img

Blog

test na ojcostwo z zagranicy

Jak najbardziej! Akredy­towane i cer­ty­fikowane lab­o­ra­to­ria kieru­ją swo­je ofer­ty także do osób, które mieszka­ją za granicą. Jeśli chcesz wykon­ać test na ojcost­wo z zagrani­cy, nie musisz nawet przy­jeżdżać do Pol­s­ki! Sprawdź, jak zamówić taki test i jak wyglą­da pro­ce­du­ra – bez wzglę­du na to, gdzie mieszkasz. Test na ojcost­wo z…

Czytaj więcej
akredytacja PCA

Jeśli decy­du­jesz się na wyko­nanie bada­nia w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, masz pewność wyniku i najwyższej jakoś­ci anal­iz. Wyda­je się proste? Dla osób zle­ca­ją­cych test na ojcost­wo tak. Ale lab­o­ra­to­ri­um decy­du­jące się na przys­tąpi­e­nie do pro­ce­su akredy­tacji musi spełnić szereg wyma­gań… Akredy­tac­ja PCA – co to tak naprawdę oznacza? Test…

Czytaj więcej
czy to moja rodzina

Czy to moja rodz­i­na – co robić, gdy to pytanie nie daje spoko­ju? Bada­nia DNA pozwala­ją ustal­ić nie tylko ojcost­wo, ale też sprawdz­ić, czy np. dzi­ad­kowie i wnu­ki są ze sobą spokrewnieni, czy w żyłach rodzeńst­wa fak­ty­cznie „płynie ta sama krew” lub czy odnaleziona po lat­ach kobi­eta jest naprawdę matką…

Czytaj więcej
rejestracja dziecka pozamałżeńskiego

Gdy maluch przyjdzie na świat, rodz­ice wybier­a­ją mu imię i zgłasza­ją jego nar­o­dziny w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co zro­bić, gdy dziecko urodzi się w związku niefor­mal­nym? Na czym pole­ga rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego i kto może zgłosić je w USC? Sprawdź – to proste! Rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego – for­mal­noś­ci Zgłosić nar­o­dziny…

Czytaj więcej
uznanie ojcostwa

Uznanie ojcost­wa to dobrowolne oświad­cze­nie mężczyzny, że jest ojcem danego dziec­ka. Aby było skuteczne, musi ono zostać potwierd­zone przez matkę w ciągu trzech miesię­cy. Uznanie ojcost­wa sto­su­je się w sto­sunku do dzieci, które przyszły na świat w związku niefor­mal­nym. Zasady uzna­nia ojcost­wa są reg­u­lowane przez Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy. Co…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży

Czy wiesz, że badanie na ojcost­wo moż­na wykon­ać już od 8 tygod­nia ciąży? To najw­cześniej dostęp­ne badanie tego typu na świecie, które gwaran­tu­je jed­noz­naczny wynik – iden­ty­czny jak po nar­o­dz­i­nach. Sprawdź, jak zro­bić takie badanie, jakie prób­ki przekazać i na czym ono pole­ga. Test na ojcost­wo od 8 tygod­nia ciąży…

Czytaj więcej
jak potwierdzić ojcostwo

Jak potwierdz­ić ojcost­wo? To pytanie zada­je sobie wiele osób… Może anal­izu­jąc podobieńst­wo wiz­ualne albo sprawdza­jąc grupy krwi? Nie! Najpewniejszym sposobem jest test gene­ty­czny. Jako jedyny pozwala jed­noz­nacznie wskazać, czy badane dziecko pochodzi od badanego mężczyzny. A chy­ba chcesz mieć całkow­itą pewność, praw­da? Jak potwierdz­ić ojcost­wo? Ustal­e­nie ojcost­wa DNA Zas­tanaw­iasz się,…

Czytaj więcej
badania na ojcostwo cena

Chcesz zro­bić badanie ojcost­wa? Cena jest ter­az jed­nym z czyn­ników, na które zwracasz uwagę. Moż­na śmi­ało powiedzieć, że jed­nym z ważniejszych. Czy jed­nak 500 zło­tych wystar­czy, by mieć jed­noz­naczny wynik? Bada­nia na ojcost­wo cena – sprawdź, na co zwró­cić uwagę przy wyborze tes­tu i jakie ele­men­ty mają wpływ na jego…

Czytaj więcej
czy to mój wnuk

Czy to mój wnuk?” Coraz częś­ciej zdarza­ją się sytu­acje, kiedy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci co do pokrewieńst­wa… z włas­nym wnukiem. To rodzi m.in. wąt­pli­woś­ci co do tego, komu przepisać spadek. W takiej sytu­acji znalazł się jeden z moich czytel­ników – Pan Maciej. „Syn­owa miała romans…” „Później urodz­ił się wnuk –…

Czytaj więcej
wynik prywatnego testu na ojcostwo w sądzie

Zas­tanaw­iasz się, czy możesz wyko­rzys­tać w sądzie wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo? W bada­niu mogą wziąć udzi­ał tylko mężczyz­na i dziecko, więc nie zle­casz tes­tu do celów sądowych? A może potrze­bu­jesz dowodu, żeby rozpocząć sprawę np. o zaprzecze­nie ojcost­wa? Wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo w sądzie – czy moż­na go…

Czytaj więcej
Porozmawiaj o badaniu