img

Jaką wartość dla sądu ma badanie DNA?

jaką wartość dla sądu ma badanie dna

Test DNA zawsze gwaran­tu­je pewny wynik, dlat­ego jest on dla sądu pełnowartoś­ciowym dowo­dem, np. w sprawach o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa. Aby rezul­tat tes­tu wyko­rzys­tać jako dowód rozstrzy­ga­ją­cy, badanie musi być przeprowad­zone z wyko­rzys­taniem spec­jal­nej pro­ce­dury for­mal­nej. 

Wynik bada­nia pry­wat­nego może być zwyk­le dowo­dem wstęp­nym, a rozstrzy­ga­ją­cym jedynie w określonych przy­pad­kach.

Jaką wartość dla sądu ma badanie DNA? Test do celów sądowych to pewny dowód

Rezul­tat bada­nia DNA na ojcost­wo do celów sądowych ma pełną moc dowodową. Jest to związane z tym, że wykonu­je się go zgod­nie ze spec­jal­ną pro­ce­durą. Po pier­wsze, w bada­niu musi wziąć udzi­ał także mat­ka, by określić macierzyńst­wo kobi­ety. Sąd musi wyk­luczyć np. możli­wość pod­mi­any dzieci w szpi­talu. Przy teś­cie pry­wat­nym nie ma wymogu uczest­nict­wa mat­ki.

Po drugie, prób­ki muszą być pobrane w placów­ce i w obec­noś­ci świad­ków. Próbka­mi są w tym przy­pad­ku wymazy z policz­ka albo krew. Po trze­cie, przed przys­tąpi­e­niem pobiera­nia próbek konieczne jest potwierdze­nie tożsamoś­ci badanych. Dzię­ki temu sąd ma pewność, że prób­ki pobra­no od właś­ci­wych osób. Mężczyz­na i kobi­eta okazu­ją dowód oso­bisty lub pasz­port, a dowo­dem tożsamoś­ci dziec­ka jest skró­cony odpis aktu urodzenia.

Do wyniku bada­nia dołączany jest spec­jal­ny pro­tokół, a także eksper­tyza eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa pełniącego funkc­je biegłego sądowego. Test DNA do celów sądowych może być zle­cony pry­wat­nie albo przez sąd.

Jaką wartość dla sądu ma badanie DNA? Test prywatny może być dowodem wstępnym

Rezul­tat pry­wat­nego bada­nia na ojcost­wo jest równie pewny jak tes­tu do celów sądowych, jed­nak nie jest on przeprowadzany z wyko­rzys­taniem pro­ce­dury opisanej wyżej. Prób­ki do tes­tu pry­wat­nego pobrać moż­na w domu, a w bada­niu nie musi brać udzi­ału mat­ka. Przy takim teś­cie zwyk­le nie sprawdza się tożsamoś­ci badanych.

Z tego wzglę­du sąd uzna­je wynik tes­tu pry­wat­nego jako dowód wstęp­ny. Jeśli jed­nak obie strony zgodzą się na wydanie na jego pod­staw­ie wyroku, w niek­tórych przy­pad­kach również rezul­tat bada­nia pry­wat­nego może być dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym.
Przed pod­ję­ciem ostate­cznej decyzji warto poprosić lab­o­ra­to­ri­um o przykład­owy wynik. Nikt z nas nie chce kupować kota w worku więc warto upewnić się, że doku­ment jaki otrzy­mamy spełni nasze oczeki­wa­nia.


OTWÓRZ PORADNIK [PDF]


Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz tylko raz na całe życiu. Wybierz najlepsze laboratorium!


Zobacz też: 

Jaką wartość dla sądu ma badanie DNA?
4.8 (95%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
kto jest ojcem
Te przedmioty pomogą Ci sprawdzić, kto jest ojcem

Pewne badanie na ojcostwo można zrealizować na podstawie dowolnych próbek, na których znajduje się DNA badanych – są to tzw....

Zamknij