Blog

test ojcostwa

Zas­tanaw­iasz się, czy warto wykon­ać test ojcost­wa? Pamię­taj, że to najpewniejszy sposób, by sprawdz­ić, czy badany mężczyz­na to bio­log­iczny ojciec badanego dziec­ka. Poz­naj 5 najważniejszych zalet wyko­na­nia takiego bada­nia! 1. Zysku­jesz pewność na zawsze Anal­i­zowane w bada­niu na ojcost­wo frag­men­ty DNA są niezmi­enne – nie ma więc znaczenia, kiedy wykonasz…

Czytaj więcej
nietolerancja glutenu

Masz kłopo­ty z potencją, spad­kiem libido, a może niepłod­noś­cią i bezskutecznie szukasz ich przy­czyny? Sprawdź, czy za Two­je kłopo­ty nie odpowia­da trwała nietol­er­anc­ja glutenu — celi­akia. Mało kto wie, że to nie zwykła aler­gia, a niebez­piecz­na choro­ba doty­czą­ca również dorosłych! Impo­tenc­ja, spadek libido i inne objawy Trwała nietol­er­anc­ja glutenu więk­szoś­ci…

Czytaj więcej
kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeńst­wie to nieste­ty zwyk­le nieodłącz­na część związku. Utrzy­manie ide­al­nej relacji przez długie lata nie jest prze­cież możli­we – zmieni­amy się, zmieni­a­ją się nasze oczeki­wa­nia, w życiu zdarza­ją się różne (częs­to przykre) sytu­acje. To wszys­tko wpły­wa na relację. Poz­naj rodza­je kryzysów i pamię­taj, że może on być bodźcem do…

Czytaj więcej
toksyczny związek

Zas­tanaw­iasz się, czy Twój związek jest zdrowy? Nieste­ty to pytanie towarzyszy wielu osobom. Pamię­taj jed­nak, że kłót­nie i kryzysy zdarza­ją się w każdej relacji i wcale nie muszą oznaczać, że coś jest nie tak. Jak zatem sprawdz­ić, czy to toksy­czny związek? Poz­naj 6 najważniejszych oznak niezdrowej relacji. 1. Two­je poczu­cie…

Czytaj więcej
gdzie kupić test na ojcostwo

Zas­tanaw­iasz się, gdzie kupić test na ojcost­wo? Tak naprawdę bada­nia tego typu – a właś­ci­wie zestawy do pobiera­nia próbek – są dostęp­ne właś­ci­wie wszędzie, czyli w aptekach, przy­chod­ni­ach, przez inter­net czy tele­fon… Możesz więc wybrać for­mę, która jest dla Ciebie najwygod­niejsza, by zyskać pewność co do ojcost­wa. Test na ojcost­wo…

Czytaj więcej
brak ochoty na seks

Brak ochoty na seks to intym­ny prob­lem, który doty­czy wielu mężczyzn. Jeśli i Ty zna­j­du­jesz się w tym gronie, pewnie boisz się, że Twój związek się roz­pad­nie… Nie martw się jed­nak na zapas – szy­bkie poz­nanie przy­czyny kłopo­tu i rozpoczę­cie leczenia to szansa na powrót do pełnej sprawnoś­ci sek­su­al­nej. Jed­ną…

Czytaj więcej
jak uratować małżeństwo

Macie kryzys w związku i nie potra­fi­cie sobie z nim poradz­ić? Zde­cy­dowal­iś­cie, że będziecie wal­czyć zami­ast się roz­wodz­ić? Będziesz potrze­bował dużo siły i samoza­parcia. Poz­naj 4 wskazów­ki, jak ura­tować małżeńst­wo i jak spraw­ić, by między Wami znowu było tak jak kiedyś! 1. Czy nadal ją kochasz? Najpierw odpowiedz na to…

Czytaj więcej
celiakia

Masz prob­le­my z erekcją? Na pewno chcesz znów cieszyć się pełną sprawnoś­cią sek­su­al­ną i szukasz przy­czyny tego stanu rzeczy… Tym­cza­sem za Two­je kłopo­ty może odpowiadać celi­akia — trwała nietol­er­anc­ja glutenu, która jest niebez­pieczną chorobą autoim­muno­log­iczną. Wystar­czy proste badanie, by to sprawdz­ić. Prob­le­my z erekcją, spadek libido i inne objawy celi­akii…

Czytaj więcej
związek na odległość

Związek na odległość to jeden z najbardziej wyma­ga­ją­cych rodza­jów relacji. Wytr­wałość, cier­pli­wość, zau­fanie… To wszys­tko jest niezbędne, by był szczęśli­wy i trwały. Jeśli chcesz utrzy­mać taki związek, poz­naj 5 najlep­szych rad. 1. Związek na odległość – niezbędne zasady W każdym związku powin­ny być pewne zasady, jed­nak w takim na odległość…

Czytaj więcej
testy DNA w aptece

Testy DNA w aptece, przez inter­net, przez tele­fon… Tak, to wszys­tko jest możli­we! Żeby wykon­ać pewne bada­nia ojcost­wa wcale nie trze­ba więc umaw­iać się do placów­ki czy pobier­ać krwi. Wystar­czy kupić spec­jal­ny zestaw i odesłać mate­ri­ał do lab­o­ra­to­ri­um, a potem czekać na pewny wynik. Testy DNA w aptece – dostęp­ne…

Czytaj więcej

Dyskretny test na ojcostwo

,,,