img

Testy ojcostwa cena – jak wybrać pewne badanie?

testy ojcostwa cena

Koszt tes­tu ojcost­wa jest naprawdę różny. Ceny zaczy­na­ją się od 500 zł, a kończą nawet na 7 000 zł. Skąd takie różnice? Czy takie bada­nia za 500 zł i za 7000 zł są tak samo pewne? Czy ich wyni­ki wyglą­da­ją tak samo? Jak nie dać się oszukać? Te pyta­nia zada­je wiele osób chcą­cych ustal­ić ojcost­wo. Postanow­iłem przyjrzeć się więc bliżej temu tem­atowi. Testy ojcost­wa cena – jakie badanie wybrać?

Test na ojcostwo cena – czy warto się nią kierować?

Po roz­mowie z kilku­nas­toma lab­o­ra­to­ri­a­mi, prześledze­niu całego Inter­ne­tu i roz­mowach z ludź­mi, którzy bada­nia DNA mają już za sobą, stwierdz­iłem, że bard­zo mało wiemy ten tem­at. Czy ktoś z Was zas­tanaw­iał się kiedyś do jakiego lab­o­ra­to­ri­um iść zro­bić mor­fologię? Ja zawsze wybier­am to, które po pros­tu mam po drodze.

Badanie to badanie, a wynik wszędzie jest taki sam. Okazu­je się, że może w przy­pad­ku mor­fologii tak jest (choć ten tem­at też chci­ałbym kiedyś dokład­nie prześwi­etlić), ale w przy­pad­ku testów na ojcost­wo to już nie jest takie oczy­wiste. Za chwilę postaram się odpowiedzieć więc na pytanie: test na ojcost­wo cena – czy warto się nią kierować?

Testy ojcostwa cena czyni cuda…

Jako pier­wsze pod lupę wziąłem tanie testy na ojcost­wo. Ich ceny to około 500–600 zł. Te naj­tańsze wykony­wane są w Anglii lub w Nowym Meksyku. Te w grani­cach 600 zł częs­to już w Polsce.

Na pier­wszy rzut oka pros­ta strona inter­ne­towa i pros­ta ofer­ta. Tani i pewny test. Wszys­tko szy­bko i dyskret­nie. Dzwonię i pytam o szczegóły. Pani przekonu­je mnie, że to dobre badanie i mogę je zro­bić sam w domu. Potrze­bu­ję tylko spec­jal­nego zestawu i tu pier­wsza niespodzian­ka zestaw jest dodatkowo płat­ny.

Tani test ojcostwa cena – to nie koniec dopłat!

Za dyskret­ną wysyłkę również muszę dopłacić, a gdy­bym chci­ał rozsz­erzyć anal­izę do 24 mark­erów DNA, co Pani mi rekomen­du­je bo prze­cież badam tylko siebie i dziecko również Was nie zaskoczę – DOPŁATA. 

Kuri­er po prób­ki? Ależ oczy­wiś­cie to tylko 50 zł dodatkowo, a ma Pan pewność, że prób­ki będą na czas. Po kilku min­u­tach roz­mowy już nie byłem taki pewny, że roz­maw­iamy o tan­im teś­cie na ojcost­wo.

Test ojcost­wa cena – z każdą min­utą rosła… A ja zas­tanaw­iałem się czy wynik, który otrzy­mam będzie pewny. Proszę więc o przykład­owy wynik na adres e-mail. Miła Pani odpowia­da, że nie mogą mi ter­az wysłać bo to uwa­ga „tajem­ni­ca hand­lowa”. 

No cóż kota w worku nie kupu­ję, więc dzwonię dalej. W innej fir­mie zestaw mam już w cenie ale znów pro­ponu­ją mi opc­je dodatkowe, z które muszę dopłacić.

Pani infor­mu­je mnie, że wynik takiego bada­nia pry­wat­nego jest tylko infor­ma­cją dla mnie i nie będzie tam pro­fili gene­ty­cznych a tylko słow­na inter­pre­tac­ja. Czyli czy jestem ojcem czy nie i bez żad­nych danych osobowych, bo takie testy są tylko anon­i­mowe. Nie wiem, jak wyobrażałem sobie wynik bada­nia DNA na ojcost­wo za 600 zł, ale dwie lin­ij­ki tek­stu jakoś mnie nie satys­fakcjonu­ją. Szukam więc dalej…

Testy ojcostwa cena – średnia półka cenowa…

Po tanich tes­tach na ojcost­wo pora na ceny śred­nie. Tutaj mamy bada­nia po 800–900 zł. Strony www już bardziej konkretne i Panie w lab­o­ra­to­ri­um również. W jed­nym lab­o­ra­to­ri­um mówią mi, że na samodzielne pobrane wymazy mam nawet gwarancję (mogę dostar­czyć drugą próbkę, gdy­by pier­wsza była złej jakoś­ci i zbada­ją ją za dar­mo).

