img

Badania DNA na ojcostwo – na czym polegają i do czego służą?

Badania DNA na ojcostwo

Bada­nia DNA na ojcost­wo pozwala­ją sprawdz­ić, czy konkret­ny mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka. Są to bada­nia o bard­zo wysok­iej skutecznoś­ci, w których wyko­rzys­tu­je się dowolne prób­ki. Wynik bada­nia ojcost­wa może służyć jako pry­wat­na infor­ma­c­ja lub na potrze­by postępowa­nia sądowego.

Badania DNA na ojcostwo na potrzeby prywatne – z wymazu

Pry­watne bada­nia DNA na ojcost­wo wyma­ga­ją uczest­nict­wa co najm­niej dwóch osób: dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Prób­ki do anal­izy w formie wymazu z policz­ka pobiera się samemu, uży­wa­jąc do tego spec­jal­nego zestawu lub uda­jąc się w tym celu do placów­ki medy­cznej.

Po zakońc­zonym pobra­niu (od wszys­t­kich uczest­ników) prób­ki trze­ba jeszcze odpowied­nio zabez­pieczyć i wysłać do lab­o­ra­to­ri­um. Po kilku dni­ach pac­jent otrzy­mu­je odpowiedź.

Ojcost­wo może zostać wyk­luc­zone lub potwierd­zone, przy czym wynik bada­nia DNA na ojcost­wo jest infor­ma­cją pewną i jed­noz­naczną. Z tego też wzglę­du w niek­tórych przy­pad­kach sąd może włączyć wynik pry­wat­nego bada­nia na ojcost­wo do sprawy w charak­terze mate­ri­ału dowodowego.

Badanie DNA na ojcostwo – jak wygląda pobranie wymazu?

Zestaw zaw­iera zwyk­le 3 kom­ple­ty wymazówek, po dwie dla każdego uczest­ni­ka bada­nia ojcost­wa oraz jeden kom­plet zapa­sowy. Wszys­tkie czyn­noś­ci związane z pobraniem wymazu, począwszy od wyciąg­nię­cia wymazówek z opakowa­nia, a skończy­wszy na ich ponownym włoże­niu do niego, powin­ny się odby­wać w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach. Jeśli wykonu­jesz badanie DNA na ojcost­wo w sprawd­zonym lab­o­ra­to­ri­um, pro­fesjon­al­ny zestaw jest w nie wyposażony.

Pobranie wymazu ze środ­ka jamy ust­nej pole­ga na tym, że do wewnętrznej strony policz­ka przykła­da się paty­czek zakońc­zony wacikiem, a następ­nie pociera ok. 10 razy ener­gicznym ruchem w kierunku tam i z powrotem. Tym sposobem pac­jent zbiera komór­ki nabłon­ka wyś­ciela­jące jamę ust­ną, z których lab­o­ran­ci wyi­zolu­ją potem DNA.

Warto przeczy­tać: Instrukc­ja pobra­nia prób­ki do tes­tu na ojcost­wo

Badania DNA na ojcostwo

Badania DNA na ojcostwo na potrzeby prywatne – z włosów i innych mikrośladów

Mate­ri­ał do pry­wat­nego bada­nia DNA na ojcost­wo moż­na wyi­zolować z próbek innych niż trady­cyjne wymazy policzkowe. Mikrośla­dy stanow­ią dobrą alter­naty­wę, w przy­pad­ku tych pac­jen­tów, który chcieli­by oszczędz­ić swoim dzieciom stre­su związanego z pobraniem wymazu, czy to w domu czy w placów­ce.

Cza­sem są jedynym źródłem DNA nieżyjącego, potenc­jal­nego ojca. Mikrośla­dy, czyli prób­ki nie­s­tandar­d­owe, to przed­mio­ty, których uży­wała konkret­na oso­ba oraz na których mogą zna­j­dować się ślad­owe iloś­ci mate­ri­ału gene­ty­cznego tej oso­by.

