img

Badanie ojcostwa – prywatne czy sądowe?

prywatny test na ojcostwo

Badanie ojcost­wa pozwala sprawdz­ić pokrewieńst­wo pomiędzy poszczegól­ny­mi osoba­mi. Oso­by decy­du­jące się na bada­nia mają dwie dro­gi do wyboru. Mogą zre­al­i­zować test pry­wat­ny, jak również test o charak­terze sądowym.

Na czym pole­ga różni­ca? Czy któryś z nich jest lep­szy?

Badanie ojcostwa — rodzaj zależy od celu badania

W obu bada­ni­ach na ustal­e­nie ojcost­wa wyko­rzys­tu­je się iden­ty­czną metodę anal­izy. Jedyną różnice stanowi tutaj sposób poboru próbek.

Testy ojcost­wa wykonu­je się zwyk­le na zlece­nie klien­ta. To on decy­du­je, jaki rodzaj bada­nia będzie dla niego najod­powied­niejszy. Wszys­tko zależy mianowicie od jego indy­wid­u­al­nych potrzeb. Pry­watne badanie ojcost­wa pro­ponowane jest zwyk­le osobom, które infor­ma­cję zaprzecza­jącą lub wyk­lucza­jącą ist­nie­nie pokrewieńst­wa chci­ały­by zachować wyłącznie dla siebie. Jeśli nato­mi­ast wynik anal­izy miał­by posłużyć zlece­nio­daw­cy jako wiary­god­ny dowód w spraw­ie, wów­czas najlep­szym rozwiązaniem będzie sądowe badanie ojcost­wa.

Badanie ojcostwa — sposób pobrania próbek

Prób­ki do pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na pobrać samodziel­nie w domu (przy uży­ciu zaku­pi­onego wcześniej zestawu testowego) lub udać się na pobranie do najbliższej placów­ki medy­cznej.

wysyłkowy test ojcostwa

REKLAMA

Pro­ce­du­ra pobra­nia wymazu do sądowego tes­tu na ojcost­wo jest już nieco bardziej sfor­mal­i­zowana. Bada­nia nie moż­na wykon­ać anon­i­mowo, co oznacza, że tożsamość wszys­t­kich jego uczest­ników musi zostać potwierd­zona. W sądowym bada­niu ojcost­wa biorą udzi­ał nie dwie, lecz trzy oso­by, a mianowicie: dom­nie­many ojciec, dziecko oraz mat­ka dziec­ka. Poboru próbek dokonu­je w placów­ce medy­cznej wyz­nac­zona do tego oso­ba. Wszys­tko odby­wa się w obec­noś­ci świad­ków, a z całego zdarzenia spisy­wany jest spec­jal­ny pro­tokół. Zaletą sądowego tes­tu na ojcost­wo jest przede wszys­tkim fakt, że wys­taw­iony przez lab­o­ra­to­ri­um wynik może­my wyko­rzys­tać jako wiary­god­ny dowód w sądzie – np. w sprawach o ali­men­ty, podzi­ał majątku itp.

Meto­da poboru próbek do tes­tu ojcost­wa nie wpłynie oczy­wiś­cie na rezul­tat anal­izy. Praw­idłowo przeprowad­zone badanie DNA pozwala na potwierdze­nie ojcost­wa w pon­ad 99,99% lub jego 100% wyk­lucze­nie


Zobacz też:

Badanie ojcost­wa – pry­watne czy sądowe?
4.5 (90%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
ojcostwo na podstawie grup krwi, grupa krwi a ojcostwo, czy można sprawdzić ojcostwo na podstawie grup krwi
Badanie DNA na pokrewieństwo – sprawdź więzy krwi

Czy na pewno mamy wspólnego ojca? To możliwe, że jesteśmy rodziną? Czy to faktycznie dziecko mojego syna? Na te i...

Zamknij