img

Ile kosztuje test na ojcostwo?

ile kosztuje test na ojcostwo

Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo? Ceny są różne i zależą m.in. od rodza­ju bada­nia, licz­by badanych osób oraz wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Pry­wat­ny test na ojcost­wo kosz­tu­je zwyk­le 500‑2000 zło­tych, sądowy – 1500–1700 zło­tych lub więcej, nato­mi­ast test na ojcost­wo w ciąży to koszt między 2000 a 7000 zło­tych. Nieza­leżnie od tego, na którą opcję się zde­cy­du­jesz, wynik tes­tu będzie zawsze pewny i jed­noz­naczny. 

Wysokość ceny za real­iza­cję tes­tu na ojcost­wo zależy przede wszys­tkim od lab­o­ra­to­ri­um i tego, co zaw­iera jego ofer­ta. Okazu­je się bowiem, że w niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach może­my otrzy­mać znacznie więcej niż samą anal­izę próbek DNA. Z jakich ele­men­tów może składać się badanie ojcost­wa?

Ile kosztuje test na ojcostwo? Liczba markerów DNA

Jeśli przeglą­dałeś już w Internecie jakieś ofer­ty testów na ojcost­wo, to Two­ją uwagę na pewno przykuł fakt, że jedne lab­o­ra­to­ria uwzględ­ni­a­ją w bada­niu 16 mark­erów gene­ty­cznych, inne zaś 24. I licz­ba tych mark­erów ma wpływ na to, ile kosz­tu­je test na ojcost­wo. Jestem jed­nak przeko­nany, że pier­wsze pytanie, jakie zrodz­iło się w Two­jej głowie po znalezie­niu tej infor­ma­cji brzmi­ało: “Czym są te całe mark­ery?” Już wyjaś­ni­am.

Mark­ery to wybrane frag­men­ty DNA, z których tworzy się pro­file gene­ty­czne badanych osób, a następ­nie porównu­je ze sobą w celu ustal­e­nia pokrewieńst­wa między nimi (ojcost­wa czy jakiekol­wiek innego rodza­ju relacji rodzin­nych). Ustal­e­nie ojcost­wa na pod­staw­ie anal­izy takiego pro­filu jest możli­we, ponieważ w pro­fi­lach gene­ty­cznych dziec­ka i jego bio­log­icznego ojca zna­j­du­ją się wspólne ele­men­ty (wspólne mark­ery).

Potomst­wo dziedz­iczy bowiem połowę swo­jego mate­ri­ału gene­ty­cznego po matce, a połowę po ojcu. Każdy mark­er jest opa­tr­zony nazwą i dwiema liczba­mi (po jed­nej przekazanej od każdego z rodz­iców). Dziecko i bio­log­iczny ojciec powin­ni mieć zatem po jed­nej takiej samej licz­bie przy każdym badanym mark­erze. Jeśli rzeczy­wiś­cie tak jest, lab­o­ra­to­ri­um potwierdza ojcost­wo, 4 różnice w liczbach oznacza­ją z kolei całkowite wyk­lucze­nie ojcost­wa.

Drugie pytanie, jakie pewnie sobie zadałeś doty­czyło licz­by mark­erów. Dlaczego niek­tóre lab­o­ra­to­ria bada­ją ich 16, a inne 24? Na to pytanie również postaram się odpowiedzieć. Anal­iza 16 mark­erów gen­er­al­nie wystar­czy do wyda­nia wiary­god­nego wyniku tes­tu na ojcost­wo, jed­nak nie w sytu­acji, kiedy jedyny­mi uczest­nika­mi bada­nia jest ojciec i dziecko.

Wów­czas anal­iza może nie potwierdz­ić ojcost­wa z praw­dopodobieńst­wem wyższym niż 99,9999%, a tylko taki wynik jest uznawany przez Pol­skie Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej i Krymi­nologii za pewny.

Lab­o­ra­to­ri­um, które uzys­ka niższe praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa niż jest to wyma­gane, musi albo włączyć do bada­nia matkę dziec­ka, albo wykon­ać pełniejszą anal­izę, tj. na pod­staw­ie 24 mark­erów DNA. Jeśli więc masz do wyboru test na ojcost­wo z anal­izą 16 mark­erów gene­ty­cznych i taki, w którym zbadanych zostanie od razu 24 (w pod­sta­wowej cenie!), zde­cy­dowanie wybierz tę drugą opcję. Dzię­ki temu zaoszczędzisz sporo cza­su, bo od razu dosta­niesz pewny wynik, a całej anal­izy nie trze­ba będzie pow­tarzać.

Test na ojcostwo ile kosztuje? Informacje na wyniku

Chodzi o to, czy są na nim pro­file gene­ty­czne badanych osób, rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej, opis metody bada­nia i wyko­rzys­tanego w nim sprzę­tu. Ważne są także ory­gi­nal­ny holo­gram lab­o­ra­to­ri­um i odręczne pod­pisy wszys­t­kich osób wykonu­ją­cych oraz zatwierdza­ją­cych Twój test.

To oczy­wiste, że dla Ciebie najbardziej liczy się odpowiedź na pytanie: “Jestem, czy nie jestem ojcem?” Wyobraź sobie jed­nak sytu­ację, że otrzy­mu­jesz wynik w którym napisano tylko: “Badanie potwierdz­iło ojcost­wo mężczyzny wzglę­dem  dziec­ka”.  