DNA zna­jdziemy więc w zaschniętej plamie krwi, na szc­zoteczce do zębów, kubku, szk­lance, gumie do żucia, niedopałku papierosa, maszynce do gole­nia, w cebulkach włosów, katarze zachowanym w chus­teczce czy woskowinie usznej na paty­czku.

Wszys­tkie zebrane mikrośla­dy wyma­ga­ją właś­ci­wego zabez­pieczenia zan­im zostaną wysłane do lab­o­ra­to­ri­um. By nie pow­stała na nich pleśń, mokre lub zaw­ilgo­cone prób­ki należy najpierw osuszyć, a potem umieś­cić w czys­tej, papierowej tore­bce, papierowej kop­er­cie bądź jałowym pojem­niku na mocz.

Zobacz również: Badanie ojcost­wa – z jakich niety­powych próbek?

Badanie DNA na ojcostwo dla sądu – z ekspertyzą biegłego sądowego

Pobranie wymazów z wewnętrznej strony policz­ka od mężczyzny, dziec­ka oraz mat­ki dziec­ka odby­wa się w placów­ce medy­cznej. Do sądowego bada­nia ojcost­wa nie dopuszcza się mikrośladów, gdyż nie ma pewnoś­ci co do ich pochodzenia i nie są one dla sądu wiary­god­nym mate­ri­ałem. Osobę, która pozysku­je wymazy, wybiera biegły sądowy. Wcześniej sprawdzana jest jeszcze tożsamość tro­j­ga badanych.

W przy­pad­ku pełno­let­nich uczest­ników tes­tu dane osobowe spisy­wane są najczęś­ciej z dowodów oso­bistych, a w przy­pad­ku mało­let­niego dziec­ka ze skró­conego odpisu aktu urodzenia. Do wyniku sądowego bada­nia ojcost­wa biegły sądowy dołącza swo­ją eksper­tyzę, która będzie razem z nim stanow­iła mate­ri­ał dowodowy dla sądu. Badanie DNA na ojcost­wo z for­mal­ną pro­ce­durą wykonu­je się najczęś­ciej w sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych oraz o ustal­e­nie i zaprzecze­nie ojcost­wa.

Pole­camy: Ile kosz­tu­je sądowe badanie ojcost­wa?

Badania DNA na ojcostwo – jak to działa?

Choć sposób w jaki pobiera się prób­ki do pry­wat­nego i sądowego bada­nia ojcost­wa jest inny, to prze­bieg samej anal­izy wyglą­da w nich tak samo. Badanie DNA na ojcost­wo pole­ga na anal­izie porów­naw­czej pro­filu gene­ty­cznego przy­puszczal­nego ojca z pro­filem gene­ty­cznym dziec­ka (cza­sem także mat­ki).

Pro­fil gene­ty­czny to zestaw np. 16 lub 24 mark­erów, czyli wybranych miejsc na DNA. Każde­mu poje­dynczemu markerowi przyp­isane są dwie licz­by, z których jed­na zosta­je odziedz­ic­zona po matce, a dru­ga po ojcu. Ojcost­wo zosta­je potwierd­zone, jeśli każdy mark­er u ojca i dziec­ka będzie miał jed­ną wspól­ną liczbę. (kole­jność liczb nie ma tutaj znaczenia).

Wys­tąpi­e­nie 4 różnic będzie z kolei wiąza­ło się z całkow­itym wyk­lucze­niem ojcost­wa. Wynik bada­nia DNA na ojcost­wo jest efek­tem koń­cowym zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej, pod­czas której spec­jal­ny pro­gram kom­put­erowy oblicza praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa dwóch lub więcej osób.

Podob­ny artykuł: Testy ojcost­wa oparte na 24 mark­er­ach


Zobacz też:

Bada­nia DNA na ojcost­wo – na czym pole­ga­ją i do czego służą?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zaprzeczyć ojcostwo
Małżeństwo zamieszane w aferę Amber Gold wniosło pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Będą testy na ojcostwo!

Marcin P., były szef Amber Gold wraz z żoną złożyli w sądzie pozew o zaprzeczenie ojcostwa wobec syna kobiety. Ojcem...

Zamknij