img

Jak zaprzeczyć ojcostwo?

Jak zaprzeczyć ojcostwo

Zaprzecze­nie ojcost­wa nie jest sprawą aż tak skom­p­likowaną, jak Ci się zapewne wyda­je. Musisz oczy­wiś­cie dos­tosować się do pewnych pro­ce­dur i dotrzy­mać określonych ter­minów. Wszys­tko to jest jed­nak osią­galne prak­ty­cznie dla każdego, również dla Ciebie! Jak zaprzeczyć ojcost­wo?

Z artykułu dowiesz się:

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzecze­nie ojcost­wa to nic innego jak udowod­nie­nie, że dany mężczyz­na nie jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka — mimo że początkowo został nim uznany na zasadzie dom­nie­ma­nia. Kwest­ie te reg­u­lowane są kodek­sem rodzin­nym i opiekuńczym.

Zgod­nie z zawarty­mi w nim przepisa­mi ojcem dziec­ka jest mąż mat­ki — bez wzglę­du na to, czy utrzy­mu­ją ze sobą jakikol­wiek kon­takt.

Co więcej, z punk­tu widzenia prawa mężczyz­na będzie nim również wtedy, gdy dziecko urodz­iło się przed upły­wem 300 dni od usta­nia lub unieważnienia małżeńst­wa. Dom­nie­manie ojcost­wa da się jed­nak obal­ić na drodze sądowej.

Kto i kiedy może wnieść pozew o zaprzeczenie ojcostwa?

jak zaprzeczyć ojcostwoDla sądu liczy się przede wszys­tkim dobro dziec­ka, dlat­ego też organy spraw­iedli­woś­ci stara­ją się rozstrzy­gać takie sprawy najszy­b­ciej jak to możli­we.

Mężczyz­na ma 6 miesię­cy na wniesie­nie powództ­wa o wyk­lucze­nie ojcost­wa, licząc od dnia kiedy dowiedzi­ał się o przyjś­ciu dziec­ka na świat. Warto wiedzieć, że powództ­wo to musi zostać wytoc­zone zarówno prze­ci­wko matce, jak i prze­ci­wko dziecku.

W podob­ny sposób może postąpić mat­ka, której zależy na zaprzecze­niu ojcost­wa. Z tą tylko różnicą, że wytacza ona wów­czas powództ­wo prze­ci­wko dom­nie­mane­mu ojcu i dziecku.

Z takim wnioskiem może wys­tąpić także samo dziecko, pod warunk­iem, że osiągnęło pełno­let­ność i tylko do 21 roku życia. Jak nietrud­no policzyć ma więc zaled­wie 3 lata, aby się z tym upo­rać.

Jaki jest najpewniejszy dowód w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa?

Sprawa­mi o bio­log­iczne zaprzecze­nie ojcost­wa zaj­mu­ją się odpowied­nie rodzinne sądy rejonowe. Bierze się w nich pod uwagę zez­na­nia obu stron, jak i zez­na­nia świad­ków oraz inne dowody.

Kluc­zowy w spraw­ie jest jed­nak wynik tes­tu DNA. To na jego pod­staw­ie sąd będzie w stanie wydać jed­noz­naczną opinię.

Sądowe­mu bada­niu na ustal­e­nie ojcost­wa towarzyszy ściśle określona pro­ce­du­ra postępowa­nia. Mate­ri­ał do tes­tu DNA pobiera się od mat­ki, ojca i oczy­wiś­cie dziec­ka, a wszys­tko to ma miejsce w wyz­nac­zonej placów­ce medy­cznej. Próbek nie mogą też pobrać sami zain­tere­sowani. Zaj­mu­je się tym uprawniona do tego celu oraz wskazana przez biegłego sądowego oso­ba.

Taki test na ojcost­wo możesz zro­bić bez skierowa­nia z sądu — jeszcze zan­im rozpocznie się postępowanie. to poz­woli Ci wybrać dogodne miejsce i ter­min bada­nia.

Badanie na ojcost­wo da się wykon­ać również bez for­mal­nej pro­ce­dury (i bez udzi­ału mat­ki). Wynik takiego tes­tu bywa dla sądu (lub proku­ra­to­ra) dowo­dem wystar­cza­ją­cym.

Co zrobić, gdy minął termin zaprzeczenia ojcostwa?

Organem odpowiedzial­nym za złoże­nie pozwu o ustal­e­nie ojcost­wa może być również proku­ratu­ra, choć nie ma ona oczy­wiś­cie takiego obow­iązku. Proku­ra­tor nie jest też zoblig­owany ter­mi­na­mi, których tak skrupu­lat­nie muszą przestrze­gać mat­ka i dom­nie­many ojciec.

Jeśli minął ter­min zaprzeczenia ojcost­wa, możesz więc wys­tąpić do proku­ratu­ry ze stosownym wnioskiem. Pamię­taj, że jej zada­nia to ochrona intere­su społecznego i dobra dziec­ka. Aby przekon­ać proku­ra­to­ra, że rozpoczę­cie sprawy jest zasadne, warto przed­staw­ić mu dowody. Najpewniejszym z nich jest wynik tes­tu na ojcost­wo (częs­to także tego bez udzi­ału mat­ki).

Ile kosztuje sprawa o zaprzeczenie ojcostwa?

Aby wnieść do sądu pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa, konieczne jest uiszcze­nie opłaty w wysokoś­ci 200 zło­tych. Moż­na zro­bić to przelewem, w kasie sądu albo nakleić zna­ki opłaty sądowej.

Konieczne mogą być też inne opłaty, np. zal­icz­ka na poczet wyna­grodzenia dla kura­to­ra (który reprezen­tu­je dziecko).

A co z opłatą za test DNA? Jeśli jest zle­cany przez sąd, płaci najczęś­ciej strona prze­grana. Cza­sem, na drodze porozu­mienia, kosz­ty te mogą zostać rozłożone na obie strony lub prze­nie­sione na Skarb Państ­wa (w bard­zo rzad­kich przy­pad­kach).


Zobacz też:

Jak zaprzeczyć ojcost­wo?
5 (100%) 7 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gdzie zrobić badanie ojcostwa
Gdzie zrobić badanie ojcostwa?

Aktualizacja: 11 sierpnia 2016 r.  Szukając laboratorium do badania ojcostwa warto zwrócić uwagę na ilość badanych markerów, gwarancję ponownego pobrania...

Zamknij