img

Jak zaprzeczyć ojcostwo?

Jak zaprzeczyć ojcostwo

Zaprzecze­nie ojcost­wa nie jest sprawą aż tak skom­p­likowaną, jak Ci się zapewne wyda­je. Musisz oczy­wiś­cie dos­tosować się do pewnych pro­ce­dur i dotrzy­mać określonych ter­minów, wszys­tko to jest jed­nak osią­galne prak­ty­cznie dla każdego, również dla Ciebie!

Ojcostwo domniemane…

Zaprzecze­nie ojcost­wa to nic innego jak udowod­nie­nie, że dany mężczyz­na nie jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka, mimo że początkowo został nim uznany na zasadzie dom­nie­ma­nia. Pamię­taj, kwest­ie te reg­u­lowane są kodek­sem rodzin­nym i opiekuńczym.

Zgod­nie z zawarty­mi w nim przepisa­mi ojcem dziec­ka jest mąż mat­ki. Co więcej, z punk­tu widzenia prawa mężczyz­na będzie nim również wtedy, gdy dziecko urodz­iło się przed upły­wem 300 dni od usta­nia lub unieważnienia małżeńst­wa. Dom­nie­manie ojcost­wa da jed­nak obal­ić na drodze sądowej.

Kto i kiedy może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

Dla sądu liczy się przede wszys­tkim dobro dziec­ka, dlat­ego też organy spraw­iedli­woś­ci stara­ją się rozstrzy­gać takie sprawy najszy­b­ciej jak to możli­we. Mężczyz­na ma 6 miesię­cy na wniesie­nie powództ­wa o wyk­lucze­nie ojcost­wa, licząc od dnia kiedy dowiedzi­ał się o przyjś­ciu dziec­ka na świat. Warto wiedzieć, że powództ­wo to musi zostać wytoc­zone zarówno prze­ci­wko matce, jak i prze­ci­wko dziecku. W podob­ny sposób może postąpić mat­ka, której zależy na zaprzecze­niu ojcost­wa. Z tą tylko różnicą, że wytacza ona wów­czas powództ­wo prze­ci­wko dom­nie­mane­mu ojcu i dziecku. Z takim wnioskiem może wys­tąpić także samo dziecko, pod warunk­iem, że osiągnęło pełno­let­ność i tylko do 21 roku życia. Jak nietrud­no policzyć ma więc zaled­wie 3 lata, aby się z tym upo­rać. Organem odpowiedzial­nym za złoże­nie pozwu o ustal­e­nie ojcost­wa może być również proku­ratu­ra, choć nie ma ona oczy­wiś­cie takiego obow­iązku. Proku­ra­tor nie jest też zoblig­owany ter­mi­na­mi, których tak skrupu­lat­nie muszą przestrze­gać mat­ka i dom­nie­many ojciec.

Sądowe ustalenie ojcostwa w praktyce

Sprawa­mi o bio­log­iczne zaprzecze­nie ojcost­wa zaj­mu­ją się odpowied­nie rodzinne sądy rejonowe. Bierze się w nich pod uwagę zez­na­nia obu stron, jak i zez­na­nia świad­ków. Kluc­zowy w spraw­ie jest jed­nak wynik tes­tu DNA. To na jego pod­staw­ie sąd będzie w stanie wydać jed­noz­naczną opinię. Miej świado­mość, że brak sil­nych dowodów skutkować może odd­ale­niem wnie­sionego powództ­wa.

Sądowe­mu bada­niu na ustal­e­nie ojcost­wa towarzyszy ściśle określona pro­ce­du­ra postępowa­nia, i nie moż­na w tym przy­pad­ku liczyć na żadne najm­niejsze nawet ustępst­wa. Mate­ri­ał do tes­tu DNA pobiera się od mat­ki, ojca i oczy­wiś­cie dziec­ka, a wszys­tko to ma miejsce w wyz­nac­zonej placów­ce medy­cznej. Próbek nie mogą też pobrać sami zain­tere­sowani. Zaj­mu­je się tym uprawniona do tego celu oraz wskazana przez biegłego sądowego oso­ba.

Badanie na ojcost­wo da się wykon­ać również bez for­mal­nej pro­ce­dury. Wów­czas jego wynik nie będzie już posi­adał pełnej wartoś­ci dowodowej, jed­nak może zostać potrak­towany jako dowód wstęp­ny.

Kto pokrywa koszty postępowania sądowego

Obow­iązek pokrycia wszys­t­kich kosztów związanych z postępowaniem sądowym, a więc nie tylko z wniesie­niem samego pozwu, ale i opłace­niem bada­nia DNA, spoczy­wa po stron­ie, która z nim wys­tąpiła. Cza­sem, na drodze porozu­mienia, kosz­ty te mogą zostać rozłożone na obie strony.Zobacz też:

Jak zaprzeczyć ojcost­wo?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdzie zrobić badanie ojcostwa
Gdzie zrobić badanie ojcostwa?

Aktualizacja: 11 sierpnia 2016 r.  Szukając laboratorium do badania ojcostwa warto zwrócić uwagę na ilość badanych markerów, gwarancję ponownego pobrania...

Zamknij