Albo odwrot­nie “Badanie wyk­luczyło ojcost­wo  mężczyzny wzglę­dem dziec­ka”. Skąd będziesz jed­nak wiedzi­ał na jakiej pod­staw­ie lab­o­ra­to­ri­um doszło do takiego wniosku? Dowiesz się tego, jeśli Twój wynik będzie zaw­ier­ał pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich badanych osób.

Test na ojcostwo koszt — certyfikaty i udział w programach biegłości

Potwierdza­ją one wiary­god­ność oraz rzetel­ność lab­o­ra­to­ri­um w zakre­sie prowad­zonych badań. Wyni­ka to z sys­tem­aty­cznej kon­troli zewnętrznych insty­tucji, którym pod­da­je się takie cer­ty­fikowane lab­o­ra­to­ri­um.

Równie ważne jest to, czy placówka jest akredy­towana przez PCA. Jeśli tak, oznacza to, że cała pra­ca, którą wykonu­je odpowia­da między­nar­o­dowym stan­dar­d­om jakoś­ci. Zdoby­cie cer­ty­fikatu (co może trwać nawet rok), wyma­ga od lab­o­ra­to­ri­um dodatkowych nakładów finan­sowych. Jeśli decy­du­jesz się tam na test na ojcost­wo koszt anal­izy może być troch wyższy, ponieważ takie kon­t­role są kosz­towne. Jed­nak dają całkow­itą pewność.

Dla Ciebie jako klien­ta oznacza to tylko jed­no — gwarancję pewnego wyniku. A prze­cież chy­ba o to najbardziej w tym wszys­tkim chodzi — aby wynik, który otrzy­masz, dostar­czał prawdzi­wych infor­ma­cji.

Ile kosztuje test na ojcostwo? Ubezpieczenie próbek

Ubez­piecze­nie próbek oznacza możli­wość ich ponownego pobra­nia i bezpłat­nej, ponownej anal­izy. Może się tak zdarzyć (choć zdarza się rzad­ko), że pobier­a­jąc samodziel­nie prób­ki w domu, zro­bisz to źle. Wtedy lab­o­ra­to­ri­um przeanal­izu­je dla Ciebie kole­jną zupełnie za dar­mo. Ofer­ty tańszych testów na ojcost­wo zwyk­le nie mają takiej opcji, a jeśli mają, to tylko za dopłatą.

To, ile kosz­tu­je test na ojcost­wo i czy w cenie zawarta jest gwaranc­ja, jest szczegól­nie ważne, jeśli przekazu­jesz np. maszynkę do gole­nia, włosy z cebulka­mi, inhala­tor czy inne tego typu prób­ki.

Test na ojcostwo ile kosztuje? Wykonanie badania dwa razy

Tak, dwa razy! Z tej opcji możesz sko­rzys­tać,  jeśli test wyk­luczy Two­je ojcost­wo. Wów­czas lab­o­ra­to­ri­um wykona całe badanie jeszcze raz, aby mieć pewność, że na którymś etapie bada­nia nie doszło do pomył­ki. Opcji pod­wójnej kon­troli wyniku przy wyk­lucze­niu ojcost­wa raczej nie zna­jdziesz w ofer­cie taniego tes­tu na ojcost­wo. Chy­ba że za dopłatą.

Jeśli więc zas­tanaw­iasz się “test na ojcost­wo ile kosz­tu­je?”, sprawdź, czy w razie wyk­luczenia Two­je badanie zostanie wyko­nanie dwa razy.

Test na ojcostwo koszt — dodatkowe usługi

Gdy robisz test na ojcost­wo koszt może obe­j­mować wiele dodatkowych usług. Takich jak wysył­ka zestawu kuri­erem lub jego odbiór w paczko­ma­cie, możli­wość pozostaw­ienia pobranych próbek w najbliższej placów­ce medy­cznej lub też możli­wość pobra­nia w niej mate­ri­ałów do bada­nia, dar­mowa kon­sul­tac­ja wyniku z ekspertem czy możli­wość sko­rzys­ta­nia z bezpłat­nej infolinii i roz­mowy z kon­sul­tan­tem.

Wydawać by się mogło, że to niewiele. Oso­by, które robiły już kiedyś testy na ojcost­wo wiedzą jed­nak, jak bard­zo te z pozoru drob­ne usłu­gi potrafią ułatwić real­iza­cję tes­tu na ojcost­wo.

Taniej może oznaczać drożej? Jak to możliwe?

Real­izu­jąc test na ojcost­wo, możesz iść dwiema droga­mi. Wybrać tani test na ojcost­wo i w razie potrze­by za wszys­tko dopła­cać. Albo od razu wybrać  nieco droższe badanie (które i tak w wielu lab­o­ra­to­ri­ach możesz rozłożyć na raty) i mieć wszys­tkie udo­god­nienia, a zarazem pewny wynik w pakiecie. Wybór należy do Ciebie.


Zobacz pozostałe pytania i odpowiedzi:


Zdję­cie: Pixabay.com

Aktu­al­iza­c­ja 11 październi­ka 2018 r.

Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
co to jest profil genetyczny, profil genetyczny
Co to jest profil genetyczny?

Profil genetyczny jest zestawem charakterystycznych dla danej osoby odcinków DNA (nazywanych markerami DNA). Są one dziedziczone po rodzicach – w...

Zamknij