img

Cena testu na ojcostwo w ciąży

cena testu na ojcostwo w ciąży

Cena tes­tu na ojcost­wo w ciąży wynosi ok. 2000–6000 zło­tych. Różnice wynika­ją ze sposobów pobiera­nia próbek DNA od nien­ar­o­d­zonego dziec­ka. Moż­na wyi­zolować DNA dziec­ka z krwi mat­ki albo pobrać frag­ment płynu owod­niowego lub kos­mów­ki pod­czas badań w ciąży.

Obie metody pozwala­ją na wyko­nanie tes­tu DNA na ojcost­wo, którego wynik będzie pewny i jed­noz­naczny – tak jak po nar­o­dze­niu dziec­ka.

Cena testu na ojcostwo w ciąży przy pobraniu próbek z krwi

Cena tes­tu na ojcost­wo w ciąży, pod­czas którego pobiera się krew mat­ki i izolu­je DNA dziec­ka, wynosi ok. 6000 zło­tych. Moż­na wykon­ać go już po 10. tygod­niu ciąży – DNA dziec­ka już w tym okre­sie zna­j­du­je się w krwi mat­ki. Pobranie próbek jest bard­zo kom­for­towe i przy­pom­i­na badanie mor­fo­log­iczne krwi. Po pobra­niu krwi mat­ki i wydzie­le­niu DNA dziec­ka, lab­o­ra­to­ri­um porównu­je je z próbka­mi od mężczyzny (wymazem z policz­ka) oraz kobi­ety. Usta­lane są ich pro­file gene­ty­czne, które zestaw­ia się ze sobą. Pozwala to pewnie stwierdz­ić, czy mężczyz­na jest ojcem dziec­ka, czy nie. Wynik takiego bada­nia jest jed­noz­naczny i równie pewny, jak wyko­nanego po urodze­niu dziec­ka.

Cena testu na ojcostwo w ciąży przy innych próbkach

Test DNA na ojcost­wo w ciąży moż­na wykon­ać również, pobier­a­jąc prób­ki DNA dziec­ka z płynu owod­niowego lub frag­men­tów kos­mów­ki – cena tes­tu na ojcost­wo w ciąży wynosi wtedy ok. 2000–2500 zło­tych. Testy wykon­ać moż­na pod­czas badań pre­na­tal­nych: amniop­unkcji od 13. tygod­nia ciąży lub biop­sji kos­mów­ki od 11. tygod­nia. Prób­ki pobiera się pod­czas badań pre­na­tal­nych, co umożli­wia jed­noczesne wykrycie chorób i wad gene­ty­cznych pło­du. DNA dziec­ka zosta­je porów­nane z próbka­mi od mat­ki oraz mężczyzny, które pobiera się z wymazu z policz­ka lub mikrośladów, np. zużytej gumy do żucia czy szc­zotecz­ki do zębów. Wynik tego tes­tu jest pewny i pozwala jed­noz­nacznie wyk­luczyć lub potwierdz­ić ojcost­wo.

Zdję­cie: pixabay.comZobacz też:

Cena tes­tu na ojcost­wo w ciąży
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
mikroślad
Próbki DNA w testach na ojcostwo: mikroślad

Mikroślad Mikroślad to dowolny fragment organizmu, który zawiera ludzkie DNA i którego można użyć w teście DNA na ojcostwo. Do...

Zamknij