img

Ile trwa badanie na ojcostwo?

Zlecenie testu na ojcostwo
Decy­du­jąc się na badanie ojcost­wa każdy mężczyz­na chci­ał­by najlepiej od razu wiedzieć czy jest bio­log­icznym ojcem czy też nie. Spotkałem się nawet z sytu­acją, że mężczyz­na chci­ał kupić zestaw do tes­tu na ojcost­wo w aptece, pójść do domu i tam wykon­ać badanie  — miało to tak samo dzi­ałać jak w przy­pad­ku tes­tu ciążowego. Cóż wyda­je mi się, że takie rozwiązanie było­by ide­alne dla wielu ojców, a wręcz stało­by się stan­dar­d­em po przyjś­ciu na świat dziec­ka. 
.
Nieste­ty przeprowadze­nie anal­izy gene­ty­cznej nie jest takie proste, wiąże się z pre­cyzją oraz posi­adaniem odpowied­niego sprzę­tu. Prób­ki muszą prze­jść przez wszys­tkie etapy bada­nia tak aby móc wydać ostate­czny i pewny rezul­tat. Ile zatem czeka się na wynik tes­tu? Zależy to przede wszys­tkim od ofer­ty lab­o­ra­to­ri­um oraz rodza­ju dostar­c­zonego mate­ri­ału.
.
  • Test na ojcost­wo na pod­staw­ie wymazów – badanie powin­no trwać nie dłużej niż 10 dni roboczych (ok. 2 tygod­nie). Zazwyczaj jest to maksy­mal­ny czas oczeki­wa­nia na rezul­tat tes­tu. Oczy­wiś­cie niek­tóre lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją szyb­sze ter­miny, bo ok. 5 dni roboczych. Wszys­tko zależy od konkret­nej ofer­ty. Pon­ad­to mate­ri­ałem, który najlepiej pod­dać anal­izie jest właśnie wymaz z wewnętrznej strony policz­ka.
  • Test na ojcost­wo z innych próbek – do grupy takich mate­ri­ałów należy zal­iczyć włosy z cebulka­mi, chus­teczkę z wydzieliną z nosa, szc­zoteczkę do zębów itd. Anal­iza takich próbek jest bardziej skom­p­likowana, ponieważ z mate­ri­ałów mikroślad­owych trud­niej „wyciągnąć” DNA. Trze­ba wykon­ać specy­ficzną anal­izę, a co za tym idzie ter­min real­iza­cji bada­nia jest nieco dłuższy i wynosi zazwyczaj ok 15 dni roboczych.
  • Badanie ojcost­wa w ciąży – do tes­tu pobiera się albo płyn owod­niowy, zami­en­nie biop­sję kos­mów­ki, albo krew mar­ki. Anal­iza takich mate­ri­ałów wyma­ga posi­ada­nia odpowied­niego sprzę­tu lab­o­ra­to­ryjnego oraz doświad­czenia. Nie wszys­tkie lab­o­ra­to­ria pode­j­mu­ją się wyko­na­nia takich anal­iz. Wynik zazwyczaj otrzy­mu­je się po 2–3 tygod­ni­ach. Więcej na tem­at ustal­e­nia ojcost­wa w ciąży zna­jdziesz tutaj…
Warto jed­nak wspom­nieć o tym, że czas real­iza­cji podany na stronach inter­ne­towych lab­o­ra­toriów  jest cza­sem sza­cunkowym. Mogą zdarzyć się sytu­acje kiedy konieczne będzie ponowie­nie które­goś z etapów anal­izy, ponieważ np. prób­ka okaże się słab­szej jakoś­ci. Może również zdarzyć się tak, że po zakończe­niu anal­izy wynik będzie niejed­noz­naczny i trze­ba będzie włączyć mate­ri­ał od mat­ki (bard­zo spo­rady­czne przy­pad­ki). To również wydłuży wydanie ostate­cznego rezul­tatu. Wspom­nę jeszcze o tym, że dostar­c­zony mate­ri­ał może okazać się niewystar­cza­ją­cy do uzyska­nia pełnego pro­filu gene­ty­czne i będzie konieczne ponowne pobranie próbek. Czas kole­jnej anal­izy będzie lic­zony od początku.
.

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Anonimowe testy na ojcostwo w Polsce?

Zapewne wielu osobom anonimowość kojarzy się z czymś co powoduje, że człowiek czuje się bezpiecznie. Takim miejscem dla wielu osób...

Zamknij