W innym słyszę, że mogę się nie obaw­iać samodziel­nego pobra­nia, bo więk­szość pac­jen­tów spoko­jnie sobie z tym radzi. Tutaj jed­nak też trze­ba uważać, bo trafiłem na fir­mę, która w przy­pad­ku źle pobranej prób­ki każe płacić za badanie raz jeszcze (zwyk­le była jakaś dopła­ta w grani­cach 200–300 zł).

Za cenę 800–900 zł mamy już nawet badanie na 24 mark­er­ach DNA, wykony­wane w pol­skim lab­o­ra­to­ri­um, z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi na wyniku oraz pieczątka­mi osób wykonu­ją­cych i auto­ryzu­ją­cych badanie wraz z numera­mi ich uprawnień. Jed­no lab­o­ra­to­ri­um pro­ponowało mi wysyłkę cer­ty­fikatów na e-mail, inne odsyłało do swo­jej strony inter­ne­towej.

Jeśli chci­ałbym zro­bić takie testy ojcost­wa cena i ofer­ta całkiem dobra i korzyst­na. Minusem może być to, że zbadać może­my tylko wymazy z policz­ka – za prób­ki takie jak włosy, szk­lankę, szc­zoteczkę do zębów itp. trze­ba już dopłacić. Zwyk­le jest to też wyłącznie test wysyłkowy. Jeśli więc komuś zależy na tym, żeby przyjść do przy­chod­ni i wszys­tko zro­bić na miejs­cu, to jest to albo trudne (bo lab­o­ra­to­ri­um ma 1 góra 2 placów­ki w Polsce) albo dość dro­gie.


Zobacz film: Z jakich próbek DNA moż­na zro­bić test na ojcost­wo?


Test na ojcostwo cena – pora na „wszystko w cenie”

Trafiłem też na ofer­ty testów na ojcost­wo „wszys­tko w cenie”. Co ciekawe, zaczy­na­ją się one już od 1200 zł. Test na ojcost­wo cena – co zaw­iera w takim przy­pad­ku?

Możli­wość przesła­nia prak­ty­cznie każdej prób­ki do bada­nia – czy to włosów, czy szc­zotecz­ki do zębów, czy niedopał­ka papierosa, czy cza­pecz­ki, czy smocz­ka – słowem wszys­tko, co uda mi się zebrać. Co więcej Pani zapew­ni­ała mnie, że mają doświad­cze­nie w anal­i­zowa­niu takich próbek, więc na każdą z nich dają gwarancję – to znaczy, że gdy­by któraś prób­ka była np. złej jakoś­ci, mogę dostar­czyć kole­jną za dar­mo.

Mogę przyjść do przy­chod­ni w całej Polsce i pobiorą ode mnie prób­ki na miejs­cu. Mogę też pobrać prób­ki w domu i wów­czas odbiorą je ode mnie kuri­erem. W stan­dard­zie zbadam też 24 mark­ery DNA, co daje mi pewny wynik. Lab­o­ra­to­ria w tego przedzi­ału cenowego wykonu­ją bada­nia dla sądów – Pani pro­ponowała mi ref­er­enc­je z Sądu na e-mail i mają akredy­tację ISO 17025. Wynik, który otrzy­mam, oczy­wiś­cie mogę wcześniej zobaczyć (przykład­owy doku­ment).


Test ojcostwa cena – podsumowanie

Cena bada­nia ojcost­wa zależy tak naprawdę od tego, co to badanie obe­j­mu­je. Prześwi­et­la­jąc lab­o­ra­to­ria, nie każde­mu byłbym w stanie zau­fać. Badanie ojcost­wa było najważniejszym badaniem w moim życiu. Każdy kupu­je to, na co go stać.

Test ojcost­wa cena – jeśli macie możli­woś­ci finan­sowe, pole­cam zwró­cić uwagę na kil­ka rzeczy: 

  • ukryte dopłaty
  • akredy­tację ISO 17025
  • anal­izę 24 mark­erów DNA
  • ref­er­enc­je z sądów
  • cer­ty­fikaty
  • warto poprosić o przykład­owy wynik, aby się nie rozczarować

To czy ktoś woli pobrać prób­ki w przy­chod­ni czy samodziel­nie jest kwest­ią indy­wid­u­al­ną i nie dla każdego stacjonarny punkt jest korzyś­cią. Pewność jest jed­nak tym, na czym każde­mu zależy najbardziej.

A testy na 7000 zł? To już badanie o zupełnie innym charak­terze. Za taką cenę wykon­amy test na ojcost­wo w ciąży z krwi mat­ki. To bard­zo nowoczesne badanie i stąd cena też jest dość wyso­ka. Cza­sem jed­nak nie moż­na czekać na wynik…


Czat

Zobacz też: 

Aktu­al­iza­c­ja 12 październi­ka 2018 r.

Testy ojcost­wa cena – jak wybrać pewne badanie?
5 (100%) 8 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
testy na ojcostwo
Test na ojcostwo Kraków

Czy wiesz, że w Krakowie można wykonać test na ojcostwo? Wystarczy wcześniej zadzwonić do wybranej placówki i umówić się na...

Zamknij