img

PROMOCJA: Odbierz Voucher 100 zł na badanie DNA na ojcostwo!

Cena bada­nia z Voucherem: 1147,-  1247 ‚-

Zamów badanie ter­az

Pro­moc­ja trwa tylko do 31 grud­nia!

.

Prób­ki do bada­nia pobierzesz łat­wo i wygod­nie za pomocą zestawu, który dostar­czymy Ci dyskret­nie na dowol­ny adres. Do bada­nia możesz pobrać dowolne prób­ki DNA: wymazy z policz­ka, włosy z cebulka­mi oraz przed­mio­ty uży­wane przez daną osobę, takie jak szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, niedopał­ki papierosów i inne.

Opłatę za badanie możesz też podzielić na dwie częś­ci. Zamów sam zestaw do pobra­nia próbek DNA. Resztę zapłać już po ich pobra­niu i odesła­niu do lab­o­ra­to­ri­um, korzys­ta­jąc z Vouchera 100 zł.

domowy_zestaw_testowy

Cena zestawu: 77 ‚-

Zamów zestaw ter­az

.

Gwarancja pewnego wyniku

Pewny wynik bada­nia gwaran­tu­je anal­iza aż 24 mark­erów DNA, również w sytu­acji, gdy badany jest tylko ojciec i dziecko. Rezul­tat jed­noz­nacznie wyk­lucza ojcost­wo lub potwierdza z praw­dopodobieńst­wem, które jest za pewne zgod­nie z rekomen­dacją Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.

Wynik bada­nia pry­wat­nego jest tak samo pewny jak wynik bada­nia do celów sądowych i możesz go wyko­rzys­tać dla włas­nej wiedzy lub jako dowód wstęp­ny w spraw­ie. Jego pewność gwaran­tu­ją pon­ad­to  cer­ty­fikaty i akredy­tac­ja lab­o­ra­to­ri­um, dwukrotne wyko­nanie bada­nia oraz pro­file gene­ty­czne przed­staw­ione na spra­woz­da­niu z bada­nia. Dowiedz się więcej na www.testdna.pl

 

logo

.

Regulamin promocji

1. Orga­ni­za­torem pro­mocji jest testD­NA

2. Vouch­er 100 zł real­i­zowany jest:

- przy zamówie­niu bada­nia z samodziel­nym pobraniem próbek poprzez stronę testD­NA tutaj 

- przy zamówie­niu zestawu do pobra­nia próbek tutaj - vouch­er jest real­i­zowany wtedy w całkowitej cenie bada­nia

- przy tele­fon­icznym zamówie­niu w/w bada­nia po przy poda­niu hasła “blog testynaojcostwo.pl”. Przez tele­fon  moż­na zamówić również badanie z pobraniem próbek w przy­chod­ni.

3. Z jed­nego Vouchera 100 zł moż­na sko­rzys­tać jeden raz przy zamówie­niu jed­nego bada­nia.

4. Pro­moc­ja trwa do 31 grud­nia 2016 r.

.

Więcej infor­ma­cji o bada­niu na stron­ie www.testdna.pl

tel. 665 761 161

 

 

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu