­ać test na ojcost­wo z zagrani­cy, nie musisz nawet przy­jeżdżać do Pol­s­ki! Sprawdź, jak zamówić taki test i jak wyglą­da pro­ce­du­ra – bez wzglę­du na to, gdzie mieszkasz. Test na ojcost­wo z…

Czytaj więcej
akredytacja PCA

Jeśli decy­du­jesz się na wyko­nanie bada­nia w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, masz pewność wyniku i najwyższej jakoś­ci anal­iz. Wyda­je się proste? Dla osób zle­ca­ją­cych test na ojcost­wo tak. Ale lab­o­ra­to­ri­um decy­du­jące się na przys­tąpi­e­nie do pro­ce­su akredy­tacji musi spełnić szereg wyma­gań… Akredy­tac­ja PCA – co to tak naprawdę oznacza? Test…

Czytaj więcej
czy to moja rodzina

Czy to moja rodz­i­na – co robić, gdy to pytanie nie daje spoko­ju? Bada­nia DNA pozwala­ją ustal­ić nie tylko ojcost­wo, ale też sprawdz­ić, czy np. dzi­ad­kowie i wnu­ki są ze sobą spokrewnieni, czy w żyłach rodzeńst­wa fak­ty­cznie „płynie ta sama krew” lub czy odnaleziona po lat­ach kobi­eta jest naprawdę matką…

Czytaj więcej
Porozmawiaj o badaniu