img

Test na ojcostwo – na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium?

test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 23 lutego 2018 r.

W internecie zna­jdziemy wiele ofert lab­o­ra­toriów, które wykonu­ją testy na ojcost­wo. Są bada­nia DNA tańsze i droższe. Są lab­o­ra­to­ria, które testy na ojcost­wo wykonu­ją tylko wysyłkowo i takie, które mają swo­je przy­chod­nie. Co naprawdę jest istotne przy wyborze pewnego ośrod­ka? Przy­go­towałem dla Was krótką check listę.

1. Czy laboratorium bada 24 markery DNA?

To istotne, ponieważ to najwięk­sza licz­ba badanych obec­nie mark­erów. Pozwala uzyskać pewny wynik także wtedy, gdy w bada­niu bierze udzi­ał tylko ojciec i dziecko (test ojcost­wa bez udzi­ału mat­ki).

2. Czy laboratorium wystawia wyniki potwierdzające ojcostwo z prawdopodobieństwem co najmniej 99,9999% ?

Według zale­ceń Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii pewne wyni­ki potwierdza­jące ojcost­wo to takie, które uzysku­ją praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa powyżej 99,9999%.

test na ojcostwo

REKLAMA

3. Czy laboratorium posiada akredytację zgodnie z normą PN-EN ISO /IEC 17025?

”Ważnym ele­mentem elim­i­nacji błędów, a jed­nocześnie potwierdze­niem umiejęt­noś­ci i rzetel­noś­ci biegłego, są różnego rodza­ju testy i oczy­wiś­cie – akredy­tac­ja jed­nos­tek wykonu­ją­cych bada­nia Dna zgod­nie z pol­ską nor­mą PN-EN ISO /IEC 17025. Jest ona potwierdze­niem, że jed­nos­t­ka wykonu­ją­ca bada­nia speł­nia wyma­gania zna­j­du­jące się w stan­dard­zie PN-EN ISO /IEC 17025 i dzi­ała według udoku­men­towanych pro­ce­dur, a co najważniejsze posi­a­da kom­pe­tencję i odpowied­nią aparaturę do wykony­wa­nia określonych badań.” [1]

4. Czy na wyniku badania znajdują się profile genetyczne badanych osób?

Pro­file gene­ty­czne to tak naprawdę dowód z wyko­nanego bada­nia. Pozwala­ją na ocenę tego, czy test ojcost­wa fak­ty­cznie został wyko­nany. Obrazu­ją, na jakiej pod­staw­ie lab­o­ra­to­ri­um wydało wynik.

5. Czy laboratorium wykonuje badanie dwa razy przy wykluczeniu ojcostwa?

W przy­pad­ku wyników wyk­lucza­ją­cych ojcost­wo powtórze­nie bada­nia z innej prób­ki, przez inny zespół, pozwala wyk­luczyć ewen­tu­alne błędy.

6. Czy laboratorium posiada aktualne certyfikaty programów biegłości?

Najczęś­ciej są to cer­ty­fikaty GEDNAP i ISFG. Tylko nieliczne placów­ki biorą nato­mi­ast udzi­ał w prestiżowym bada­niu biegłoś­ci CTS, dlat­ego warto sprawdz­ić, czy lab­o­ra­to­ri­um zde­cy­dowało się wziąć udzi­ał również w tym pro­gramie.

7. Czy laboratorium wykonuje dokładną analizę statystyczną?

Anal­iza statysty­cz­na to pod­stawa do wyda­nia pewnego rezul­tatu bada­nia DNA. Warto dopy­tać lab­o­ra­to­ri­um, czy oprócz samej słownej inter­pre­tacji na wyniku tes­tu ojcost­wa zna­jdziesz również rezul­tat anal­izy statysty­cznej. Jeśli praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa wynosi mniej niż 99,9999%, badanie należy rozsz­erzyć lub włączyć próbkę od mat­ki. Nie dowiesz się tego, jeśli anal­iza statysty­cz­na nie została wyko­nana.

Przed pod­ję­ciem ostate­cznej decyzji warto poprosić lab­o­ra­to­ri­um o przykład­owy wynik. Nikt z nas nie chce kupować kota w worku więc warto upewnić się, że doku­ment jaki otrzy­mamy spełni nasze oczeki­wa­nia.

[1] http://www.palestra.pl/pdf_pliki/24_michalczak_druga_strona.pdf

Pamię­taj, że test ojcost­wa wykonu­jesz raz na całe życie, więc warto wybrać dobre lab­o­ra­to­ri­um!

REKLAMA


Czat

Zobacz też: 

Test na ojcost­wo – na co zwró­cić uwagę przy wyborze lab­o­ra­to­ri­um?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
testDNA
Bezpłatna konsultacja o testach na ojcostwo

Dzięki współpracy z laboratorium testDNA dajemy naszym czytelnikom możliwość uzyskania bezpłatnej, anonimowej i szybkiej porady dotyczącej testów na ojcostwo. Wystarczy...

Zamknij