img

koszt testu na ojcostwo

badania na ojcostwo cena

Chcesz zro­bić badanie ojcost­wa? Cena jest ter­az jed­nym z czyn­ników, na które zwracasz uwagę. Moż­na śmi­ało powiedzieć, że jed­nym z ważniejszych. Czy jed­nak 500 zło­tych wystar­czy, by mieć jed­noz­naczny wynik? Bada­nia na ojcost­wo cena – sprawdź, na co zwró­cić uwagę przy wyborze tes­tu i jakie ele­men­ty mają wpływ na jego…

Czytaj więcej
koszt testu na ojcostwo

Koszt bada­nia na ojcost­wo to najczęś­ciej od ok. 600 do ok. 2500 zło­tych, gdy badanie wykonu­je się po urodze­niu dziec­ka oraz od ok. 2000 do ok. 6000 zło­tych, gdy jest ono real­i­zowane w ciąży. Różnice w cenie wynika­ją z jego rodza­ju (pry­wat­ny, w ciąży czy sądowy), pobier­anego DNA, licz­by uczest­ników czy…

Czytaj więcej
Koszt ustalenia ojcostwa, koszt testu na ojcostwo, test na ustalenie ojcostwa cena, ustalenie ojcostwa cena

Koszt ustal­e­nia ojcost­wa to jeden z ważniejszych czyn­ników, na które zwracasz w tej chwili uwagę. Na rynku widzisz prze­cież testy na ojcost­wo nawet za 500 zło­tych… Tak niska cena kusi, ale czy warto zwracać uwagę tylko na nią? Nie kupuj kota w worku – sprawdź, od czego zależy koszt tes­tu…

Czytaj więcej
ile kosztuje test na ojcostwo

Ile kosz­tu­je test na ojcost­wo? Ceny są różne i zależą m.in. od rodza­ju bada­nia, licz­by badanych osób oraz wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Pry­wat­ny test na ojcost­wo kosz­tu­je zwyk­le 500‑2000 zło­tych, sądowy – 1500–1700 zło­tych lub więcej, nato­mi­ast test na ojcost­wo w ciąży to koszt między 2000 a 7000 zło­tych. Nieza­leżnie od tego,…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu