Blog

terapia małżeńska

Wasze małżeńst­wo przeży­wa naprawdę moc­ny kryzys i chce­cie sko­rzys­tać z pomo­cy spec­jal­isty? To bard­zo dobry pomysł – ter­apeu­ta pomoże Wam odnaleźć przy­czynę prob­le­mu, dojść do porozu­mienia i w odpowied­ni sposób komu­nikować emoc­je i potrze­by. Na czym pole­ga ter­apia małżeńs­ka i jaki jest jej cel? Na czym pole­ga ter­apia małżeńs­ka? Ter­apia…

Czytaj więcej
test dna na ojcostwo

Test DNA na ojcost­wo moż­na zre­al­i­zować w domu (pobier­a­jąc prób­ki samodziel­nie i odsyła­jąc je do lab­o­ra­to­ri­um) albo umaw­ia­jąc się na wiz­ytę w placów­ce. Bez wzglę­du na miejsce wyko­na­nia wynik tes­tu na ojcost­wo zawsze będzie pewny. W jaki sposób to zro­bić i o czym warto pamię­tać w cza­sie wyboru lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznego?…

Czytaj więcej

Jeśli chcesz zro­bić test na ojcost­wo, na pewno szukasz jak najlep­szego lab­o­ra­to­ri­um. Ważne są prze­cież nie tylko cena, ale też jakość anal­izy i przede wszys­tkim pewność wyniku. Jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne, żeby wiedzieć, że zre­al­izu­je Two­je badanie w sposób rzetel­ny? Pobierz dar­mowy porad­nik i poz­naj najważniejsze wskazów­ki! Z porad­ni­ka dowiesz…

Czytaj więcej
opowiedz o tym innym

Stac­ja telewiz­yj­na TVN szu­ka chęt­nych do wzię­cia udzi­ału w pro­gramie Dzień Dobry TVN – w mate­ri­ale o tes­tach DNA na ojcost­wo. Jeśli robiłeś więc takie badanie i chcesz podzielić się swoim doświad­cze­niem, opowiedzieć włas­ną his­torię – czekamy na Ciebie! W mate­ri­ale wideo możesz wypowiadać się całkowicie anon­i­mowo (pokazane tylko dłonie,…

Czytaj więcej
badania na ojcostwo

Dziś przed­staw­iam kole­jną his­torię, w której główną rolę gra­ją testy gene­ty­czne – tym razem bada­nia na ojcost­wo. Jacek (imię zmienione) przez kil­ka lat zma­gał się z niepewnoś­cią co do tego, czy jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka, które wychowu­je. Na pewno jesteś­cie ciekawi, czego się dowiedzi­ał… Romans żony wywró­cił mój świat do…

Czytaj więcej
badanie chromosomu Y

Badanie chro­mo­so­mu Y pozwala sprawdz­ić, czy między mężczyz­na­mi w tej samej linii (np. dzi­adek i wnuk, bra­cia, bratanek i wujek) ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo. To możli­we, ponieważ chro­mo­som Y jest przekazy­wany w linii męskiej z pokole­nia na pokole­nie. Co jeszcze warto wiedzieć o tym bada­niu? Badanie chro­mo­so­mu Y – w jakich…

Czytaj więcej

Czy wiesz, że badanie DNA moż­na wykon­ać na pod­staw­ie bard­zo wielu różnych próbek, m.in. włosów, szc­zotecz­ki do zębów, szk­lan­ki, sztućców, niedopał­ka papierosa, gumy do żucia, chus­tecz­ki z katarem oraz wielu innych? Takie testy są dziś w pełni dostęp­ne. Moż­na je zro­bić w każdym więk­szym mieś­cie w Polsce lub wysyłkowo, co…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo

Testy na ojcost­wo są wyko­rzysty­wane zarówno w sądzie (m.in. w sprawach o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa), jak i dla włas­nej wiedzy (by zyskać spokój na zawsze). Nic dzi­wnego – rezul­tat takiego bada­nia jest zawsze pewny, a więc jed­noz­nacznie wyk­lucza lub potwierdza ojcost­wo między badany­mi osoba­mi. Jak to możli­we? 1. Każdy…

Czytaj więcej
czy wnukowi należy się spadek

Cza­sa­mi zdarza­ją się sytu­ację, gdy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci, że między nimi a wnukiem ist­nieją więzy krwi. Bywa, że mają wąt­pli­woś­ci co do tego, czy wnukowi należy się spadek. W takiej sytu­acji znalazł się Marek… Mężczyz­na chci­ał mieć pewność, czy Karol to naprawdę dziecko jego syna. Co zro­bił? Wykon­ał jed­noz­naczne…

Czytaj więcej
,,,